Zdroj: www.cni.cz

ČESKA TECHNICKÁ NORMA

ICS 97. 120                                                                                                                                           Červenec 1997

Bytové a domovní elektronické

systémy (BDES)

Část 3-1: Aplikační hlediska

Úvod do strukury aplikačního

prostředí

ČSN

EN 50090-3-1

36 8051

Home and Building Electronic Systems (HBES) Part 3-1: Aspects of application Introduction to the application structure

Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) Partie 3-1: Aspects de l'application Introduction à la structure d'application

Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) Teil 3-1: Anwendungsaspekte Einführung in die Anwendungsstruktur

Tato norma je identická s EN 50090-3-1: 1994. This standard is identical with EN 50090-3-1: 1994.

© Český normalizační institut, 1997

22230


ČSN EN 50090-3-1

Národní předmluva

Citované normy

EN 27498 zavedena v ČSN EN 27498 Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Základný referenčný model (36 9614)

EN 50090-2-1 dosud nezavedena

EN 50090-3-2 zavedena v ČSN EN 50090-3-2 Bytové a domovní elektronické systémy (BDES). Část 3-2: Aplikační hlediska. Uživatelský proces (36 7710) (v návrhu)

ENV 50090-3-3 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. František Fenik, DrSc, IČO 63645611 Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

2


ČSN EN 50090-3-1

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 50090-3-1

Prosinec 1994

ICS 97. 120

Deskriptory: home and building electronic systems (HBES), home electronic systems, open systems interconnection (OSI), HBES reference model, HBES function, application layer, application object, specifications

Bytové a domovní elektronické systémy (BDES)

Část 3-1: Aplikační hlediska

Úvod do struktury aplikačního prostředí

Home and Building Electronic Systems (HBES)

Part 3-1: Aspects of application

Introduction to the application structure

Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) Partie 3-1: Aspects de l'application Introduction à la structure d'application

Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude

(ESHG)

Teil 3-1: Anwendungsaspekte Einführung in die

Anwendungsstrukur

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-05-15. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

3


CSN EN 50090-3-1

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována Technickou komisí CENELEC TC 105, Bytové a domovní elektronické systémy (BDES).

Návrh normy byl předložen к jednotnému schvaovacímu postupu a 1994-05-15 byl CENELEC schválen jako evropská norma EN 50090-3-1.

Byla stanovena následující data:

-    nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN

к přímému použití jako normy národní                                                                   (dop) 1995-07-01

-   nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                                                                                        (dow) 1995-07-01

EN 50090-3-1 je částí řady evropských norem EN 50090. Zahrnuje následující části:

Část 1: Normalizační struktura

Část 2: Přehled systému

Část 3: Aplikační hlediska

Část 4: Transportní a síťová vrstva

Část 5: Media a mediálně orientované vrstvy

Část 6: Rozhraní

Část 7: Řízení systému

4


ČSN EN 50090-3-1

Obsah

Předmluva

Článek

Předmět normy a oblast použití............................................................................................................................     1

Normativní odkazy................................................................................................................................................     2

Definice.................................................................................................................................................................     3

Převzaté definice..................................................................................................................................................     3. 1

Doplňující definice................................................................................................................................................     3. 2

Aplikační prostředí................................................................................................................................................     4

Přehled.................................................................................................................................................................     4. 1

Aplikační objekty...................................................................................................................................................     4. 2

5


ČSN EN 50090-3-1

1 Předmět normy a oblast použití

Tato evropská norma je Částí 3-1 řady norem EN 50090 z oblasti bytových a domovních elektronických systémů (BDES).

-   Podává všeobecnou informaci o využívání těchto systémů uživatelem tak, jak jsou definovány v EN 50090-3-2 a v aplikační vrstvě (viz ENV 50090-3-3).

-   Vychází z obecné systémové struktury definované v EN 50090-2-1 založené na základním referenčním modelu propojení otevřených systémů (OSI).

POZNÁMKA - EN 50090-3-2 se v současné připravuje. ENV 50090-3-3 v současné době připravuje TC 105.

6

Zdroj: www.cni.cz