Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.280                                                                                                                                       Srpen 1997

Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah


ČSN 37 6754

 

Designing of the electric traction systems for tramways and trolleybuses

L’ Ingénierie de la conduite de traction du parcours de tramway et de trolleybus

Die Projektierung von Stromversorgungsystemen für Straßenbahnen und Trolleybusbahnen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 37 6754 z 10. 9. 1979.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1997                                                                                                     22390

 


Strana 2

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 3

1       Předmět normy ...................................................................................................................................................................... 4

2       Termíny a definice . ............................................................................................................................................................... 4

3       Všeobecná ustanovení . ....................................................................................................................................................... 4

3.1    Podklady pro zpracování energetického a mechanického výpočtu .............................................................................. 4

3.2    Návrh postupu projektování trakčního vedení .................................................................................................................. 4

4       Energetický výpočet měníren a trakčního vedení ............................................................................................................. 5

4.1    Zásady energetického výpočtu měníren a trakčního vedení . ....................................................................................... 5

4.2    Rozmístění úseků a měníren .............................................................................................................................................. 5

4.3    Výpočet instalovaného výkonu měnírny ............................................................................................................................. 5

4.4    Výpočet zpětných vedení . ..................................................................................................................................................... 5

4.5    Výpočet minimálních zkratových proudů . ......................................................................................................................... 6

4.6    Nastavení nadproudové spouště napáječe ..................................................................................................................... 6

4.7    Kontrola úbytků napětí .......................................................................................................................................................... 7

5       Mechanický výpočet trakčního vedení . .............................................................................................................................. 7

5.1    Zásady mechanického výpočtu trakčního vedení ............................................................................................................ 7

5.2    Pomůcky pro mechanický výpočet trakčního vedení ....................................................................................................... 7

Tabulky ......................................................................................................................................................................................... 8, 9


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma obsahuje řadu nových ustanovení a změn vyvolaných novou drážní legislativou. Část ustanovení byla převzata z ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah.

Citované normy

ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

ČSN IEC 913 Elektrotechnické predpisy. Elektrické trakčné nadzemné vedenia (34 1540)

ČSN 34 5145 Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

ČSN 37 6750 Trakční měnírny pro tramvajové a trolejbusové dráhy

ČSN 73 6223 Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi železničních drah

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah

Vyhláška č. 242/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 173/1995 Sb.

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah

Vyhláška č. 243/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 177/1995 Sb.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav silniční a městské dopravy Praha, a.s., IČO 492 40 188, Ing. Rudolf Hlaváč

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro energetické a mechanické výpočty rozvodu trakčního proudu a pro výpočty nosných částí trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah se jmenovitým napětím do 1 kV.

Norma platí pro nová zařízení a pro přestavby trakčních vedení.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz