Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.20

Září 1997

Elektrická požární signalizace -
Část 1: Úvod

ČSN
EN 54-1

34 2710

 

 

 

Fire detection and fire alarm systems Part 1: Introduction

Systemes de détection et d'alarme incendie Partie 1: Introduction

Brandmeldeanlagen - Teil 1: Einleitung

 

Tato norma je identická s EN 54-1:1996.

This standard is identical with EN 54-1:1996.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje část I. NÁZVOSLOVÍ ČSN 34 2710 z 15. 8. 1977.
22401


Strana 2

NÁRODNÍ PŘEDMLUVA

 

Změny proti předchozí normě

Rozsáhlejší řešení problematiky EPS je nyní rozděleno do částí podle tabulky A.1. Tyto části budou vydávány postupně a plně nahradí ČSN 34 2710, případně další normy.

 

Souvisící ČSN

ČSN ISO 8421-3 Požární ochrana - Slovník - Část 3: Elektrická požární signalizace (38 9000)

 

POZNÁMKA - ČSN EN 54-1 a ČSN ISO 8421-3 obsahují obdobné termíny a definice v následujících článcích (v závorce je uveden příslušející článek z ČSN ISO 8421-3): 3.1(3.2.2), 3.1.1(3.2.5), 3.1.2(3.2.12), 3.1.2.1(3.2.6), 3.1.2.2(3.2.9), 3.1.3(3.2.4), 3.1.4(3.2.3), 3.1.9(3.2.10), 3.1.10(3.2.8), 3.1.11(3.2.7), 3.2(3.1.15), 3.3(3.1.21), 3.4(3.1.14), 3.5(3.1.18), 3.6(3.1.17), 3.7(3.1.8), 3.8(3.1.4), 3.9(3.1.12), 3.10(3.1.11) a 3.13(3.2.11).

 

Upozornění na národní přílohy a národní poznámky

Norma je doplněna těmito národními přílohami:

NA - čtyřjazyčný slovníček termínů z EN 54-1 (česky, anglicky, francouzsky, německy),

NB - používané termíny a definice v ČR.

Vlastní překlad EN 54-1 je dále doplněn třemi národními poznámkami vztahujícími se k plynovým hlásičům, k chybě v příloze A a ke změně stavu revizí (stav k prosinci 1996).

 

Vypracování normy

Zpracovatel: LITES, a. s., Ing. Holas, Ing. Laifr, Juračka

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Michal Kříž


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 54-1

EUROPEAN STANDARD

Březen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 13.220.20

 

Deskriptory: fire equipment, fire detection systems, automatic equipment, specifications, definitions

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-01-14. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu, nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

0

Úvod

6

1

Předmět normy

6

2

Normativní odkazy

6

3

Definice

6

4

Soulad

9

Příloha A (informativní) Normy řady EN 54

11

Národní příloha NA (informativní) Slovníček termínů z kapitoly

13

Národní příloha NB Termíny a definice používané v ČR

16


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 72 „Systémy automatické požární detekce", jejíž sekretariát je podporován BSI.

Tato evropská norma nahrazuje EN 54-1:1976.

Této evropské normě má být nejpozději do září 1996 udělen status národní normy buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a nejpozději do září 1996 mají být zrušeny ty národní normy, které jsou s ní v rozporu.

Tato norma byla připravena ve spolupráci s CEA (Evropský výbor pojišťovatelů) a s EURALARM (Společnost evropských výrobců systémů požární a zabezpečovací signalizace).

 

Podstatné rozdíly vůči EN 54-1:1976 jsou:

- změna celkového názvu,

- změna v předmětu normy včetně rozsahu způsobů instalování a užívání komponentů,

- změny v rozsahu a struktuře řady,

- rozšíření o nové části.

 

POZNÁMKA

Tato navržená budoucí struktura řady EN 54 je uvedena v příloze A.

 

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

0 Úvod

Účelem systému detekce požáru je detekovat požár co nejdříve a vyslat signály a indikaci k přijetí příslušných opatření.

Účelem systému signalizace požáru je vyslat akustické anebo optické signály osazenstvu v budovách, které může být ohroženo požárem.

Funkce detekce požáru a signalizace požáru lze sloučit do jednoho systému.

 

 1 Předmět normy

 

1.1 Tato řada evropských norem určuje:

- požadavky, zkušební metody a kritéria provedení, na jejichž základě je možno hodnotit účinnost a spolehlivost komponentů systémů elektrické požární signalizace;

- požadavky a zkušební metody, na jejichž základě je možno hodnotit schopnost komponentů vytvářet účinný systém;

- technické podmínky pro zavedení a používání systémů elektrické požární signalizace v budovách a jiných stavbách.

 

1.2 Tato řada norem platí pro systémy elektrické požární signalizace pro budovy. Lze ji také použít jako základ pro hodnocení komponentů systémů pro jiné určení, jako např. pro doly, pro lodě; v takovém případě mohou být vyžadovány další zkoušky. Tyto normy však nevylučují výrobu nebo používání systémů se zvláštními vlastnostmi vhodnými pro ochranu při daných rizikách.

 

1.3 Systém musí pracovat spolehlivě nejenom v podmínkách vlastního požáru, ale také za podmínek, které se mohou vyskytnout při praktickém používání. Uvedené zkoušky jsou určeny tak, aby hodnotily provedení komponentů systému pro takové podmínky.

 

1.4 Provedení komponentů je hodnoceno na základě výsledků těchto zkoušek a na základě jejich schopnosti zajišťovat požadované funkce. Tyto normy neomezují řešení a konstrukci komponentů jinak, než z hlediska zajištění požadovaných funkcí.

 

1.5 Tam, kde to je účelné, mohou být tyto normy použity pro detekční část hasicích systémů (kromě hlav sprinklérů) s tím, že požadavky na citlivost nelze uplatňovat ve všech případech.

 

1.6 Soulad komponentu příslušné části normy EN 54 ještě nezajišťuje, že tento komponent bude nutně správně pracovat, když je propojen s jiným komponentem, který také sám vyhovuje příslušné části EN 54 (např. ústředna s hlásičem požáru), ledaže by oba komponenty byly hodnoceny společně tak, aby vyhověly požadavkům na systém.

 

1.7 Tato řada norem nepokrývá požadavky na autonomní požární signalizaci (viz 3.13).

 

2 Normativní odkazy

V této evropské normě nejsou žádné odkazy na normy.

Další části EN 54 jsou uvedeny v Příloze A (informativní).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz