Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 11.040.40

Září 1997

Zdravotnické elektrické přístroje
Část 2: Zvláštní požadavky
na bezpečnost externích
kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem
energie

ČSN
EN 60 601-2-31

36 4800

 

 

idt IEC 601-2-31:1994

 

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of external cardiac pacemakers with internal power source

Appareils électromédicaux - Partie 2: Règles particulières de sécurité des stimulateurs cardiaques externes à source d'énergie interne

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von externen Herzschrittmachern mit interner Stromversorgung

 

Tato norma je identická s EN 60601-2-31:1995.

This standard is identical with EN 60601-2-31:1995.

 

ã Český normalizační institut 1997
22402


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 86-1:1993 nahrazena IEC 86-1:1996 dosud nezavedenou

IEC 86-2:1994 dosud nezavedena

IEC 601-1:1988 zavedena v ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (idt IEC 601-1:1988+A1:1991) (36 4800)

IEC 601-1-2:1993 zavedena v ČSN EN 60601-1-2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 2. skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky (idt IEC 601-1-2:1993) (36 4800)

IEC 801-2:1991 zavedena v ČSN EN 60801-2 Elektromagnetická kompatibilita zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Část 2: Požadavky při elektrostatickém výboji (idt IEC 801-2:1991) (18 0014)

ISO 5841-1:1989 dosud nezavedena

 

Obdobné zahraniční normy

BS EN 60601-2-31:1995; BS 5742: Section 2.31:1995 Medical electrical equipment - Particular requirements for safety. Specification for external cardiac pacemakers with internal power source (Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na bezpečnost - Specifikace pro externí kardiostimulátory s vnitřním zdrojem energie)

NF C74-308, NF EN 60601-2-31 Appareils électromédicaux - Partie 2: Règles particulières de sécurité des  stimulateurs  cardiaques  externes à source  d'énergie  interne Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie)

ÖVE EN 60601-1 Teil 2-31 Medizinische elektrische Geräte - Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von externen Herzschrittmachern mit interner Stromversorgung (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie)

NEN 10601-2-31:1995 Medische elektrische toestellen - Deel 2-31: Bijzondere eisen voor de veiligheid van uitwendige hartritmeregelaars met interne voedingsbron (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na bezpečnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie)

 

Porovnání s IEC 601-2-31:1994

EN 60601-2-31:1995 je překladem IEC 601-2-31:1994. Navíc jsou uvedeny přílohy ZA (normativní) a ZB (informativní), které nahradily přílohu L k IEC 601-2-31.

 

Informativní údaje z IEC 601-2-31:1994

Mezinárodní norma IEC 601-2-31:1994 byla vypracována subkomisí SC 62D Zdravotnické elektrické přístroje a zařízení technické komise IEC TC 62 Elektrická zařízení ve zdravotnické praxi.

Text této normy vychází z následujících dokumentů:

 

2Y1.gif

 

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy lze nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce výše.

V této zvláštní normě jsou použity následující typy písma:

- požadavky, jejichž splnění může být ověřováno a definice:                 kolmé písmo;

- poznámky, vysvětlivky, rady, návody, všeobecná ustanovení,

výjimky a odkazy:                                                                                             malé písmo;

- zkušební ustanovení:                                                                           kurziva;

- TERMÍNY UVEDENÉ V KAPITOLE 2 TÉTO ZVLÁŠTNÍ NORMY,

IEC 601-1, IEC 601-1-2, IEC 801-2 A ISO 5841-1:                                 PÍSMENA VELKÉ ABECEDY.


Strana 3

Souvisící ČSN

ČSN 36 4110 Primární články a baterie - Všeobecně (eqv IEC 86-1:1987)

ČSN 36 4111 Primární články a baterie - Specifikační listy (eqv IEC 86-2:1987)

ČSN EN 50061 Bezpečnost implantabilních kardiostimulátorů (36 4815)

 

Vysvětlivky k textu převzaté normy

EN 60601-2-31:1995 se odvolává na ISO 5841-1:1989, která není zavedena do ČSN. Jejím technickým ekvivalentem však je ČSN EN 50061.

 

Upozornění na národní poznámku

V příloze ZB (informativní) je uvedena národní poznámka upřesňující rok vydání IEC 86-2.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vladimír Vejrosta, IČO 620 87 703

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnická technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 60601-2-31

EUROPEAN STANDARD

Leden 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

Deskriptory: electromedical equipment, external cardiac pacemaker, safety requirements, equipment specifications, test

 

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie (IEC 601-2-31:1994)

 

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of external cardiac pacemakers with internal power source (IEC 601-2-31:1994)

Appareils électromédicaux Partie 2: Règles particulières de sécurité des stimulateurs cardiaques externes à source d'énergie interne (CEI 601-2-31:1994)

Medizinische elektrische Geräte Teil 2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von externen Herzschrittmachern mit interner Stromversorgung (IEC 601-2-31:1994)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-12-06. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv úprav uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

 

Text dokumentu 62D(CO)78, budoucí 1. vydání IEC 601-2-31 vypracované subkomisí SC 62D Zdravotnické elektrické přístroje a zařízení technické komise IEC TC 62 Elektrická zařízení ve zdravotnické praxi, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC dne 1994-12-06 jako EN 60601-2-31.

Byla stanovena tato data:

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení

EN k přímému použití jako normy národní                                             (dop)       1995-12-01

- nejzazší datum zrušení národních norem,které jsou s EN v rozporu    (dow)       1995-12-01

Přílohy označené „normativní" jsou nedílnou částí této normy.

Přílohy označené „informativní" jsou pouze pro informaci.

V této normě je příloha ZA normativní, přílohy AA, BB a ZB jsou informativní.

Přílohy ZA a ZB doplnil CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 601-2-31:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

 

strana

 

 

 

ÚVOD

8

 

 

 

ODDÍL 1: VŠEOBECNĚ

1

Rozsah platnosti a předmět normy

9

2

Terminologie a definice

10

5

Klasifikace

10

6

Identifikace, označení a dokumentace

10

7

Příkon

12

 

 

 

ODDÍL 2: PODMÍNKY OKOLÍ

 

 

 

ODDÍL 3: OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

14

Požadavky podle klasifikace

13

19

Trvalé UNIKAJÍCÍ PROUDY a POMOCNÉ PROUDY PACIENTEM

13

 

 

 

ODDÍL 4: OCHRANA PŘED MECHANICKÝM NEBEZPEČÍM

 

 

 

ODDÍL 5: OCHRANA PŘED PŮSOBENÍM NEŽÁDOUCÍHO NEBO NADMĚRNÉHO ZÁŘENÍ

36

Elektromagnetická kompatibilita

14

 

 

 

ODDÍL 6: OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM VZPLANUTÍ HOŘLAVÝCH SMĚSÍ ANESTETIK

 

 

 

ODDÍL 7: OCHRANA PŘED NADMĚRNÝMI TEPLOTAMI A JINÝM OHROŽENÍM BEZPEČNOSTI

44

Přetečení, rozlití, únik, vlhkost a vniknutí kapalin. Čištění, sterilizace a dezinfekce

15

49

Přerušení napájení

15

 

 

 

ODDÍL 8: PŘESNOST PROVOZNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM VÝSTUPEM

50

Přesnost provozních údajů

16

51

Ochrana před nebezpečným výstupem

17

 

 

 

ODDÍL 9: ABNORMÁLNÍ PROVOZ A PORUCHOVÉ STAVY. ZKOUŠKY VLIVU OKOLÍ

 

 

 

ODDÍL 10: POŽADAVKY NA KONSTRUKCI

56

Součásti a celkové sestavení

18

 

 

 

Obrázky

101

Obvod pro měření NEJVYŠŠÍHO DOVOLENÉHO KMITOČTU

19

102

Výchozí nastavení osciloskopu při měření NEJVYŠŠÍHO DOVOLENÉHO KMITOČTU

19

 

 

 

Přílohy

AA Zdůvodnění

20

BB Literatura

27

ZA (normativní) Další mezinárodní publikace citované v této normě s odkazy na příslušné evropské publikace

28

ZB (informativní) Další mezinárodní publikace citované v této normě s odkazy na příslušné evropské publikace

29


Strana 8

ÚVOD

 

Tato zvláštní norma platí pro bezpečnost KARDIOSTIMULÁTORŮ. Požadavky této zvláštní normy jsou nadřazeny požadavkům všeobecné normy Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost.

 

Základním použitím KARDIOSTIMULÁTORŮ je ošetření srdečních arytmií. Tyto arytmie snižují srdeční výkon a mohou vést ke zmatenosti, závratím, ztrátě vědomí a smrti. Cílem stimulace je obnovení srdečního rytmu a výkonu, přiměřených fyziologickým potřebám PACIENTA.

 

Existují dvě rozdílné skupiny SRDEČNÍCH STIMULÁTORŮ, tj. IMPLANTABILNÍ STIMULÁTORY a EXTERNÍ STIMULÁTORY. EXTERNÍ STIMULÁTORY se používají k dočasné stimulaci pacientů před implantací IMPLANTABILNÍHO STIMULÁTORU nebo k dočasné stimulaci při jiných lékařských zákrocích, např. při chirurgii na otevřeném srdci.

 

KARDIOSTIMULÁTORY se liší růzností způsobů, jimiž udržují a monitorují srdeční aktivitu za různých okolností. Nejjednodušší model stimuluje komory nezávisle na srdeční aktivitě. Jiné detekují aktivitu komor a stimulují komory, je-li to nezbytné. Další, složitější, detekují spontánní srdeční aktivitu a stimulují podle potřeby síň a/nebo komoru. Některé STIMULÁTORY pracují s předvolenou hodnotou kmitočtu, amplitudy a délky impulzu. Jiné mohou mít několik hodnot proměnných parametrů.

 

Normy pro EXTERNÍ STIMULÁTORY vyžadují věnovat pozornost informacím, které pomohou při výběru a použití zařízení. Jde o takový přístup, kdy z hlediska normalizace by měla být uznávána ústřední úloha klinických poznatků. Možnost říci předem, na základě zkoušek souboru technických parametrů, jak se bude přístroj chovat u určitého pacienta, je omezená.

 

Některé zkoušky a požadavky jsou dosud v jednání a očekávají se výsledky řešení technických otázek.

 

Přehled ohrožení bezpečnosti PACIENTA způsobených EXTERNÍM KARDIOSTIMULÁTOREM a zdůvodnění požadavků na bezpečnost podle této normy jsou uvedeny v příloze AA. Bere se v úvahu, že znalost důvodů těchto požadavků nejen umožní správné použití normy, ale také urychlí revize vyvolané změnami v klinické praxi nebo rozvojem techniky. Kapitoly a články, pro které je v příloze AA Zdůvodnění uvedeno vysvětlení, jsou za svým číslem označeny hvězdičkou (*).

 

Dokumenty použité jako podklady při přípravě normy jsou vypsány v příloze BB Literatura.


Strana 9

ODDÍL 1: VŠEOBECNĚ

 

1 Rozsah platnosti a předmět normy

 

Tato kapitola všeobecné normy platí s následujícími výjimkami:

 

1.1* Rozsah platnosti

Doplnění:

Tato zvláštní mezinárodní norma stanoví zvláštní požadavky na bezpečnost EXTERNÍCH KARDIOSTIMULÁTORŮ napájených VNITŘNÍM ZDROJEM ELEKTRICKÉ ENERGIE podle definice v 2.1.101, dále nazývaných PŘÍSTROJE.

Tato norma platí pro PACIENTSKÉ KABELY podle definice v 2.1.104.

Tato norma neplatí pro PŘÍSTROJE, které mohou být přímo nebo nepřímo připojeny k SÍŤOVÉMU ROZVODU.

Tato norma neplatí pro stimulační VODIČE ELEKTROD nebo pro další přístroje pro srdeční stimulaci, které buď:

1) tvoří integrální část přístroje s jinými funkcemi; nebo

2) stimulují externě přes hrudník nebo jícnem; nebo

3) ošetřují tachykardii vysokofrekvenční stimulací; nebo

4) analyzují stimulační systém.

Požadavkům této normy podléhá každý z obou kanálů DVOUDUTINOVÉHO PŘÍSTROJE.

 

1.2 Předmět normy

Náhrada:

Předmětem této zvláštní normy je stanovení zvláštních požadavků na bezpečnost EXTERNÍCH KARDIOSTIMULÁTORŮ, definovaných v 2.1.101.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz