Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.100

Září 1997

Meze a metody měření charakteristik
rádiového rušení způsobeného
elektrickými svítidly a podobným
zařízením

ČSN
EN 55 015

33 4215

 

 

idt CISPR 15:1996

 

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment

Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'eclairage et les appareils analogues

Grenzwerte und Meßverfahren für Funkstörungen von elektrischen Beleuchtungseirichtungen und ähnlichen Elektrogeräten

 

Tato norma je identická s EN 55015:1996.

This standard is identical with EN 55015:1996.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 55015 z listopadu 1994.

 

ãČeský normalizační institut, 1997
22403


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Přejímaná norma EN 55015 se liší oproti ČSN EN 55015:1994 v použití mezí, v mezích rádiového rušení a v podmínkách provozu.

 

Citované normy

IEC 50 (161):1990 zavedena v ČSN IEC 50 (161) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita (33 4201)

IEC 50 (845):1987 zavedena v ČSN IEC 50 (845) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlování (33 0050)

EN 60155:1995 zavedena v ČSN EN 60155 + A1 Startéry pro zářivky (idt IEC 155:1993 + A1:1995) (36 0295)

EN 60598 (soubor) postupně zaváděn v souboru norem pod třídicím znakem 36 0600 Svítidla

EN 55 011:1991 zavedena v ČSN EN 55 011 Meze a metody měření charakteristik elektromagnetického rušení od průmyslových, vědeckých a lékařských (PVL) zařízení (mod CISPR 11:1990) (33 4225)

CISPR 16-1:1993 zavedena v ČSN CISPR 16-1 Specifikace metod a přístrojů na měření rádiového rušení a odolnosti proti rádiovému rušení. Část 1: Přístroje na měření rádiového rušení a odolnosti proti rádiovému rušení (33 4210)

 

Informativní údaje z IEC

 

CISPR 15:1996 byl připraven subkomisí CISPR F: Rušení vytvářená zařízením v domácnostech, nářadím, svítidly a ostatními přístroji. Toto páté vydání nahrazuje čtvrté vydání z roku 1992.

Hlavní technické změny jsou v:

 

- omezení pro elektromagnetické rušení uvedená v předmětu normy. Norma pro požadovanou odolnost osvětlovacích zařízení je připravována Technickou komisí IEC č. 34;

 

- celkovém použití mezí pro všechny druhy zářivek osvětlovacích zařízení, svítidel a pomocných zařízení;

 

- úvodu k provozním podmínkám osvětlovacích zařízení;

 

- úpravách metod měření vložného útlumu.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: DOMINO Rex, s.r.o.,obchodní společnost, U družstva Repo 5, Praha 4 IČO 45801592, Ing. Zdeněk Rožánek

Technická normalizační komise: TNK č. 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaromír Petřík


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 55015

EUROPEAN STANDARD

Květen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 33.100        Nahrazuje EN 55015:1993

 

Deskriptory: radio disturbance, method of measurement, lighting equipment, luminaire, limit, evaluation, statistics

 

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

(CISPR 15:1996)

 

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment (CISPR 15:1996)

Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélec- triques produites par les appareils électriques d'eclairage et les appareils analogues (CISPR 15:1996)

Grenzwerte und Meßverfahren für Funkstörungen von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen und ähnlichen Elektrogeräten (CISPR 15:1996)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 1995-11-28. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného Království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu CISPR/F/186/FDIS + CISPR/F/186A/FDIS, budoucího 5. vydání CISPR 15, byl připraven v CISPR SC F:

Rušení vytvářená zařízením v domácnostech, nářadím, svítidly a ostatními přístroji, byl předložen k paralelnímu hlasováním v subkomisích IEC-CENELEC a byl přijat v CENELEC jako

EN 55015 dne 1995-11-28.

 

Tato evropká norma nahrazuje EN 55015:1993.

 

Byla stanovena tato data:

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním

identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení

EN k přímému používání (dop) 1996-09-01

 

- nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s touto EN v rozporu (dow) 2000-01-01

Pro svítidla a ostatní elektronické spínače platí meze rušivého napětí podle EN 55014:1993 nejpozději do 2000-01-01.

 

Přílohy označené jako „normativní" jsou součástí této normy. Přílohy označené jako „informativní" jsou pouze pro informaci.

 

V normě jsou přílohy A, B a ZA normativní a příloha C je informativní.

 

Příloha ZA byla připojena CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy CISPR 15:1996 byl přijat CENELEC jako evropská norma bez jakékýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy a oblast použití

7

2

Normativní odkazy

7

3

Definice

8

4

Meze

8

4.1

Kmitočtové rozsahy

8

4.2

Vložný útlum

8

4.3

Rušivá napětí

8

4.4

Vyzařované elektromagnetické rušení

9

4.5

Meze na určených kmitočtech

10

5

Použití mezí

10

5.1

Všeobecně

10

5.2

Určené kmitočty

10

5.3

Svítidla pro domácnost

11

5.4

Nezávislé pomocné zařízení výhradně určené k použití s osvětlovacím zařízením

11

5.5

Zářivky s integrovaným předřadníkem

12

5.6

Venkovní světelná zařízení

13

5.7

Spotřebiče se zdrojem ultrafialového nebo infračerveného záření

14

5.8

Dopravní osvětlení

14

5.9

Neonová a ostatní reklamní návěští

15

6

Podmínky provozu osvětlovacího zařízení

15

6.1

Všeobecně

15

6.2

Osvětlovací zařízení

15

6.3

Napájecí napětí a kmitočet

15

6.4

Podmínky okolí

15

6.5

Svítidla

15

6.6

Náhradní startéry

15

7

Metoda měření vložného útlumu

16

7.1

Obvody pro měření vložného útlumu

16

7.2

Měřicí uspořádání a postup

16

7.3

Svítidlo

17

7.4

Postup měření

17

8

Metoda měření rušivých napětí

17

8.1

Měřicí uspořádání a postup

17

8.2

Svítidla pro domácnost a venkovní svítidla

18

8.3

Nezávislá regulační zařízení světla

18

8.4

Nezávislé transformátory a konvertory pro žárovky

19

8.5

Nezávislé předřadníky pro zářivky a ostatní výbojové zdroje

19

8.6

Zářivky s integrovaným předřadníkem a komponenty svítidel

19

8.7

Spotřebiče se zdrojem ultrafialového nebo infračerveného záření

19

9

Metody měření vyzařovaného elektromagnetického rušení

19


Strana 6

9.1

Měřicí uspořádání a postup

19

9.2

Svítidla pro domácnost a venkovní svítidla

20

9.3

Nezávislé konverory pro žárovky

20

9.4

Nezávislé předřadníky pro zářivky a ostatní výbojky

20

9.5

Zářivky s integrovaným předřadníkem a komponenty svítidel

20

9.6

Spotřebiče se zdrojem ultrafialového nebo infračerveného záření

20

9.7

Použití CISPR 16-1

20

10

Objasnění mezí rádiového rušení podle CISPR

20

10.1

Význam mezí podle CISPR

20

10.2

Zkoušky

20

10.3

Statistický způsob vyhodnocení

21

10.4

Zákaz prodeje

21

Obrázky

Přílohy

A Elektrické a konstrukční požadavky na nízkokapacitní symetrizační transformátor

35

B Metoda proudů indukovaných magnetickým polem

40

C Relativní citlivosti a převodní činitelé antén s velkou smyčkou (LLA)

45

ZA Normativní odkazy na mezinárodní normy s odpovídajícími evropskými normami

47


Strana 7

1 Předmět normy a oblast použití

 

Tato norma platí pro rádiové rušení vyzařované (šířené zářením nebo vedením):

- z každého osvětlovacího zařízení jehož základní funkcí je vytvářet, nebo dodávat světlo určené pro osvětlovací účely, a určené buď k připojení na nízkonapěťový napájecí zdroj nebo k baterii;

- z osvětlovacího dílu víceúčelového zařízení, jehož jednou ze základních funkcí je osvětlování;

- z nezávislého pomocného zařízení výhradně určeného k použití spolu s osvětlovacím zařízením;

- z přístroje se zdrojem ultrafialového nebo infračerveného záření;

- z neonových návěští;

- z pouličního osvětlení, výhradně pro venkovní použití;

- z dopravního osvětlení (instalovaného v autobusech, vlacích atd.)

 

a rovněž platí pro odolnost proti rádiovému rušení.

 

Z rozsahu použití této normy jsou vyjmuta:

- osvětlovací zařízení v letadlech a na letištích;

- zařízení, pro která jsou požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu v rozsahu rádiových kmitočtů výslovně formulovány v jiné normě IEC nebo CISPR.

 

POZNÁMKA - Jsou to například:

- vestavěné osvětlovací prvky do jiného zařízení, např. osvětlení stupnice nebo neonová zařízení;

- fotokopírovací zařízení;

- promítače diapozitivů;

- osvětlovací zařízení pro silniční vozidla.

 

Normou se pokrývá kmitočtový rozsah od 9 kHz do 400 GHz.

 

Víceúčelové zařízení, které je současně předmětem různých článků této normy nebo jiných norem, musí splňovat ustanovení každého článku normy pro příslušnou provozní funkci.

 

Meze v této normě byly stanoveny na základě pravděpodobnosti pro dosažení potlačení rušení v ekonomicky přijatelných mezích, při současném dosažení ochrany rádiového příjmu a elektromagnetické kompatibility. Ve vyjímečných případech se může vyskytnout rádiové rušení i při dodržení stanovených mezí. V takových případech lze požadovat doplňková ustanovení.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz