Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.080                                                                                                                                   Listopad 1997

Technika zkoušek vysokým napětím
Část 2: Měřicí systémy

ČSN
EN 60060-2

34 5640

                                                                                                      idt IEC 60-2:1994

High-voltage test techniques
Part 2: Measuring systems

Techniques des essais à haute tension
Partie 2: Systèmes de mesure

Hochspannungs-Prüftechnik
Teil 2: Meßsysteme

Tato norma je identická s EN 60060-2:1994.

This standard is identical with EN 60060-2:1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1997                                                                                                     22467

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 50(301):1983 zavedena v ČSN IEC 50 (301) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 301: Všeobecné termíny pro měření elektřiny (33 0050)

IEC 50(302):1983 zavedena v ČSN IEC 50 (302) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 302: Elektrické měřicí přístroje (33 0050)

IEC 50(303):1983 zavedena v ČSN IEC 50 (303) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 303: Elektronické měřicí přístroje (33 0050)

IEC 50(321):1986 dosud nezavedena

IEC 51: zavedena v souboru norem ČSN IEC 51 Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství (35 6203)

IEC 52:1960 dosud nezavedena

IEC 60-1:1989 zavedena v ČSN IEC 60-1 Technika zkoušek vysokým napětím. Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky (idt HD CENELEC 588.1.S1:1991) (34 5640)

IEC 71-1:1993 dosud nezavedena

IEC 790:1984 zavedena v ČSN IEC 790 Osciloskopy a vrcholové voltmetry pro impulsní zkoušky (34 5648)

IEC 833:1987 zavedena v ČSN IEC 833 Měření elektrických polí průmyslového kmitočtu (34 5647)

IEC 1083-1:1991 dosud nezavedena

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60-2:1994 High-voltage test techniques, Part 2: Measuring systems (Technika zkoušek vysokým napětím, Část 2: Měřicí systémy

Porovnání s IEC 60-2

Tato norma je identická s IEC 60-2:1994 a navíc obsahuje normativní přílohu ZA.

Informativní údaje z IEC

Mezinárodní norma IEC 60-2 byla připravena technickou komisí IEC 42: Vysokonapěťová zkušební technika.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje IEC 60-3, Měřicí zařízení, publikovanou v roce 1976 a IEC 60-4, Směrnice pro použití měřicích zařízení, publikovanou v roce 1977.

Toto druhé vydání zakládá technickou revizi.

Text této normy je založen na následujících dokumentech

DCS

Zpráva o hlasování

42 (CO) 54

42 (CO) 57

Úplné informace o hlasování o schválení této normy lze nalézt ve zprávě o hlasování, uvedené tabulce.

IEC 60 obsahuje následující části pod všeobecným názvem: Vysokonapěťová zkušební technika:

-      Část 1: 1989: Obecné definice a zkušební požadavky

-      Část 2: 1994: Měřicí systémy

Příloha A tvoří nedílnou část této normy a poskytuje normativní požadavky zemím vybírajícím si použití akreditačních systémů pro zavedení této normy.

Přílohy B až G jsou pouze informativní.


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: EGÚ Praha a.s., laboratoř vvn, 190 11 Praha 9 - Běchovice, IČO 452 72 484, Ing. Václav Sklenička, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 60060-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 1994

NORME EUROPÉENE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 19.080

Deskriptory: High-voltage test techniques, alternating voltage, lightning impulse voltage, switching impulse voltage, impulse current

Technika zkoušek vysokým napětím
Část 2: Měřicí systémy
(IEC 60-2: 1994)

High-voltage test techniques
Part 2: Measuring systems
(IEC 60-2: 1994)

 

Techniques des essais à haute tension

Partie 2: Systèmes de mesure

(CEI 60-2: 1994)

Hochspannungs - Prüftechnik

Teil 2: Meßsysteme

(IEC 60-2:1994)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-12-06. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo od kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

 


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 42(CO)54 budoucího druhého vydání IEC 60-2:1994, připravený IEC TC 42, Vysokonapěťová zkušební technika, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELECem jako EN 60060-2 dne 1994-12-06.

Byla stanovena následující data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním
identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení
EN k přímému použití jako normy národní                                                          (dop)       1995-12-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       1995-12-01

Přílohy označené „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené „informativní“ jsou uvedeny pouze pro informaci. V této normě je příloha A a ZA normativní a přílohy B, C, D, E, F a G informativní.

Příloha ZA byla přidána CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60-2:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

Kapitola                                                                                                                                                                                                                 Strana

1       Předmět normy ..................................................................................................................................................................... 10

2       Normativní odkazy ................................................................................................................................................................ 10

3       Termíny a definice ............................................................................................................................................................... 10

3.1    Měřicí systémy ...................................................................................................................................................................... 10

3.2    Převodní zařízení .................................................................................................................................................................. 11

3.3    Přenosový systém ............................................................................................................................................................... 11

3.4    Indikační nebo zapisovací přístroj .................................................................................................................................... 12

3.5    Konstanty ............................................................................................................................................................................... 12

3.6    Definice vztahující se k dynamickému chování měřicího systému ............................................................................ 12

3.7    Parametry odezvy ................................................................................................................................................................. 13

3.8    Celková nejistota e .............................................................................................................................................................. 14

3.9    Jmenovité hodnoty ............................................................................................................................................................... 14

3.10 Definice vztahující se ke zkouškám .................................................................................................................................. 14

4       Postupy pro kvalifikaci a použití měřicích systémů ....................................................................................................... 15

4.1    Obecné principy ................................................................................................................................................................... 15

4.2    Plán provozních zkoušek .................................................................................................................................................... 15

4.3    Plán provozních kontrol ....................................................................................................................................................... 15

4.4    Požadavky na zápis o vlastnostech .................................................................................................................................. 15

4.5    Provozní podmínky ............................................................................................................................................................... 16

5       Přejímací zkoušky součástí pro osvědčený měřicí systém.......................................................................................... 16

5.1    Použitelnost .......................................................................................................................................................................... 16

5.2    Určení konstanty .................................................................................................................................................................. 16

5.3    Zkouška linearity .................................................................................................................................................................. 17

5.4    Zkouška krátkodobé stability ............................................................................................................................................. 17

5.5    Dlouhodobá stabilita jednotlivých součástí .................................................................................................................... 17

5.6    Vliv teploty .............................................................................................................................................................................. 17

5.7    Vliv vzdálenosti ..................................................................................................................................................................... 17

5.8    Dynamické chování součástí ............................................................................................................................................. 18

5.9    Výdržné zkoušky ................................................................................................................................................................... 18

6       Provozní zkoušky měřicích systémů ................................................................................................................................. 18

6.1    Obecné požadavky ............................................................................................................................................................... 18

6.2    Určení přiřazené konstanty ................................................................................................................................................ 19

6.3    Zkouška dynamického chování (pro impulzní měřicí systémy) .................................................................................. 19

6.4    Zkouška rušení (pro impulzní měřicí systémy) .............................................................................................................. 20

7       Měření stejnosměrného napětí ......................................................................................................................................... 20

7.1    Požadavky na osvědčený měřicí systém ......................................................................................................................... 20

7.2    Přejímací zkoušky součástí pro osvědčený měřicí systém. ........................................................................................ 21

7.3    Provozní zkouška měřicích systémů ................................................................................................................................ 21

7.4    Provozní kontrola .................................................................................................................................................................. 22

7.5    Normalizované měřicí zařízení IEC ................................................................................................................................... 22


Strana 8

                                                                                                                                                                                                            Strana

7.6    Měření amplitudy zvlnění .................................................................................................................................................... 22

8       Měření střídavého napětí .................................................................................................................................................... 22

8.1    Požadavky na osvědčený měřicí systém ......................................................................................................................... 22

8.2    Přejímací zkoušky součástí pro osvědčený měřicí systém ......................................................................................... 23

8.3    Provozní zkouška měřicích systémů ................................................................................................................................ 24

8.4    Provozní kontrola .................................................................................................................................................................. 24

8.5    Normalizované měřicí zařízení IEC ................................................................................................................................... 24

9       Měření atmosférického impulzního napětí ...................................................................................................................... 24

9.1    Požadavky na osvědčený měřicí systém ......................................................................................................................... 24

9.2    Přejímací zkoušky součástí pro osvědčený měřicí systém ......................................................................................... 25

9.3    Provozní zkouška měřicích systémů ................................................................................................................................ 27

9.4    Provozní kontrola .................................................................................................................................................................. 28

9.5    Normalizované měřicí zařízení IEC ................................................................................................................................... 29

10     Měření spínacího impulzního napětí ................................................................................................................................ 29

10.1 Požadavky na osvědčený měřicí systém ......................................................................................................................... 29

10.2 Přejímací zkoušky součástí pro osvědčený měřicí systém ......................................................................................... 29

10.3 Provozní zkouška měřicích systémů ................................................................................................................................ 31

10.4 Provozní kontrola .................................................................................................................................................................. 32

10.5 Normalizované měřicí zařízení IEC ................................................................................................................................... 32

11     Měření impulzního proudu ................................................................................................................................................. 32

11.1 Požadavky na osvědčený měřicí systém ......................................................................................................................... 32

11.2 Přejímací zkoušky součástí pro osvědčený měřicí systém ......................................................................................... 33

11.3 Provozní zkouška měřicích systémů ................................................................................................................................ 33

11.4 Provozní kontrola .................................................................................................................................................................. 34

12     Referenční měřicí systémy ................................................................................................................................................ 35

12.1 Požadavky na referenční měřicí systémy ........................................................................................................................ 35

12.2 Kalibrace referenčního měřicího systému ...................................................................................................................... 35

12.3 Intervaly mezi následnými certifikacemi referenčních meřicích systémů ................................................................. 36

Obrázky ................................................................................................................................................................................ 36, 37, 38

Přílohy

A       Akreditační systémy ............................................................................................................................................................. 39

A.1   Národní akreditační systémy ............................................................................................................................................. 39

A.2   Bibliografie ............................................................................................................................................................................ 39

B       Struktura zápisu o vlastnostech ........................................................................................................................................ 41

B.1   Obecná struktura ................................................................................................................................................................. 41

B.2   Obecný popis systému (kapitola A) .................................................................................................................................. 41

B.3   Výsledky přejímací zkoušky součástí (kapitola B) ......................................................................................................... 42

B.4   Výsledky kusové zkoušky kompletního měřicího systému (kapitola C) .................................................................... 42

B.5   Výsledky provozní zkoušky (kapitola D) ............................................................................................................................ 43

B.6   Provozní kontrola (kapitola E) ........................................................................................................................................... 43


Strana 9

                                                                                                                                                                                                    Strana

B.7   Minimální forma zápisu o vlastnostech ........................................................................................................................... 43

C       Měření odezvy na skokový signál ...................................................................................................................................... 44

C.1   Obvody pro měření odezvy na skokový signál ................................................................................................................ 44

D       Nárůst teploty měřicích rezistorů ...................................................................................................................................... 46

E       Referenční měřicí systémy a srovnávací měření pro impulzní napětí - Bibliografie ............................................... 47

E.1    Srovnávací měření ............................................................................................................................................................... 47

E.2    Některé příklady děličů pro referenční měřicí systémy ................................................................................................. 47

E.3    Normalizované měřicí zařízení IEC ................................................................................................................................... 47

F       Přehled zkoušek .................................................................................................................................................................. 48

F.1    Zkoušky měřicího systému pro stejnosměrné napětí .................................................................................................. 49

F.2    Zkoušky měřicího systému pro střídavé napětí ............................................................................................................. 50

F.3    Zkoušky měřicího systému pro atmosférický impulz .................................................................................................... 51

F.4    Zkoušky měřicího systému pro spínací impulz .............................................................................................................. 52

F.5    Zkoušky měřicího systému pro impulzní proud ............................................................................................................. 53

G       Oblasti vyžadující zvláštní pozornost ................................................................................................................................ 54

G.1   Měření konstanty děliče ...................................................................................................................................................... 54

G.2   Sondy a vnější děliče........................................................................................................................................................... 54

G.3   Konstanta sondy .................................................................................................................................................................. 54

G.4   Použití vhodných hladin ...................................................................................................................................................... 55

G.5   Přesnost měření času ........................................................................................................................................................ 55

ZA    Jiné mezinárodní publikace citované v této normě s odkazy na odpovídající evropské publikace ...................... 56


Strana 10

1 Předmět normy

Tato část IEC 60 je použitelná pro kompletní měřicí systémy a jejich součásti, které se používají pro měření vysokých napětí a proudů při zkouškách stejnosměrným napětím, střídavým napětím, atmosférickým a spínacím napětím a pro zkoušky impulzními proudy nebo jejich kombinacemi, jak je určeno v IEC 60-1.

Hranice nejistot měření uvedené v této mezinárodní normě jsou použitelné pro zkušební hladiny uvedené v IEC 71-1. Principy této mezinárodní normy lze použít pro vyšší hladiny, ale nejistoty mohou být větší.

Tato norma:

-      definuje použité termíny;

-      stanovuje požadavky, kterým musí měřicí systémy vyhovovat;

-      popisuje metody pro osvědčení měřicího systému a kontrolu jeho součástí;

-      popisuje postupy, kterými uživatel prokáže, že měřicí systém vyhovuje požadavkům této normy.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz