Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 631.372.001.4:614.8

Září 1992

Zemědělské a lesnické úzkorozchodné
traktory
METODY ZKOUŠENÍ ZADNÍ OCHRANNÉ
KONSTRUKCE PROTI PŘEVRACENÍ
Bezpečnost práce

ČSN 30 0423


 

 

 

Agricultural and forestry narrow-track wheeled tractors. Testing methods of rear-mounted roll-over protection structures. Safety of work

Tracteurs agricoles et forestiers à voie étroite. Méthodes d'essai de construction arièrre contre renversement. Sécurité de travail

Schmalspur- Land- und Forstschlepper. Prüfmethoden für die hintere Umstürzenschutzkonstruktion. Arbeitssicherheit

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

4

2

Termíny a definice

4

3

Značky a zkratky

4

4

Technické požadavky

5

5

Aparatura

5

6

Příprava ke zkouškám

5

7

Zkoušení

6

7.1

Zkouška příčné stability

6

7.2

Zkouška převracení na svahu

6

7.3

Pořadí zkoušek při dynamickém nebo statickém zatěžování

6

7.4

Směr zatěžování

7

7.5

Měření deformací

7

7.6

Zkoušky dynamickým zatěžováním

7

7.7

Zkoušky statickým zatěžováním

8

7.8

Zkoušky tlakem

9

8

Hodnocení výsledků zkoušek

9

9

Protokol o zkouškách

10

Příloha A (normativní)

11

Federální úřad pro normalizaci a měření

 
23199


Strana 2

Předmluva

Citované normy

ČSN 03 8805 Druhy klimatických provedení technických výrobků

ČSN 30 0402 Traktory. Termíny a definice

ČSN 30 0403 Traktory. Hmotnosti traktorů

ČSN 30 0417 Zemědělské a lesnické traktory. Metody zkoušení ochranné kabiny nebo rámu dynamickým zatěžováním. Bezpečnost práce

ČSN 30 0418 Zemědělské a lesnické traktory. Metody zkoušení ochranné kabiny nebo rámu statickým zatěžováním. Bezpečnost práce

ČSN ISO 3462 Traktory, zemědělské a lesnické stroje. Vztažný bod sedadla SRP. Metoda stanovení (30 0420)

ČSN 47 0132 Zemědělské a lesnické stroje a traktory. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Metody zkoušení

ČSN 47 0174 Zemědělské a lesnické stroje a traktory. Metody zkoušení statické stability. Bezpečnost práce

ČSN 47 0183 Zemědělské a lesnické stroje a traktory. Pravidla přejímky ke zkouškám

ČSN 47 0187 Zemědělské a lesnické stroje a traktory. Metody měření konstrukčních parametrů

ČSN 47 9001 Mobilní prostředky malé mechanizace zemědělských prací. Klasifikace, názvy a definice

ČSN 47 9002 Mobilní prostředky malé mechanizace zemědělských prací. Malotraktory. Typy a hlavní parametry

 

Další souvisící normy

ČSN 30 0421 Zemědělské a lesnické traktory. Metody zkoušení ochranného oblouku. Bezpečnost práce

ČSN 30 0422 Zemědělské a lesnické úzkorozchodné traktory. Metody zkoušení přední ochranné konstrukce proti převracení. Bezpečnost práce

ČSN 30 0424 Zemědělské a lesnické traktory. Pravidla ohlašování převrácení traktoru. Bezpečnost práce

ČSN 47 0060 Zemědělské stroje a traktory. Všeobecné požadavky na konstrukci z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN 47 0061 Zemědělské stroje a traktory. Požadavky na prostředky ochrany před mechanickým ohrožením

ČSN 47 0062 Zemědělské stroje a traktory. Pracovní plošiny a přístupy na pracovní místo. Bezpečnostní požadavky

ČSN 83 2002 Výrobné zariadenia. Obecné bezpečnostné požiadavky

ČSN 83 2045 Pracovní ochrana. Výrobní zařízení. Všeobecné požadavky na pracovní místo

ČSN 80 2046 Pracovní ochrana. Kabiny výrobních zařízení. Všeobecné bezpečnostní požadavky

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy a předpisy

Direktive 86/298/EEC On rear mounted roll-over protection structures on narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors

(Vzadu namontovaná ochranná konstrukce proti převracení úzkorozchodných zemědělských a lesnických traktorů)

OECD-1991 OECD Standard Codes for the Official Testing of Agricultural Tractors - Code VII (Normalizační kodex OECD pro úřední zkoušení zemědělských traktorů - Kód VII)


Strana 3

Souvisící právní předpisy

Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: HQ/HS/zemědělská zařízení, HSB/zemědělské traktory, HWH/lesnická zařízení, GVE.Q/ochranná konstrukce proti převrácení, GPV/bezpečnost práce, BL/BY/zkoušení, BNG.N/dynamické  zkoušení, BNG.H/tlakové zkoušky

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, Praha 6-Řepy,

IČO 020 362 - Ing. Oldřich Petr

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jana Čížková


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro úzkorozchodné kolové zemědělské a lesnické traktory a malotraktory, dvou a více nápravové s pneumatikami, jejichž rozchod je menší než 1150 mm, světlá výška nejvýše 600 mm, se základní hmotností větší než 600 kg (dále traktory) a stanoví metody zkoušení ochranné konstrukce umístěné na traktoru vzadu při teplotě vnějšího prostředí v oblastech s mírným klimatem podle ČSN 03 8805.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz