Zdroj: www.cni.cz

MDT 620. 193: 536. 4:

621. 791. 3         ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 29. 3. 1991

Elektrotechnické a elektronické výrobky

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY

VLIVU VNĚJŠÍCH ČINITELŮ PROSTŘEDÍ

Část 2-54: Zkouška Ta: Pájení.

Zkouška pájitelnosti metodou smáčecích vah

ČSN 34 5791 část 2-54

ČSN 34 5791 část 2-54 (eqv IEC 68-2-54-1985)

Изделия электротехнические и радиоэлектронные. Основные испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-54: Испытание Та: Пайка. Испытание на паяемость методом баланца смачивания.

Electrotechnical and electronic products. Basic environmental testing procedures. Part 2-54: Test Та: Soldering. Solderability testing by the wetting balance method.

Tato norma není závazná podle § 3 zákona č. 96/1964 Sb. o technické normalizaci.

Poznámky:

1.   Závaznost ustanovení normy může být stanovena jiným právním předpisem.

2.   Podmínkou pro uvedení údaje o dosažení shody s normou je splnění všech normativních požadavků normy.

Tato norma je překladem IEC 68-2-54 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Ta: Pájení. Zkouška pájitelnosti metodou smáčecích vah, první vydání 1985.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Norma platí pro certifikaci v rámci systémů IEC.

Tato norma je harmonizována s HD 323. 2. 54 S1.

This standard is a translation of the IEC Publication 68-2-20 Basic environmental testing procedures. Part 2: Tests. Test Ta: Soldering. Solderability testing by the wetting balance method, first edition 1985.

This standard is translated from the English version without editorial changes. In all cases of interpretation disputes, the English version applies.

This standard applies for certification within IEC Systems.

This standard is harmonized with HD 323. 2. 54 S1.

Účinnost od: 1. 3. 1992

23464

Zdroj: www.cni.cz