Zdroj: www.cni.cz

MDT 534. 1: 62-272. 6        ČESKOSLOVENSKA STÁTNÍ NORMA        Schválena: 31. 8. 1987

Mechamické kmitání

IZOLÁTORY MECHANICKÉHO KMITÁNÍ Všeobecné požadavky na zkoušky

ČSN 35 6854

ČSN 35 6854 (eqv ST SEV 5554-86)

Вибрация

Виброизоляторы

Общие требования к испытаниям

Vibration

Vibration isolators

General requirements for tests

Tato norma je překladem ST SEV 5554-86 Mechanické kmitání. Izolátory mechanického kmitání. Všeobecné požadavky na zkoušky. Do normy je doplněno v informační příloze 2 doplňující ustanovení označené jako "čs. doplněk".

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma pro izolátory mechanického kmitání (dále jen izolátory) zhotovené z pryže nebo jiných elastomerů.

1.   Při zkouškách izolátorů se určuje:

1)  rozsah statického zatížení,

2)  statická charakteristika,

3)  dynamická tuhost,

4)  charakteristika tlumení,

5)  minimální vnitřní vlastní frekvence.

2.   Pro určení charakteristik se měří:

1 ) statické stlačení izolátoru,

2)  statická síla izolátoru,

3)  amplituda výchylky,

4)  amplituda dynamické síly izolátoru,

5)  fázový úhel mezi silou a výchylkou,

6)  ztrátový úhel,

7)  frekvence harmonického buzení.

3.   Pro určení charakteristik podrobují se izolátory určujícím a výběrovým zkouškám.

Účinnost od: 1. 1. 1989

23789

Zdroj: www.cni.cz