Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 643.34-83:614.8

Schválena: 26.11.1990

ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE PRO DOMÁCNOST
A PODOBNÉ ÚČELY
Všeobecné technické požadavky ne bezpečnost
a metody zkoušení

ČSN 36 1050 část 1

JK 541, 542

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Safety of household and similar electrical appliances.

General technical requirements for safety and testing methods

 

ČSN 36 1050 část 1 (eqv IEC 335-1-1976, eqv ST SEV 1110-86)

 

Tato norma je překladem IEC 335-1 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky, druhé vydání 1976, druhé upravené znění 1983 zahrnující změny č. 1 (1977), 2 (1979) a 3 (1982), včetně změn č. 4 (1984), 5 (1986 a 6 (1988).

 

Do normy jsou doplněna doplňující ustanovení v úvodním ustanovení, v bodech 1.1, 2.2.41, 2.2.49, 7.1, 7.2, 11.8, 16.2, 21.1, 22.1, 24.1, 25.6 a v přílohách A, B, C, J a L označená „čs. doplněk" a informační poznámky v bodech 7.14, 11.10, 14.1, 22.14, 22.34 a 25.13 označené „čs. poznámka".

 

Tato norma bez čs. doplňků a čs. poznámek je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

 

Tato norma bez čs. doplňků a čs. poznámek platí pro certifikaci v rámci systémů IEC.

 

This standard is a translation of the IEC Publication 335-1 Safety of household and similar electrical appliances. Part 1: General requirements, second edition 1976, second impression 1983 incorporating amendments Nos. 1 (1977), 2 (1979) and 3 (1982, including amendments Nos. 4 (1984), 5 (1986) and 6 (1988).

 

This standard contains amendments in the introduction, in Sub-clauses 1.1, 2.2.41, 2.2.49, 7.1, 7.2, 11.8, 16.2, 21.1, 22.1, 24.1, 25.6 and in annexes A, B, C, J and L indicated „čs. doplněk" (cs. amendment). This standard also contain informative notes in Sub-clauses 7.14, 11.10, 14.1, 22.14, 22.34 and 25.13 indicated „čs. poznámka" (cs. note).

 

This standard without cs. amendment and cs. note is translated from the English version without editorial changes. In all cases of interpretation disputes, the English version applies.

 

This standard without cs. amendments and cs. note applies for certification within IEC System.

 

V této normě jsou současně zapracovány údaje z ST SEV 1110-86 Elektrické spotřebiče pro domácnost. Všeobecné technické požadavky na bezpečnost a metody zkoušení. Údaje souhlasné s ST SEV 1110-86 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

 

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.


Nahrazuje ČSN 36 1050 část 1
z 15.7.1988

Účinnost od:
1.10.1991

23963-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz