Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.3:519.216

Srpen 1992

PREZENTACE PŘEDPOVĚDÍ
BEZPORUCHOVOSTI, UDRŽOVATELNOSTI
A POHOTOVOSTI

ČSN
IEC 863

01 0621

 

 

 

Presentation of reliability, maintainability and availability predictions

Présentation des résultats de la prévision des caractéristiques de fiabilité, maintenabilité et disponibilité

Darstellung der Vorhersagen der Zuverläßigkeit, Instandhaltbarkeit und Verfügbarkeit

 

Tato norma obsahuje IEC 863:1986.

 

Národní předmluva

 

Poznámky k překladu

 

Pro anglický termín „prediction" byl zvolen český ekvivalent předpověď. Je třeba zdůraznit, že bezporuchovost, udržovatelnost a pohotovost jsou obecné charakteristiky, nikoli kvantitativní ukazatele. Např. výraz „předpověď bezporuchovosti" má tedy sám o sobě význam obecného posouzení budoucího stavu bezporuchovosti. Toto posouzení však zpravidla zahrnuje odhady ukazatelů bezporuchovosti, tj. numerická vyjádření budoucího stavu bezporuchovosti.

 

Citované normy

 

IEC 68, není jako celek zavedena1)

IEC 271:1974, není zavedena2)

 

Deskriptory podle Tezanru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: YEH/prognózování, předpovídání, AIL/spolehlivost, YUB/údržba

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Státní výzkumný ústav pro stavbu strojů, IČO 002 356, Praha-Běchovice, Ing. M. Mikolášek

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Zdeněk Rosa

 

1) Poznámka: Jednotlivé její části jsou postupně zaváděny do norem řady ČSN IEC 68 nebo jsou již zavedeny v normách řady ČSN 3457xx.

 

2) Poznámka: Současně platná terminologie je obsažena v normě IEC 50(191) International Electrotechnical Vocabulary / Chapter 191: Dependability and Quality of Service (Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 191: Spolehlivost a jakost služeb). Zavedení této normy do ČSN se připravuje.

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
24046


Strana 2

Prezentace předpovědí

IEC 863

bezporuchovosti, udržovatelnosti

První vydání

a pohotovosti

1986


 

MDT 621.3:519.216

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

3

Úvodní údaje

3

 

 

 

1

Předmět normy

3

 

 

 

2

Účel

3

 

 

 

3

Definice termínů

3

 

 

 

4

Obsah prezentace

3

Tabulka I Požadované informace

4

 

 

 

5

Podrobné požadavky na prezentaci

4

5.

1 Souhrn

5

5.2

Účel předpovědi

5

5.3

Předmět předpovědi

5

5.4

Ukazatele

5

5.5

Požadavky na podmínky

5

5.6

Analýza

7

5.7

Modely

7

5.8

Zdroje údajů

8

5.9

Principy výpočtů

8

5.10

Výsledky předpovědí

8

 

 

 

Příloha A (informativní) Úkoly pro předpovědi

9

Obr. 1 Vývojový diagram

10

 

 

 


Strana 3

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresovaně národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

 

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

 

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem má být v národním předpise jasně vyznačen.

 

Úvodní údaje

 

Tyto směrnice byly připraveny technickou komisí IEC 56: Spolehlivost.

 

Text této normy je založen na následujících dokumentech:

 

3X1.gif

 

Další informace jsou uvedeny ve výše uvedených Zprávách o hlasování.

 

V této normě je obsažen odkaz na další publikace IEC: Publikace IEC 68: Basic Enviromental Testing Procedures (Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí).

Publikace IEC 271:1974, List of Basic Terms, Definitions and Related Mathematics for Reliability (Přehled základních termínů, definic a příslušných matematických vztahů ve spolehlivosti).

 

1 Předmět normy

 

Předpokládaná norma určuje, co by mělo být uváženo při prezentaci informací, týkajících se předpovědí kvantitativních ukazatelů bezporuchovosti, udržovatelnosti a pohotovosti systémů a zařízení, včetně hardwaru, softwaru a lidských faktorů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz