Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 620.179

Schválena: 30.1.1985

Nedestruktivní zkoušení
ZKOUŠENÍ OCELOVÝCH TYČÍ
METODOU ROZPTYLOVÝCH TOKŮ

ČSN 01 5048


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Nondestructive testing of steel bars by magnetic leakage flux method

 

Tato norma platí pro zjišťování necelistvostí u hutních výrobků typu tyčí a předvalků kruhového průřezu z feromagnetických ocelí /dále jen tyčí/.

 

PODSTATA METODY

1. Metoda je založena na místním zvýšení magnetického odporu feromagnetického materiálu vlivem necelistvostí, což má za následek vznik rozptylového magnetického toku. Tento tok vystupuje nad povrch a vyvolává v okolí necelistvosti místní změnu intenzity magnetického pole. Tato změna je snímána čidlem /cívka, feromagnetická nebo Hallova sonda, magnetodioda/, umístěným při povrchu. Čidlo převádí změnu intenzity magnetického pole na změnu elektrického napětí, které po zpracování v elektrických obvodech podává informaci o výskytu vady.

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

2. Podmínkou zkoušení je magnetizace materiálu zkoušené tyče. Optimální intenzita magnetizačního pole leží v oblasti mezi bodem maximální permeability a bodem nasycení materiálu zkoušené tyče.

 

 3. Metodou rozptylových toků mohou  být zjištěny pouze ty vady, které leží v povrchové vrstvě a jejichž podélná osa svírá se směrem magnetizačního pole úhel blízký 90o.Účinnost od:
1.12.1985

24246-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz