Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 658.562.008.6.37-05

Schválena: 14.5.1991

VŠEOBECNÁ KRITÉRIA PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY
PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI PRACOVNÍKŮ

ČSN
EN 45 013

Třídicí znak 01 5258

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

General criteria for certification bodies operating certification of personnel

 

Tato norma je identická s EN 45 013:1989 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, 1050  Bruxelles, Belgium.

Tato norma obsahuje také anglickou verzi EN 45013:1989.

Tato norma není závazná podle § 3 zákona č. 96/1964 Sb. o technické normalizaci.

 

Poznámky:

1. Závaznost ustanovení normy může být stanovena jiným právním předpisem.

2. Podmínkou pro uvedení údaje o dosažení shody s normou je splnění všech normativních požadavků normy.

 

Národní předmluva

 

Řada norem ČSN EN 45001 až 45003 a ČSN EN 45011 až 45014 obsahuje všeobecná kritéria pro posuzování  zkušebních laboratoří, akreditačních a certifikačních orgánů z hlediska organizační struktury, vybavení,  pracovníků a technických pomůcek i metodik.

 

Při aplikaci norem je třeba přihlédnout k tomu, že normy obsahují zčásti ustanovení, která mohou přesahovat  požadavky stanovené čs. právními předpisy, např.:

-  zákonem č. 30/1968 Sb. ve znění zákona č. 54/1987 Sb. o státním zkušebnictví,

- vyhláškou ÚNM č. 101/1988 Sb. o certifikaci výrobků,

- vyhláškou ÚNM č. 104/1984 Sb. o ověřování zbraní a kontrole střeliva pro civilní potřebu.

 

V ostatních odvětvích je třeba rovněž přihlédnout ke specifickým právním předpisům platným v dané oblasti.

 

Poznámky k překladu

 

Při překladu jednotlivých anglických termínů z oblasti zkoušení, akreditace a certifikace bylo nutno zvolit  nebo zpřesnit některé české ekvivalenty, a to z hlediska návaznosti na hierarchii termínů obsažených  v ČSN ISO 8402 a normách řady ČSN ISO 9000. Základní hierarchii termínů z oblasti akreditace, certifikace  a zkoušení nyní tvoří termíny: assessment - posuzování, assessor - posuzovatel, accreditation - akreditace,  accreditation body - akreditační orgán, certification of conformity - certifikace shody, certification body certifikační  orgán, licence (for certification) - licence (pro certifikaci), certificate of competence - certifikát  způsobilosti, evaluation - hodnocení, testing - zkoušení, verification - ověřování, monitoring - sledování,  examination - zkoumání, přezkoušení, validation - potvrzení platnosti (správnosti), audit - prověrka, auditing - prověřování, review - přezkoumání, inspection - kontrola, surveillance - dozor.

 

Přehled citovaných mezinárodních norem a odpovídajících čs. norem

 

EN 45001 odpovídá ČSN EN 45001  Všeobecná kritéria pro činnost zkušebních laboratoří

EN 45002          ČSN EN 45002  Všeobecná kritéria pro posuzování zkušebních laboratoří

EN 45003          ČSN EN 45003  Všeobecná kritéria pro akreditační orgány laboratoří

EN 45011          ČSN EN 45011  Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci výrobků

 
24268


Strana 2

 

EN 45012 odpovídá ČSN EN 45012  Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci systémů  jakosti

EN 45013          ČSN EN 45013  Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci  pracovníků

EN 45014          ČSN EN 45014  Všeobecná kritéria pro prohlášení shody dodavatelem

 

Deskriptory tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: AD/certifikační systémy, ADI.S/certifikace (schvalování), ADU/  certifikační organizace, ATR.R/jakost, YNC/pracovníci (profese), ABE/pracovníci ve standardizaci

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav Brno, IČO 001490, Ing. Jiří Sobola, Ing. Jaroslav Pila

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Zdeněk Rosa


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 45013

EUROPEAN STANDARD

Září 1989

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄlSCHE NORM


 

MDT 658.562.008.6:37-05

 

Klíčová slova: Quality; quality control; personnel; certification; approval organisations; organisations; specifications

 

Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci pracovníků      .

 

Překlad z anglické verze

 

General criteria for certification bodies operating certification of personnel

Critères généraux couceruant les organismes de certification procédant à la certification du personnel

Allgemeine Kriterien für Stellen, die Persoual zertifizieren

 

Tato evropská norma byla přijata CEN/CENELEC 23. června 1989. Členské země CEN a CENELEC  se zavazují splnit interní předpisy CEN/CENELEC, které stanoví jako podmínku pro udělení statusu národní  normy této evropské normě, převod bez jakýchkoli změn. Aktualizované seznamy těchto národních norem  spolu s bibliografickými údaji lze na požádání obdržet v Ústředním sekretariátu nebo u kterékoliv členské země CEN/CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních jazykových verzích (anglické, francouzské a německé). Stejný status jako oficiální verze má i překlad do kteréhokoli národního jazyka, provedený jako autorizovaný  překlad členské země CEN/CENELEC a zaregistrovaný u Ústředního sekretariátu.

 

Členy CEN/CENELEC   jsou národní normalizační organizace a národní elektrotechnické komise Rakouska,  Belgie, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Islandu, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemí,  Norska, Portugalska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Spojeného Království.

 

CEN/CENELEC

 

Společný evropský institut

The joint European Standards Institution

Organisation Commune Européenne de Normalisation

Die gemeinsame Europäische Normeninstitution

 

Ústřední sekretariát: rue Bréderode 2, B - 1000 Brusel


Strana 4

 

Stručná historie                                         Brief history                 .

 

Tato evropská norma byla připravena pod mandá-           This European Standard has been prepared under

tem komise Evropského společenství a Evropského          mandate of the Commision of the European Com-

sdružení pro volný obchod společnou pracovní sku-        munities and the European Free Trade Association,

pinou CEN/CENELEC  pro certifikaci.                      by a joint CEN/CENELEC  Working Group on

Certification.

 

Dokumenty Certif. 87/15 a Certif. 87/16, připra-         The documents Certif. 87/15 and Certif. 87/16

vené dvěma pracovními skupinami komise evrop-            prepared by two Working Groups of the Commis-

ských společenství, byly rozeslány podle obvyklých       sion of the European Communities were circulated

postupů CEN/CENELEC  v listopadu 1987.                   under the common CEN/CENELEC enquiry pro-

cedure in November 1987.

 

Připomínky byly projednány na bruselském zasedá-         The comments were discussed during the Brussels

ní v červnu 1988, kde bylo rozhodnuto předložit          meeting in June 1988 where it was decided to sub-

aktualizovaný návrh, rozčleněný do sedmi samo-           mit an updated draft split in 7 separate documents

statných dokumentů, k oficiálnímu hlasování.             to the formal voting.

 

Text těchto návrhů byl schválen a ratifikován Tech-      The text of these drafts was approved and ratified

nickou radou CENELEC 23. 6. 1989 a Technickou            by the CENELEC Technical Board on 1989-06-23

radou CEN 23. 6. 1989.                                   and by the CEN Technical Board on 1989-06-23.

 

Podle Společných pravidel CEN/CENELEC jsou               According to the Common CEN/CENELEC

povinny zavést tuto evropskou normu následující          Rules, the following countries are bound to imple-

země: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie,         ment this European Standard:

Německo, Řecko, Island, Irsko, Itálie, Lucembur-         Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Ger-

sko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Španělsko,           many, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxemburg,

Švédsko, Švýcarsko, Spojené Království.                  Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden,

Switzerland, United Kingdom.

 

Předmluva                                                Foreword

 

Tato evropská norma byla zpracována s cílem posí-        This European Standard has been drawn up with

lit důvěru ve způsob, jakým certifikační orgány pro-     the objective of promoting confidence as to the way

vádějí certifikaci pracovníků. Základem pro kritéria     in which certification bodies operate certification of

se staly mezinárodní dokumenty, a to především:          personnel. The basis for the criteria has mainly been

found in international documentation particularly:

 

ISO/IEC Guide 40, vydání 1983 „Všeobecné po-             ISO/IEC Guide 40, edition 1983, „General require-

žadavky na uznání certifikačních orgánů".                ments for the acceptance of certification bodies".

 

Tato kritéria se týkají certifikačních orgánů, které     These criteria cover certification bodies operating

uplatňují systém certifikace pracovníků a potvrzují      systems of certification of personnel providing, by

na základě posouzení a následného dozoru, že pra-        means of assessment and subsequent surveillance,

covníci jsou způsobilí poskytovat stanovené služby.      confirmation that the personnel are competent to

Certifikační orgán potvrzuje splnění požadavků vy-       supply the stated services. The evidence of the satis-

stavením certifikátu způsobilosti a zveřejněním v se-   faction of the Certification Body will be in the form

znamu způsobilých pracovníků.                            of a competence and published in a list of compe-

tent personnel.

 

Harmonizace zkoušení a certifikace může vytvořit         Harmonization of testing and certification can

podmínky pro vzájemné uznávání a usnadňování             create the environment for reciprocal recognition

obchodu mezi zeměmi.                                     and facilitate trade between countries.

 

Tato kritéria lze považovat za všeobecná kritéria.       The criteria are, above all, written to be considered

To znamená, že mohou být doplňována podle po-            as general criteria. This implies that the set of crite-

třeb určitých průmyslových nebo jiných odvětví           ria may have to be supplemented when certain in-

(např. zdraví a bezpečnost).                             dustrial or other sectors (e. g. health and safety)

make use of it.

 


Strana 5

 

Tato norma je součástí souboru norem, které se tý-       This standard forms part of the following series of

kají zkoušení, certifikace a akreditace:                 standards covering testing, certification and accre-

ditation:

 

EN 45001  Všeobecná kritéria pro činnost zku-            EN 45001 General criteria for the operation of

šebních laboratoří                                       testing laboratories

 

EN 45002  Všeobecná kritéria pro posuzování              EN 45002 General criteria for the assessment of

zkušebních laboratoří                                    testing laboratories

 

EN 45003. Všeobecná kritéria pro akreditační or-         EN 45003 General criteria for laboratory accre-

gány laboratoří                                          ditation bodies

 

EN 45011  Všeobecná kritéria pro certifikační or-        EN 45011 General criteria for certification bodies

gány provádějící certifikaci výrobků                     operating product certification

 

EN 45012  Všeobecná kritéria pro certifikační or-        EN 45012 General criteria for certification bodies

gány provádějící certifikaci systémů                     operating Quality System certification

jakosti

 

EN 45013  Všeobecná kritéria pro certifikační or-        EN 45013 General criteria for certification bodies

gány provádějící certifikaci pracovní-                   operating certification of personnel

 

EN 45014  Všeobecná kritéria pro prohlášení              EN 45014 General criteria for suppliers' declara-

shody dodavatelem                                        tion of conformity

 

Tato předmluva není součástí normy.                      This foreword does not form an integral part of the

standard.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz