Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 669:620.179.2

Schválená: 25.6.1990

Zváranie
ZVARITEĽNOSŤ KOVOV A JEJ HODNOTENIE
Všeobecné ustanovenia

ČSN 05 1309


 

 

ČSN 05 1309 (eqv ST SEV 5278-85)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Weldability of metals and its assesment

 

Táto  norma je  prekladom ST SEV 5278-85  „Zvariteľnosť kovov  a jej  hodnotenie. Všeobecné  ustanovenia". Do normy je doplnené ustanovenie v čl. 8 označené „čs. doplnok".

V zmluvno právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili, sa používa (v odvolávkach v zmluvných dokumentoch) priamo norma RVHP.

 

1. Zvariteľnosť je komplexná charakteristika vyjadrujúca vhodnosť kovu  na zhotovenie zvarkov s požadovaným účelom, pri určitých technologických možnostiach zvárania a konštrukčnej spoľahlivosti zvarového spoja.

 

2. Vhodnosť kovu na zváranie je charakteristika, ktorá vyjadruje zmenu jeho vlastností v dôsledku zvárania.

 

3. Vhodnosť kovu na zváranie sa zabezpečuje týmito základnými faktormi:

 

- chemickým zložením,

- metalurgickým spôsobom výroby,

- spôsobom liatia a tvárnenia,

- tepelným spracovaním.

 

4.  Technologická možnosť  zvárania  kovu  je charakteristika,  ktorá vyjadruje  vplyv použitého   druhu zvárania  na vlastnosti zvarového spoja určitej konštrukčnej spoľahlivosti, vyrobeného z kovu s určitou vhodnosťou na zváranie.


Nahrádza ČSN 05 1310
z 19.12.1986

Účinnosť od:
1.1.1991

24608-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz