Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 621.791.5.04

Schválená: 8.7.1987

Zváranie
ZVÁRACIE DRÔTY NA ZVÁRANIE NÍZKOLEGOVANÝCH
OCELÍ PLAMEŇOM
Technické predpisy

ČSN 05 5330

JK 312 223

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Welding wires for gas welding of low-alloy steels. Technical regulations

 

Táto norma stanovuje technické predpisy zváracích drôtov plného prierezu dodávaných v tyčiach určených na ručné zváranie nízkolegovaných ocelí plameňom.

 

I. NÁZVOSLOVIE

 

1. Názvoslovie používané v tejto norme je uvedené v ČSN 05 0000 a ČSN 05 2100.

 

II. VŠEOBECNĚ

 

2. Pre zváracie drôty podľa tejto normy platia základné ustanovenia ČSN 05 5310.

 

Posudzovanie zváracích drôtov

 

3. Zváracie drôty sa posudzují podľa zváracích vlastností, chemického zloženia drôtu, mechanických vlastností a celistvosti zvarového kovu.

 

III. TECHNICKÉ POŽIADAVKY

 

4. Technické požiadavky na rozmery, zhotovenie a chemické zloženie zváracích drôtov, celistvosť a mechanické vlastnosti zvarového kovu sú uvedené v ČSN 05 5310.

 

Zváracie vlastnosti

 

5. Pri skúške zváracích vlastností odtavovanie zváracieho drôtu musí prebiehať bez nadmerného rozstrieku, pričom tavný


Nahrádza ČSN 05 5330
z 12.6.1974

Účinnosť od:
1.7.1988

24691-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz