Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 697.353

Schválena: 14.5.1990

VYHRIEVACIE OCEĽOVÉ DOSKOVÉ TELESÁ
NA ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
Technické predpisy

ČSN 06 1122

JK 484 5

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Flat steel central heating bodies. Technical code

 

Táto norma platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie vyhrievacích oceľových doskových telies určených pre sústavy ústredného vykurovania, kde sa ako teplonosná látka používa voda, prípadne iná kvapalina (napr. olej a pod.)

 

Až do 31. 12. 1994 je dovolená vyrábať vyhrievacie oceľové doskové telesá, ktorých výroba sa započala pred nadobudnutím platnosti tejto normy.

 

I. NÁZVOSLOVIE

 

1. Jednoduché vyhrievacie oceľové doskové teleso - (ďalej iba vyhrievacie teleso) - teleso skladajúce sa z výliskov alebo oceľových plechov zvarených na súvislú dosku.

 

Po zvarení sa vytvorí sústava horizontálnych a vertikálnych kanálov na prietok teplonosnej látky.

Názvy jednotlivých dielcov vyhrievacieho telesa a označenie základných rozmerov sú uvedené na obr. 1.

 

2. Zdvojené vyhrievacie teleso - dve navzájom pevne spojené vyhrievacie telesá so vstupnými a výstupnými nátrubkami so závitom na napojenie na rozvodné potrubie.

 

3. Podľa polohy vstupných a výstupných otvoroch rozoznávame:

 

a) vyhrievacie teleso so zadaným napojením - os vstupného a výstupného otvoru je kolmá na rovinu vyhrievacieho telesa.

b) vyhrievacie teleso s bočným napojením - os vstupného a výstupného otvoru leží v rovine telesa alebo je s ňou rovnobežná.

 

4. Nátrubok - dielec privarený na vyhrievacie teleso so závitom slúžiacim na pripojenie rozvodného potrubia alebo na zaskrutkovanie zátky, resp. odvzdušňovacieho ventilu.


Nahrádza ČSN 06 1122
z 25.3.1975

Účinnosť od:
1.4.1991

24746-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz