Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT:621.181:831.787

Schválená: 28.3.1985

Bezpečnostná technika
HORÚCOVODNÉ A PARNÉ KOTLY
Požiadavky na manometre

ČSN 07 0270*
ST SEV 4359-83


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Safety technique. Steam and hotwater boilers. Requirements for pressure gauges

 

Touto normou sa zavádza ST SEV 4359-83 Bezpečnostná technika. Horúcovodné a parné kotly. Požiadavky na manometre /pozri str. 5 až 7/, ako čs. štátna norma.

 

V zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili /pozri str. 7/, sa používa /v odvolávkach, citáciách a odkazoch/ priamo norma RVHP.

 

Čs. norma je doplnená o čl. 01 až 05, ktoré sú platné len v ČSSR.

 

01. Táto norma platí pre umiesťovanie manometrov na horúcovodných a parných kotloch po nadobudnutí jej účinnosti.

 

02. Pre tlakové systémy horúcovodných a parných kotlov musí byť minimálna trieda presnosti manometrov

 

1,6 - pre pracovný pretlak do 14 MPa,

1,0 - pre pracovný pretlak 14 MPa.

/Spresňuje sa čl. 2 ST SEV 4359-83/

 

03. Na stupnici manometra musí byť červenou farbou vyznačený pracovný pretlak tej časti tlakového systému, na ktorý je manometer pripojený. Ak je manometer umiestnený tak, že naň pôsobí prídavný tlak kvapalinového stĺpca, musí byť v jeho

blízkosti umiestená  tabuľka, ktorá upozorňuje na túto skutočnosť a na povinnosť odčítať z ukazovaného pretlaku príslušný


Nahrádza čl.92 a 93 ČSN 07 0620
z 1.3.1977

Účinnosť od:
1.1.1986

24795-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz