Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.181.001.24:539.4 531.717.1

Schválena: 14.3.1988

Bezpečnostní technika
KOTLE PARNÍ A HORKOVODNÍ
Stanovení součinitele pevnosti
pro výpočet tloušťky stěny součástí

ČSN 07 0414 část 3


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steam and hot liquid boilers. Determination of strenght coefficient for calculation of thickness of components

 

Tato norma je překladem ST SEV 5309-85 Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Stanovení součinitele pevnosti pro výpočet tloušťky stěny součástí. Do úvodního ustanovení normy je doplněno ustanovení označené „čs. doplněk".

 

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

 

Tato norma platí pro parní kotle s pracovním tlakem vyšším než 0,07 MPa a pro horkovodní kotle s teplotou vody nad 115 oC a určuje metody stanovení součinitele pevnosti při zeslabení svarovými spoji a otvory pro výpočet tloušťky stěny součástí kotlů a zařízení v kotli, provozovaných pod vnitřním přetlakem (komory a trubky, kuželovité přechody, vypouklá dna atd.) pro určení jejich základních rozměrů.

 

Čs. doplněk: „Parní a horkovodní kotle, které v den účinnosti této normy jsou rozpracované, nemusí této normě vyhovovat, jestliže vyhovují předpisům platným v době jejich stavby.

 

Za rozpracované se považují kotle:

a) na jejichž konstrukční podklady bylo přede dnem účinnosti této normy vydáno kladné odborné a závazné stanovisko státního odborného dozoru,

b) které byly přede dnem účinnosti této normy připraveny k výrobě s podmínkou, že budou dohotoveny a jejich první tlaková zkouška provedena nejpozději v průběhu 18 měsíců po datu účinnosti této normy.


Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
1.1.1989

24799-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz