Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 62-85:658.382-2

Schválená: 17.2.1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva
PNEUMOSTATICKÉ MECHANIZMY
Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

ČSN 10 9005*
ST SEV 3274-81


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

United system of industrial pneumatic components. Pneumatic drives. General safety requirements

 

Touto normou sa zavádza

ST SEV 3274-81 Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumostatické mechanizmy. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť /pozri str. 3 až 8/, ako čs. štátna norma.

 

V zmluvno-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 8/, sa používa /v odvolávkach, citáciách a odkazoch/ priamo norma RVHP.

 

DODATOK

 

Súvisiace čs. normy

ČSN 83 2011 Pracovní ochrana. Základní pojmy

V ST SEV 3274-81 sú odkazy na

ST SEV 1085-78 - zavedená ako čs. norma v

ČSN 83 2002 Výrobné zariadenia. Obecné bezpečnostné požiadavky

ST SEV 2694-80 - zavedená ako čs. norma v

ČSN 83 2042 Ochrana práce. Výrobní zařízení. Ovládací orgányÚčinnost od
1.1.1985

24882-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz