Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.979.25.07

Květen 1992

Tvářecí stroje
PROTLAČOVÁNÍ OCELÍ ZA STUDENA
Všeobecné požadavky na konstrukci a výpočet

ČSN 22 7005


 

 

 

Forming tools. Cold extrusion of steels. General requirements for the design and calculation.

Outillage de déformation. Extrusion à froid des aciers. Exigences générales de construction et de calcul.

Formgebendene Werkzeuge. Kaltfließpressen von Stahlen. Allgemeine Forderungen für Konstruktion und Berechnung.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 01 4240 Základní pravidla vyměnitelnosti. Mezní úchylky netolerovaných rozměrů (obsahuje ST SEV 302-76).

ČSN 21 0711 Tvářecí stroje. Výstředníkové a klikové lisy. Bezpečnostní požadavky na konstrukci (obsahuje ST SEV 4850-84)

ČSN 22 6001 Názvosloví technologie tváření kovů

ČSN 22 6002 Tvářecí nástroje. Nástroje pro plošné tváření. Všeobecné bezpečnostní požadavky (eqv ST SEV 4928-84)

ČSN 42 0462 Zkoušení kovů. Stanovení velikosti zrna ocelí a neželezných kovů (zapracován ST SEV 1959-79)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 22 7005 z. 14. 4. 1967 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla zcela přepracována. Vzhledem k většímu využívání výpočetní techniky byly z ní vypuštěny nomogramy pro stanovení deformační síly a deformační práce. Tyto parametry se nyní stanovují výpočtem.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: PQH/stroje pracující bez odebírání materiálu, PQH.N/vytlačovací stroje, UN/UP/oceli, PEU/zpracování za studena, ABL/technické podmínky, ALD/konstrukční výpočty

 

Vypracování normy

Zpracovatel: FORM, státní podnik, Brno, IČO 129 461, Ing. Jarmila Jeníčková

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Pavel Dvořák

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
25727


Strana 2

Tvářecí nástroje. Protlačování ocelí za studena. Všeobecné požadavky na konstrukci a výpočet

 

1 Předmět normy

Tato norma stanoví všeobecné požadavky na konstrukci a výpočet včetně požadavků na výrobu částí protlačovadel.

Dále uvádí technologické směrnice pro výrobu protlačků bez ohřevu v protlačovadlech na lisech.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz