Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.040

Září 1997

Informační technologie - Kódovaný soubor znaků
pro zhotovování dokumentů používaných
v elektrotechnice a pro výměnu informací

ČSN
EN 61 286

36 9025

 

 

 

Information technology - Coded graphic character set for use in the preparation of documents used in electrotechnology and for information interchange

Technologies de ľinformation - Jeu de caracteres graphiques codés pour emploi dans ľétablissement de documents utilisés en électrotechnique et pour échange de ľinformation

Datenverarbeitung - Codierter Zeichensatz zur Anwendung in der Erstellung von Dokumenten der Elektrotechnik und zum Datenaustausch

 

Tato norma je identická s EN 61286:1995.

This standard is identical with EN 61286:1995.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 27 část 1 zavedena v ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice Část 1: Všeobecně (33 0100). Části 2, 2A, 2B, 3, 4 dosud nezavedeny

IEC 617 zavedena v souboru norem ČSN IEC 617-1 až -13 Značky pro elektrotechnická schémata (01 3390):

ČSN IEC 617-1: Všeobecné informace, celkový rejstřík značek

ČSN IEC 617-2: Prvky značek, doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití

ČSN IEC 617-3: Vodiče a spojovací součásti

ČSN IEC 617-4: Pasivní součástky

ČSN IEC 617-5: Polovodičové součástky a elektronky

ČSN IEC 617-6: Výroba a přeměna elektrické energie

ČSN IEC 617-7: Spínací, řídicí a jisticí zařízení

ČSN IEC 617-8: Měřicí přístroje, zdroje světla a signalizační zařízení

ČSN IEC 617-9: Sdělovací technika. Spojovací a periferní zařízení

ČSN IEC 617-10: Sdělovací technika. Přenosová technika

ČSN IEC 617-11: Architektonická a topografická situační schémata rozvodů

ČSN IEC 617-12: Binární logické prvky

ČSN IEC 617-13: Analogové prvky

IEC 1082-1:1991 zavedena v ČSN EN 61082-1 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice. Část 1: Všeobecné požadavky (01 3380)

IEC 1082-2:1993 zavedena v ČSN EN 61082-2 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice. Část 2: Schémata vyjadřující funkci (01 3380)

IEC 1082-3:1993 zavedena v ČSN EN 61082-3 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice. Část 3: Zapojovací schémata, tabulky a seznamy (01 3380)

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26026


Strana 2

ISO 31 zavedena v souboru norem ČSN ISO 31-0 až -7 Veličiny a jednotky (01 1300)

ISO 2375:1985 zavedena v ČSN ISO 2375 Zpracování dat. Postupy pro registraci posloupností „escape" (36 9109)

ISO 3098-1:1974 dosud nezavedena

ISO/IEC 10367 zavedena v ČSN ISO/IEC 10367 Informační technika. Normalizované kódované soubory grafických znaků pro použití v 8-bitových kódech (36 9118)

ISO/IEC 10646-1:1993 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus ESiCCO, IČO 166 69037

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 61286

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 61286


 

Deskriptory: coded character set, coded representation, data code, data processing, data transmission, electrotechnology, graphic character, information interchange

 

Informační technologie Kódovaný soubor znaků pro zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice a pro výměnu informací (IEC 1286:1995)

 

Information technology Coded graphic character set for use in the preparation of documents used in electrotechnology and for information interchange (IEC 1286:1995)

Technologies de ľinformation Jeu de caractères graphiques codés pour emploi dans létablissement de documents utilisés en électrotechnique et pour échange de ľinformation (CEI 1286:1995)

Datenverarbeitung Codierter Zeichensatz zur Anwendung in der Erstellung von Dokumenten der Elektrotechnik und zum Datenaustausch (IEC 1286:1995)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-07-05. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoli jiném jazyce pořízena členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text dokumentu 3B(CO)55 budoucího prvního vydání IEC 1286, připravený subkomisí SC 3B, Dokumentace, technické komise TC 3, Dokumentace a grafické značky, v úzké spolupráci s SC 2, Soubory kódovaných znaků, spojené technické komise ISO/IEC JTC1, Informační technika, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen 1994-07-05 jako EN 61286.

Termíny zavedení byly stanoveny takto:

- nejzazší termín vydání identické národní normy     (dop) 1996-10-01

- nejzazší termín zrušení rozporných národních norem (dow) 1996-10-01

Přílohy označené jako „normativní" jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní" jsou pouze pro informaci.

V této normě jsou přílohy A a ZA normativní a přílohy B a C informativní.

Příloha ZA byla doplněna CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1286:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoli modifikací.

V oficiální verzi, pro přílohu C, Bibliografie, byly k vyznačeným normám připojeny následující poznámky:

IEC 27 POZNÁMKA: Harmonizována jako soubor HD 245

IEC 617 POZNÁMKA: IEC 617-13 je harmonizována jako EN 60617-13:1993 (bez modifikací)

IEC 1082-1 POZNÁMKA: Harmonizována jako EN 61082-1:1993 (bez modifikací)

IEC 1082-2 POZNÁMKA: Harmonizována jako EN 61082-2:1994 (bez modifikací)

IEC 1082-3 POZNÁMKA: Harmonizována jako EN 61082-3:1994 (bez modifikací)

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanovuje soubor normalizovaných kódovaných grafických znaků pro použití na výkresech a ve schématech a pro návrh značek.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz