Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 87.040

Září 1997

Nátěrové hmoty a podobné výrobky -
Stanovení bodu vzplanutí -
Rychlá rovnovážná metoda

ČSN
EN 456

67 3015

 

 

 

Paints, varnishes and related products - Determination of flashpoint - Rapid equilibrium method

Peintures, vernis et produits assimilées - Détermination du point e° éclair - Méthode rapide á l° équilibre

Lacke, Anstrichstoffe und ähnliche Produkte - Bestimmung des Flammpunktes - Schnellverfahren

 

Tato  norma je identická s EN 456: 1991 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B - 1050 Brussels.

This  standard is identical with EN 456: 1991 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B - 1050 Brussels.

 

Ó Český normalizační institut 1997
26059


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí  normě dochází ke změně  způsobu převzetí EN 456:l991  do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 456 z března 1997 převzala EN 456:1991 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji  přejímá překladem.

 

Norma nahrazuje ČSN ISO 3679 ze 6.5.1994 v celém rozsahu.Norma obsahuje text mezinárodní normy ISO 3679: 1993, upravený vypouštěním všech odkazů na ropné výrobky.

 

Citované normy

ISO 1512 zavedena v ČSN ISO 1512 Nátěrové hmoty - Vzorkování produktů v kapalné a pastovité formě

(ISO 1512: 1991) (67 3006)

ISO  1513 zavedena  v  ČSN  EN  ISO  1513  Nátěrové hmoty - Prohlídka a příprava vzorků před zkoušením ( ISO 1513: 1992) (67 3010)

ISO 1523 dosud nezavedena

ISO 3680 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN  01  8003 Zásady   pro  bezpečnou  práci  v  chemických laboratořích

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

ČSN ISO 3534-1 Statistika. Slovník a značky - Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny (01 0216)

ČSN ISO 3534-2 Statistika. Slovník a značky - Část 2 : Statistické řízení jakosti (01 0216)

 

Obdobné mezinárodní normy

ISO 3679: 1993 Paints, varnishes, petroleum and related products - Determination of flash point - Rapid equilibrium method ( Barvy, laky, ropa a podobné výrobky. Stanovení bodu vzplanutí. Rychlá rovnovážná metoda)

 

Vypracování normy

Zpracovatel : TÚPO MV Praha , IČO 734 896, Ing. Otto Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník  Českého normalizačního  institutu :  Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 456

EUROPEAN STANDARD

Srpen 1991

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 669.612:620.1:536.468

Deskriptory: paints, varnishes,determination, flash point, tests

 

Nátěrové hmoty a podobné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí - Rychlá  rovnovážná metoda (mod. ISO 3679: 1983)

 

Paints, varnishes and related products - Determination of flash  point -  Rapid  equilibrium  method (ISO  3679: 1983, modified))

Peintures, vernish et produits assimilées - Determination du point e°éclair - Methode rapide á l° équilibre (ISO 3679:1983, modifiée)

Lacke, Anstrichstoffe und ahnliche Produkte - Bestimmung des Flammpunktes - Schnellverfahren (ISO 3679:1983, modifiziert)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1991-08-12. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma je převzetím normy ISO 3679. Převzetí ISO 3679 bylo doporučeno  komisí CEN/TC 139, Nátěrové hmoty, do jejíž kompetence tato evropská norma bude nadále patřit.

 

Této  evropské normě  se nejpozději  do února 1992 uděluje status národní  normy, a to buď  vydáním identického textu , nebo schválením k přímému používání  a národní normy , které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do února 1992.

 

Evropská norma byla schválena následujícími státy, které jsou povinny ji zavést v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC : Belgie, Dánsko, Finsko,Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené králoství, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

 

Text mezinárodní normy ISO 3679:1983 byl schválen CEN jako evropská norma s následujícími dohodnutými společnými modifikacemi: evropská norma je založena na ISO 3679:1983. Zatímco předmět normy ISO pokrývá nátěrové hmoty, ropu a podobné výrobky, předmět evropské normy je omezen na nátěrové hmoty a podobné výrobky. Tato norma, vzniklá převzetím evropské normy, proto obsahuje text mezinárodní normy ISO 3679:1983 , upravený vypuštěním všech odkazů na ropné výrobky.

 

0 Úvod

 

Tato mezinárodní norma popisuje jednu ze dvou metod pro stanovení bodu vzplanutí nátěrových hmot a podobných výrobků. Při výběru metody by se tato norma měla zvažovat spolu  s ISO  1523,  která  specifikuje podobné  stanovení s použitím  kelímků, které  jsou popsány  v různých  národních normách .

 

U obou metod se zkouška provádí tehdy, když jsou při zkoušce výrobek a směs par se vzduchem nad ním ve zkušebním kelímku přibližně v teplotní rovnováze.

 

Přístroj předepsaný v této mezinárodní normě umožnuje stanovit správný výsledek pomocí rychlejšího postupu a s menším zkušebním vzorkem ( 2 ml) materiálu, než jak udává ISO 1523. Navíc tento přístroj může být vyráběn jak pro provozní, tak i pro laboratorní použití.

Mezinárodní zkoušky prokázaly1), že výsledky získané oběma postupy jsou srovnatelné.

 

Nicméně výsledky získané na směsích rozpouštědel s obsahem halogenovaných uhlovodíků by měly být interpretovány obezřetně , neboť tyto směsi mohou vykazovat anomální výsledky2).

 

POZNÁMKA - Zkouška vzplane/nevzplane s použitím stejného zařízení za rovnovážných podmínek je uvedena v ISO 3680.

 

1 Předmět normy a rozsah použití

 

Tato mezinárodní norma předepisuje metodu pro stanovení bodu vzplanutí nátěrových hmot, jejich pojiv a rozpouštědel nebo podobných výrobků, které mají bod vzplanutí pod 110 °C.

 

POZNÁMKA - Pozornost je zapotřebí věnovat interpretaci výsledků , které byly získány na směsích rozpouštědel s obsahem halogenovaných uhlovodíků ( viz kapitola 0).

 

_______________

1) Bell, L.H.J. Inst. Petrol 57 (556) July 1971.

2) Rybicky, J. and Stevens, J.R.J. Coatings Technol. 53 (676) May 1981: 40-42.


Strana 5

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz