Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 83.080.20

Srpen 1997

Plasty - Stanovení popela.
Část 4: Polyamidy

ČSN
EN IS O 3451-4

64 0219

 

 

 

Plastics. Determination of ash. Part 4: Polyamides

Plastiques. Détermination du taux de cendres. Partie 4: Polyamides

Kunststoffe. Bestimmung der Asche. Teil 4: Polyamide

 

Tato norma je identická s EN ISO 3451-4:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

This standard is identical with EN ISO 3451-4:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN ISO 3451-4 (64 0219) z března 1997

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26062


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 3451-4:1995 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO z března 1997 převzala EN ISO 3451-4 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

ISO 3451-1, dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČO 47910381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 3451-4

EUROPEAN STANDARD

Červenec 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 83.080.20

 

Deskriptory: plastics, polyamide, tests, combustion analysis, ash determination

 

Plasty - Stanovení popela. Část 4: Polyamidy (ISO 3451-4:1986)

 

Plastics. Determination of ash. Part 4: Polyamides (ISO 3451-4:1986)

Plastiques. Détermination du taux de cendres. Partie 4: Polyamides (ISO 3451-4:1986)

Kunststoffe. Bestimmung der Asche. Teil 4: Polyamide (ISO 3451-4:1986)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-12-14. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komittee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050, Brussels


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy z ISO/TC 61 „Plasty" Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl přijat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 249 „Plasty".

 

Této evropské normě se nejpozději do ledna 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do ledna 1996.

 

Norma byla schválena podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC. Následující státy jsou povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

Oznámení o převzetí

Text mezinárodní normy ISO 3451-4:1986 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoli modifikací.

 

1   Předmět a oblast použití normy

Tato část ISO 3451 specifikuje tři metody stanovení obsahu popela polyamidů. Při stanovení se používají všeobecné postupy uvedené v ISO 3451-1. V případě neplněných materiálů se používá metoda C popsaná v ISO 3451-1. Ke stanovení obsahu popela plněných materiálů a materiálů vyztužených skleněnými vlákny se používá metoda A popsaná v ISO 3451-1. U materiálů se sníženou hořlavostí vyztužených skleněnými vlákny je metoda upravena tak, aby bylo možné vyloučit přítomný oxid antimonitý.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz