Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.180

Říjen 1997

Pružné podlahové krytiny -
Klasifikace

ČSN
EN 685

91 7843

 

 

 

Resilient floor coverings - Clasification

Revêtements de sol résilients -Classification

Elastische Bodenbeläge - Klassifizierung

Tato norma je identická s EN 685:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This national standard is identical with EN 685:1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 685 (91 7843) z března 1997.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26072


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 685:1995 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN   března 1997 převzala EN 685:1995 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín IČO 47910381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 31 TEXTIL

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 685

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 91.180

Deskriptory: floor coverings, classification, utilization, graphical symbol

 

Pružné podlahové krytiny - Klasifikace

 

Resilient floor coverings - Classification

Revêtements de sol résilients - Classification

Elastische Bodenbeläge - Klassifizierung

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-11-26. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalization

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 134 Pružné a textilní podlahové krytiny, jejíž sekretariát je při BSI.

Této evropské normě se nejpozději do června 1996 uděluje status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do června 1996.

Tuto evropskou normu jsou podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC povinny zavést národní normalizační organizace následujících států: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Příloha A je informativní.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma zavádí klasifikační systém pro pružné podlahové krytiny. Klasifikace je založena na praktických požadavcích pro oblasti použití a stupeň využití, a je spojena s požadavky, které stanovuje norma pro každý druh pružné podlahové krytiny.

Účelem této normy je rovněž poskytnout pokyny výrobcům, projektantům a spotřebitelům, a umožnit jim vybrat vhodnou třídu pružné podlahové krytiny pro jakoukoliv danou oblast použití nebo určitou plochu.

 

POZNÁMKA - Opotřebení a vzhled pružných podlahovin jsou ovlivněny normami pro instalaci a údržbu, stavem podkladu podlahy a druhem použití (typem obuvi, vysokou frekvencí provozu omezeného na jedno místo atd.). Při používání tohoto klasifikačního systému je nutno tyto faktory brát v úvahu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz