Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.30

Říjen 1997

Textilie - Hořlavost - Záclony
a závěsy - Podrobný postup
pro stanovení šíření plamene
u svisle umístěných vzorků

ČSN
EN 1102

80 6311

 

 

 

Textiles and textile products - Burning behaviour - Curtains and drapes - Detailed procedure to determine the flame spread of vertically oriented specimens

Textiles et produits textiles - Comportement au feu - Rideaux et tentures - Procédure détaillée pour déterminer la propagation de flamme d'éprouvettes disposées verticalement

Textilien - Brennverhalten von Vorhängen und Gardinen - Detailliertes Verfahren zur Bestimmung der Flammenausbreitungseigenschaften vertikal angeordneter Proben

 

Tato norma je identická s EN 1102:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This standard is identical with EN 1102:1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 1102 (80 6311) z března 1997.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26076


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1102:1995 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN   března 1997 převzala EN 1102:1995 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

EN 26330 zavedena v ČSN EN 26330 Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií (80 0821)

EN ISO 6941:1995 zavedena v ČSN EN ISO 6941 Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene svisle umístěných vzorků (80 0806)

ISO 3175 zavedena v ČSN EN ISO 3175 Hodnocení stability v strojním chemickém čištění (80 0809)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV, spol. s r. o., Šumperk, IČO 41030613, Alena Klimešová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1102

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 59.080.30

 

Deskriptory: textiles, woven fabrics, upholstery, curtains, fire tests, flamme propagation

 

Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení šíření plamene u svisle umístěných vzorků

 

Textiles and textile products - Burning behaviour Curtains and drapes - Detailed procedure to determine

the flame spread of vertically oriented specimens

 

Textiles et produits textiles - Comportement au feu - Rideaux et tentures - Procédure détaillée pour déterminer la propagation de flamme d'éprouvettes disposées verticalement

 

Textilien - Brennverhalten von Vorhängen und Gardinen - Detailliertes Verfahren zur Bestimmung der Flammenausbreitungseigenschaften vertikal angeordneter Proben

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-10-25. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Definice

4

4

Odběr vzorků

5

5

Čištění

5

6

Zkušební vzorky

5

7

Klimatizování

5

8

Postup zkoušky

5

9

Protokol o zkoušce

6

 

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky", sekretariát: BSI.

Této evropské normě se nejpozději do května 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do května 1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Snadnost zapálení se stanoví podle modifikované EN ISO 6941.

Tyto modifikace jsou uvedeny v této normě.

 

1  Předmět normy

Tato norma stanoví postup pro zjišťování šíření plamene u textilií pro záclony a závěsy pomocí zkoušení svisle umístěného zkušebního vzorku podle EN ISO 6941.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz