Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.220.40

Listopad 1997

Vodní skluzavky s výškou přes 2 m -
Část 1: Bezpečnostní požadavky
a zkušební metody

ČSN
EN 10 69-1

94 0910

 

 

 

Water slides over 2 m height - Part 1: Safety requirements and test methods

Toboggans aquatiques d'une hauteur à partir de 2 m - Partie 1: Prescriptions de sécurité et méthodes d'essai

Wasserrutschen ab 2 m Höhe - Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

 

Tato norma je identická s EN 1069-1:1996 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This standard is identical with EN 1069-1:1996 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 1069-1 (94 0910) z prosince 1996.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26077


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1069-1:1996 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 1069-1 z prosince 1996 převzala EN 1069-1:1996 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

EN 294 zavedena v ČSN EN 294 Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami (83 3212)

pr EN 1176-1 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VELNOR, spol. s r. o., IČO 44016174, Ing. Eva Velešíková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1069-1

EUROPEAN STANDARD

Leden 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 97.220.40

Deskriptory: recreation facilities, sport facilities, leisure facilities, swimming pools, safety requirements, accident prevention, specification, computation, loads: forces, tests, dimensions, dangerous areas, designations, marking

 

Vodní skluzavky s výškou přes 2 m - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

 

Water slides over 2 m height - Part 1: Safety requirements and test methods

Toboggans aquatiques d'une hauteur à partir de 2 m - Partie 1: Prescriptions de sécurité et méthodes d'essai

Wasserrutschen ab 2 m Höhe - Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-01-01. Členové CEN jsou povinní splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Úvod

4

1

Předmět normy a oblast použití

4

2

Normativní odkazy

5

3

Terminologie

5

4

Všeobecně

6

5

Materiály

6

6

Stanovení zatížení

6

7

Bezpečnostní požadavky pro všechny typy vodních skluzavek

8

8

Dodatečné bezpečnostní požadavky pro typy 1 až 6

12

9

Zkušební metody

20

10

Označování a značení

21

Příloha A (informativní) Zabezpečení odtokových potrubí proti tlakovým silám

22

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 136 „Sporty, hrací plochy a ostatní potřeby pro rekreaci", jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.

Tato norma sestává ze 2 částí: Vodní skluzavky s výškou přes 2 m

- Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

- Část 2: Pokyny

Této evropské normě bude nejpozději do července 1996 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do července 1996.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Úvod

 

Trh vodních skluzavek je mimořádně rozsáhlý, zvláštní a stále se ještě rozvíjí. Je nemožné určit vše obsahující bezpečnostní předpisy, zahrnující rozměry a konstrukční požadavky, jak jsou požadovány normou, bez omezování možnosti konstruování a zabraňující inovované a nové, avšak bezpečné výrobě.

Tato evropská norma má za úkol prosadit bezpečnostní požadavky a konstrukční směrnice, aby sloužily těm, kteří se zabývají vodními skluzavkami, zejména konstruktérům, výrobcům, provozovatelům a uživatelům pro zajištění bezpečných a výkonnějších výrobků. To znamená, že pro určitá hlediska konstruování, výroby, instalování, provozu a užívání jsou dány jen zvláštní směrnice bez jakýchkoliv technických specifikací. Tyto bezpečnostní směrnice by měly být zohledněny a plněny pro zajištění bezpečnosti obsluhy a uživatele.

 

1 Předmět normy a oblast použití

 

Tato evropská norma platí pro všechny typy vodních skluzavek s výškou větší než 2 m nad vodní hladinou.

Tato norma může být použita pro jiné typy, které nejsou v této normě popsány, u nichž jsou splněny požadavky na bezpečnost.


Strana 5

Tato norma stanovuje obecné požadavky na všechny vodní skluzavky a příslušenství a zvláštní požadavky pro určené typy vodních skluzavek. Tyto požadavky se týkají bezpečnostních a technických pravidel pro konstrukci, výpočet a zkoušení vodních skluzavek.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz