Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.316.728.077.88
621.3.016.25

Schválena: 13.3.1978b

Elektrotechnické předpisy
KOMPENZACE INDUKČNÍHO VÝKONU
STATICKÝMI KONDENZÁTORY

ČSN 33 3080


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Compensation of inductive power by static condensers

 

Tato norma platí pro kompenzaci indukčního výkonu při 50 Hz pro zlepšení účinku (cos j) statickými kondenzátory.

 

Výjimky z článku 2.2.1. normy povolují energetické podniky, v jejichž oblasti se kompenzace zavádí.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1.1 Účelem normy je stanovit zásady platné při projektování a používání silových kondenzátorů k hospodárné kompenzaci indukčních spotřebičů v místě spotřeby a tím dosáhnout:

 

- zvýšení schopnosti přenosu činného výkonu (činné složky proudu) na úkor indukčního výkonu u vedení a transformátorů a lepšího využití činného výkonu u generátorů,

- snížení ztrát ve vedení a transformátorech,

- zlepšení napětí v sítích a transformátorech,

- odlehčení generátorů.

 

1.2 Velikost transformátoru nebo motoru je třeba navrhovat tak, aby byly co nejvíce využity (alespoň 80 %), a tím by se poměrný indukční výkon nezvětšoval. Rozhodnutí, kdy je ke kompenzaci indukčního výkonu lepší použít kondenzátory a kdy rotační kompenzátory, je třeba dohodnout s výrobci zařízení. Posouzení situace je vhodné ověřit měřením.

 

1.3 Kondenzátory je třeba umísťovat tak, aby od přenosu indukčního výkonu byla pokud možno odlehčena největší část rozvodu.

Zařízení se nesmějí překompenzovat. Napětí na indukčním spotřebiči se má blížit napětí jmenovitému.


Nahrazuje ČSN 38 0710
z 18.5.1972

Účinnost od:
1.2.1979

02608-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz