Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 67.060

Srpen 1997

Obiloviny a luštěniny
Zjišťování skrytého napadení hmyzem
Část 1: Všeobecné zásady

ČSN
ISO 6639-1

46 1081

 

 

 

Cereals and pulses - Determination of hidden insect infestation - Part 1: General principles

Céréales et légumineuses - Détermination de l' infestation cachée par les insectes - Partie 1: Principes généraux

Getreide und Hülsenfrüchte - Festsetzung des versteckten Insektbefalls - Teil 1: Gesamtprinzipien

 

Tato norma je identická s ISO 6639-1:1986.

This standard is identical with ISO 6639-1:1986.

 

© Český normalizační institut, 1997
26085


Strana 2

Národní předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 46 1011  Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Zemědělské normalizační středisko pro rostlinné výrobky a krmné směsi Praha, IČO 40851699, Ladislav Mizerovský, d. t.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 6639-1

Obilovny a luštěniny

První vydání

Zjišťování skrytého zamoření hmyzem

1986-12-01

Část 1: Všeobecné zásady


 

MDT 633.1:635.65:632.7

 

Deskriptory: agricultural products, cereal products, leguminous grains, tests, determination, insects, contamination, generalities

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 6639-1:1986 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky.

Uživatelé si musí být vědomi toho, že mezinárodní normy podléhají po čase revizi, a že všechny odkazy v jejich textu na jakoukoli jinou mezinárodní normu se týkají jejího posledního vydání, pokud není uvedeno jinak.

 

0   Úvod

 

Tato norma stanovuje metody zjišťování skrytého zamoření hmyzem u obilovin a luštěnin. Skládá se z těchto částí:

Část 1: Všeobecné zásady

Část 2: Odběr vzorků

Část 3: Referenční metoda

Část 4: Rychlé metody

 

1   Předmět normy a rozsah použití

 

Tato část ISO 6639 uvádí všeobecné principy metod zjišťování skrytého zamoření hmyzem v obilovinách a v luštěninách.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz