Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.220.30

Říjen 1997

Tělocvičné nářadí - Bradla paralelní
a bradla o nestejné výšce žerdí -
Funkční a bezpečnostní požadavky,
zkušební metody

ČSN
EN 914

94 0341

 

 

 

Gymnastic equipment - Parallel bars and combination asymmetric/parallel bars - Functional and safety requirements, test methods

Matériel de gymnastique - Barres parallèles et barres parallèles/asymétriques combinées - Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d´essai

Turngeräte - Barren und kombinierte Stufenbarren/Barren - Funktionelle und sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren

 

Tato norma je identická s EN 914:1996 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This standard is identical with EN 914:1996 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 914 (94 0341) z března 1997.

 

Upozornění: Normou ČSN EN 914 (94 0341) z března 1997 jsou s platností od 1. dubna 1997 zrušeny ČSN 94 0340 Tělocvičné nářadí. Bradla. Společná ustanovení z 1963-06-26 a ČSN 94 0341 Tělocvičné nářadí. Bradla souměrná. Rozměry z 1963-06-26.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26123


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 914:1996 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 914 z března 1997 převzala EN 914:1996 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

EN 913 zavedena jako ČSN EN 913 Tělocvičné nářadí - Základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody (94 0303)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Janeba, Lamačova 859, Praha, IČO 61490695

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 914

EUROPEAN STANDARD

Březen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 97.220.30

 

Deskriptory: sports equipement, gymnastic equipment, parallel bars, safety, accident prevention, specifications, dimensions, stability, flexibility, mechanical strength, marking

 

Tělocvičné nářadí - Bradla paralelní a bradla o nestejné výšce žerdí - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

 

Gymnastic equipment - Parallel bars and combination asymmetric/parallel bars - Functional and safety requirements, test methods

Matériel de gymnastique - Barres parallèles et barres parallèles/asymétriques combinées - Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d´essai

Turngeräte - Barren und kombinierte Stufenbarren/Barren - Funktionelle und sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-01-28. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B - 1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Požadavky

5

4

Bezpečnostní požadavky

7

5

Zkušební metody

7

6

Návod k použití

10

7

Značení

10

Příloha A (informativní) Doporučené profily

11

Příloha B (informativní) Průřez nářadím

12

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 136 „Sporty, hrací plochy a ostatní potřeby pro rekreaci", jejíž sekretariát je v DIN.

 

Této evropské normě se nejpozději do září 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do září 1996.

 

Tato evropská norma je jednou z několika norem, z nichž každá se týká konkrétního typu nebo konkrétní skupiny tělocvičného nářadí.

 

Tato evropská norma by měla být používána společně s EN 913.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny převzít tyto země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví funkční požadavky (viz kapitola 3) a specifické bezpečnostní požadavky společně se základními bezpečnostními požadavky v EN 913 (viz kapitola 4).

 

Tato norma se vztahuje na dva typy bradel s rovnoběžnými žerděmi (viz tabulka 1).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz