Zdroj: www.cni.cz

ICS 77. 140. 10                                     ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA                                  Listopad 1997

Technické dodací podmínky pro

ocelové odlitky pro tlakové nádoby

Část 2: Značky ocelí pro použití

za normální teploty a za zvýšených teplot

ČSN

EN 10213-2

42 1262

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated temperatures

Conditions techniques de livraison des pièces moulées en acier pour services sous pression - Partie 2: Nuances d'acier pour utilisation à température ambiante et à températures élevées

Technische Lieferbedingungen für Stahlguß für Druckbehälter - Teil 2: Stahlsorten für die Verwendung bei Raumtemperatur und erhöhten Temperaturen

Tato norma je identická s EN 10213-2: 1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This standard is identical with EN 10213-2: 1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

Národní předmluva

Norma obsahuje národní přílohu NA.

Citované normy

EN 10213-1 zavedena v ČSN EN 10213-3 Technické dodací podmínky pro ocelové odlitky pro tlakové nádoby Část 1: Všeobecně (42 1262)

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 102123-2 (42 1262) z března 1997.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10213-2: 1995 do soustavy ČSN.

Zatímco ČSN EN z března 1997 převzala EN 10213-2: 1995 schválením к přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Vypracování normy

Zpracovatel: NSS spol. s r. o., IČO 46902252, Ing. Jiří Novotný Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená

© Český normalizační institut, 1997

26141


ČSN EN 10213-2

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 10213-2

Prosinec 1995

ICS: 77. 140. 10

Deskriptory: cast steels, structural steels, boilers, pressure equipments, delivery, designation, grades quality, chemical composition, mechanical properties, environmental tests, high temperature tests

Technické dodací podmínky pro ocelové odlitky pro tlakové nádoby - Část 2: Značky ocelí pro použití za normální teploty a za zvýšených teplot

Technical delivery conditions for steel castings

for pressure purposes - Part 2: Steel grades for

use at room temperature and elevated

temperatures

Conditions techniques de livraison des pièces moulées en acier pour services sous pression - Partie 2: Nuances d' acier pour utilisation à température ambiante et à températures élevées

Technische Lieferbedingungen für Stahlguß für Druckbehälter - Teil 2: Stahlsorten für die Verwendung bei Raumtemperatur und erhöhten Temperaturen

Tato evropská norma byla organizací CEN schválena 20. 10. 1995. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této Evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 В

3


ČSN EN 10213-2

Obsah

Předmluva.....................................................................................................................................................................................      4

1   Předmět normy.........................................................................................................................................................................      4

2   Normativní odkazy...................................................................................................................................................................      4

3   Požadavky................................................................................................................................................................................      4

Příloha A (informativní) Mez tečení a mez pevnosti při tečení.................................................................................................      9

Národní příloha NA (informativní) Ekvivalentní značky ocelí normalizovaných v ČR..........................................................     10

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí ECISS/TC 31 "Ocelové odlitky", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Tato evropská norma EN 10213 "Technické dodací podmínky pro ocelové odlitky pro tlakové nádoby" sestává ze čtyř částí:

Část 1   Všeobecně

Část 2   Značky ocelí pro použití za normální teploty a za zvýšených teplot

Část 3   Značky ocelí pro použití za nízkých teplot

Část 4   Značky austenitických a austeniticko-feritických ocelí

Této evropské normě se nejpozději do června 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením к přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do června 1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami z EN 10213-1 chemické a mechanické požadavky, kterých má být dosaženo při kontrole značek ocelí pro použití za normální teploty a za zvýšených teplot.

4

Zdroj: www.cni.cz