Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.10

Prosinec 1997

Technické dodací podmínky
pro ocelové odlitky pro tlakové nádoby
Část 3: Značky ocelí pro použití
za nízkých teplot

ČSN
EN 10 213-3

42 1262

 

 

 

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 3: Steel grades for use at low temperatures

Conditions techniques de livraison des pièces moulées en acier pour services sous pression - Partie 3: Nuances d'acier pour utilisation à bases températures

Technische Lieferbedingungen für Stahlgub für Druckbehälter - Teil 3: Stahlsorten für die Verwendung bei tiefen Temperaturen

 

Tato norma je identická s EN 10213-3:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

This standard is identical with EN 10213-3:1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Norma obsahuje národní přílohu NA.

 

Citované normy

EN 10213-1 zavedena v ČSN EN 10213-1 Technické podmínky pro ocelové odlitky pro tlakové nádoby-Část 1: Všeobecně (42 1262)

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 10213-3 (42 1262) z března 1997.

 

Změny proti předchozímu vydání

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10213-3 do soustavy ČSN.

 

Zatímco ČSN EN 10213-3 z března 1997 převzala EN 10213-3:1995 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: NSS spol. s r. o., IČO 46902252, Ing. Jiří Novotný

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená

 

ã Český normalizační institut, 1997
26142


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 10213-3

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS: 77.140.10

 

Deskriptory: cast steels, structural steels, boilers, pressure equipments, delivery, designation, grades quality, chemical composition, mechanical properties, low temperature tests

 

Technické dodací podmínky pro ocelové odlitky pro tlakové nádoby - Část 3: Značky ocelí pro použití za nízkých teplot

 

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 3: Steel grades for use at low temperatures

Conditions techniques de livraison des pièces moulées en acier pour services sous pression - Partie 2: Nuances d'acier pour utilisation à bases températures

Technische Lieferbedingungen für Stahlgub für Druckbehälter - Teil 3: Stahlsorten für die Verwendung bei tiefen Temperaturen

 

Tato evropská norma byla organizací CEN schválena 20.10.1995. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této Evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Požadavky

4

Národní příloha NA (informativní) Ekvivalentní značky ocelí normalizovaných v ČR

7

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí ECISS/TC 31 „Ocelové odlitky", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Tato evropská norma EN 10213 „Technické dodací podmínky pro ocelové odlitky pro tlakové nádoby" sestává ze čtyř částí:

Část 1   Všeobecně

Část 2   Značky ocelí pro použití za normální teploty a za zvýšených teplot

Část 3   Značky ocelí pro použití za nízkých teplot

Část 4   Značky austenitických a austeniticko-feritických ocelí

 

Této evropské normě se nejpozději do června 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do června 1996.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

 

Tato evropská norma stanoví v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami z EN 10213-1 chemické a mechanické požadavky, kterých má být dosaženo při kontrole značek ocelí pro použití za nízkých teplot.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz