Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.080

Listopad 1997

Malá plavidla - Příručka uživatele

ČSN
EN IS O 10240

32 0021

 

 

 

Small craft – Owner´s manual

Navires de plaisance - Manuel du propriétaire

Kleine Wasserfahrzeuge -  Handbuch für Schiffsführer

 

Tato norma je identická s EN ISO 10240:1996 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

This standart is identical with EN ISO 10240:1996 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 1000:1992 dosud nezavedena

ISO 8999:1993 dosud nezavedena

ISO 11192:-*) dosud nezavedena

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN ISO 10240 (32 0021) z března 1997

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 10240:1996 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 10240 z března 1997 převzala EN ISO 10240:1996 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: NORTECH Praha 6, IČO 62902431, Ing. Věra Sulkiewiczová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková

 

_______________

*) Připravuje se.

 

ã Český normalizační institut, 1997
26152


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 10240

EUROPEAN STANDARD

Březen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 47.080

 

Deskriptory: shipbuilding, pleasure boats, handbook, owner's manual, instruction for use

 

Malá plavidla - Příručka uživatele (ISO 10240:1995)

 

Small craft – Owner's manual (ISO 10240:1995)

Navires de plaisance - Manuel du propriétaire (ISO 10240:1995)

Kleine Wasserfahrzeuge - Handbuch für Schiffsführer (ISO 10240:1995)

 

Tato evropská norma byla CEN schválena 1996-01-25. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CELENEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Všeobecné požadavky

5

4

Formát a provedení příručky uživatele

5

5

Obsah příručky uživatele

6

Příloha A (informativní) Vzor příručky uživatele

10

Příloha B (informativní) Bibliografie

15

 

Předmluva

 

Text této mezinárodní normy vypracovaný ISO/TC 188 „ Malá plavidla" byl převzat technickou komisí CEN jako evropská norma.

 

Této evropské normě bude nejpozději do září 1996 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu budou zrušeny nejpozději do září 1996.

 

Příloha A a B jsou informativní.

 

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 10240:1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma obsahuje návod pro postup přípravy příručky pro uživatele malých plavidel, s délkou trupu do 24 m, s cílem usnadnit zpracování příručky s informacemi o plavidle, majiteli nebo obsluze plavidla.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz