Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.100

Říjen 1997

Stroje pro zemní práce - Brzdové soustavy strojů
na kolovém podvozku s pneumatikami -
Soustavy, požadavky a zkušební postupy

ČSN
EN IS O 3450

27 8150

 

 

 

Earth-moving machinery - Braking systems of rubber-tyred machines - Systems and performance requirements and test procedures

Engins de terrassement - Dispositifs de freinage des engins sur roues équipés de pneumatiques - Exigences relatives aux dispositifs et à leurs performances, et méthodes d'essai

Erdbaumaschinen - Bremsanlagen von gummibereiften Maschinen - Systeme, Anforderungen und Prüfungen

 

Tato norma je identická s EN ISO 3450:1996.

This standard is identical with EN ISO 3450:1996.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 3450 (27 8150) z února 1994. Tím pozbývá platnosti ČSN ISO 3450 z 1994-03-01 v celém rozsahu.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26210


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozím normám

Po formální stránce předchozí vydání ČSN ISO 3450 bylo převzetím ISO 3450:1985 (druhé vydání) překladem, kdežto tato norma je převzetím EN ISO 3450:1996 překladem. EN ISO 3450 je ovšem převzetím ISO 3450:1996 (třetí vydání, které je revizí druhého vydání z roku 1985) bez jakýchkoli modifikací.

 

Citované normy

ISO 6014:1986   zavedena v ČSN 27 7520 Stavebné, zemné stroje a rýpadlá - Metóda určenia rýchlosti pojazdu (eqv ISO 6014:1986)

ISO 6016:1982   zavedena v ČSN 27 8020 ISO 6016 Stavebné a zemné stroje - Spôsoby merania hmotnosti celých strojov, ich pracovného zariadenia a dielcov

ISO 6165: - 1) dosud nezavedena, předchozí vydání ISO 6165:1987 zavedeno v ČSN ISO 6165 Stroje na zemné práce - Základné typy - Terminológia (27 7400)

ISO 7132:1990 zavedena v ČSN ISO 7132 Stroje pro zemní práce - Dampry - Názvosloví a obchodní specifikace (27 8230)

ISO 9248:1992   dosud nezavedena

 

Souvisící ČSN

ČSN ISO 6747 Stroje na zemné práce - Traktory - Názvoslovie a obchodné špecifikácie (27 8047)

ČSN ISO 7131 Stroje na zemné práce - Nakladače - Terminológia a obchodné špecifikácie (27 8200)

ČSN 30 0035  Základní automobilové názvosloví - Brzdění motorových a přípojných vozidel - Názvosloví (obsahuje ISO 611:1989)

 

Souvisící směrnice (vyhlášky, zákony, normativní předpisy)

Zákon č. 38/1995 Sb. o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

Vyhláška MD ČR č. 102/1995 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích ve znění vyhlášky MDS č. 299/1996 Sb.

Hygienické předpisy MZ ČSR, svazek č. 57/1985, Směrnice č. 65 o hygienických požadavcích na pojízdné pracovní stroje a technická zařízení (reg. v částce 7/1985 Sb.)

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Jan Šafr

Technická normalizační komise: TNK 59 Stavební, zemní stroje a rýpadla

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková

 

_______________

1)Bude publikována (revize ISO 6165:1987)


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 3450

EUROPEAN STANDARD

Duben 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 53.100

 

Deskriptory: Earth-moving equipment, braking systems, specifications, performance, tests, braking tests, performance tests

 

Stroje pro zemní práce - Brzdové soustavy strojů na kolovém podvozku s pneumatikami - Soustavy, požadavky na účinky a zkušební postupy

 

Earth-moving machinery - Braking systems of rubber-tyred machines - Systems and performance requirements and test procedures (ISO 3450:1996)

Engins de terrassement - Dispositifs de freinage des engins sur roues équipés de pneumatiques - Exigences relatives aux dispositifs et à leurs performances, et méthodes d'essai (ISO 3450:1996)

Erdbaumaschinen - Bremsanlagen von gummibereiften Maschinen - Systeme, Anforderungen und Prüfungen (ISO 3450:1996)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-01-22. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Termíny a definice

5

4

Přesnost přístrojů

6

5

Všeobecné požadavky

6

6

Podmínky zkoušek

8

7

Zkoušky účinnosti brzdových soustav

8

8

Protokol o zkoušce

12

Příloha A (informativní) - Bibliografie

13

Předmluva

 

Text mezinárodní normy ISO 3450:1996 byl připraven technickou komisí ISO/TC 127 „Stroje pro zemní práce" ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 151 „Stroje a zařízení pro stavební práce a na výrobu stavebních materiálů a hmot - Bezpečnost", jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě se nejpozději do října 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo jejím schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do října 1996.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 3450:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

1   Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví minimální technická a zkušební kritéria pro brzdové soustavy strojů pro zemní práce pracující na staveništích nebo pohybující se po veřejných komunikacích za účelem jednotného určování brzdných schopností těchto strojů. Tato mezinárodní norma se vztahuje na soustavy pro provozní brzdění, nouzové brzdní a parkovací brzdění a na odlehčovací brzdy (retardéry).

Tato mezinárodní norma platí pro následující druhy strojů s vlastním pohonem a na kolovém podvozku s pneumatikami: nakladače, traktory, grejdry, rýpadlo-nakladače, traktorové skrejpry, lopatová rýpadla a dampry; jejich definice jsou uvedeny v ISO 6165.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz