Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29. 040. 20                                                                                                                                                      Listopad 1997

Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely Část 2: Zkušební metody

ČSN

IEC 667-2 + A1

34 6513

idt HD 416. 2 S1: 1987

Specification for vulcanized fibre for electrical purposes - Part 2: Methods for test

Spécification pour les fibres vulcanisées à usages électriques - Deuxième partie: Méthodes ďessai

Bestimmung für Vulkanfiber für elektrotechnische Zwecke - Teil 2: Prüfverfahren

Tato norma je identická s IEC 667-2: 1982 včetně její změny A1: 1986 a zavádí HD 416. 2 S1: 1987, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 667-2 + A1.

This standard is identical with IEC Publication 667-2: 1982 including its amendment A1: 1986 and implements HD 416. 2 S1: 1987, which is the complete and unamended endorsement of the IEC Publication 667-2 + A1.

© Český normalizační institut, 1997

26217


ČSN IEC 667-2+A1

Národní předmluva

Citované normy

IEC 243 nezavedena.

IEC 296: 1982 dosud nezavedena.

IEC 554-2: 1977 dosud nezavedena.

IEC 641-2: 1979 zavedena v ČSN EN 60641-2 Specifikace lesklé lepenky a obyčejné lepenky pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody (34 6564).

ISO 62: 1980 dosud nezavedena.

ISO R 149 nahrazena ISO 8490: 1986, která je zavedena v ČSN ISO 8490 Kovové materiály. Plechy a pásy. Modifikovaná zkouška hloubením podle Erichsena (idt ISO 8490: 1986) (42 0406).

ISO 178: 1993 dosud nezavedena.

ISO 287: 1985 zavedena v ČSN ISO 287 Papír a lepenka. Stanovení obsahu vlhkosti. Metoda sušení v sušárně (idt ISO 287: 1985) (50 0348).

ISO 604: 1993 dosud nezavedena.

ISO 1924 dosud nezavedena.

ISO 1974: 1990 zavedena v ČSN IS0 1974 Papír. Stanovení pevnosti v dotržení (Metoda podle Elmendorfa) (idt ISO 1974: 1990) (50 0348).

ISO 2144: 1987 zavedena v ČSN ISO 2144 Papír a lepenka. Stanovení obsahu popela (idt ISO 2144: 1987) (50 0380).

ISO 2758: 1983 zavedena v ČSN ISO 2758 Papír. Stanovení pevnosti v průtlaku (idt ISO 2758: 1983) (50 0343).

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav Praha, IČO 001481, Jana Lvovská Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

2


ČSN IEC 667-2+A1

Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely Část 2: Zkušební metody

IEC 667-2

První vydání

1982

+ A1: 1986

Klíčová slova: electrical insulation; vulcanized fibre; method of test Obsah

Strana

Předmluva......................................................4

Úvod.........................................................6

Kapitola

1        Rozsah platnosti................................................7

2       Všeobecné poznámky ke zkouškám .....................................7

3       Rozměry....................................................7

3. 1     Tloušťka rovinných desek...........................................7

3. 2    Tloušťka desek s povrchovou vlnitostí (v návrhu)...............................7

3. 3    Rozměry trubek................................................7

3. 4    Rozměry tyčí..................................................8

4       Pevnost v tahu desek s rovinným povrchem.................................8

5       Pevnost v tahu tyčí...............................................8

6       Pevnost v tahu trubek s vnitřním průměrem do 50 mm včetně........................9

7       Namáhání rovinných desek ohybem do zlomení...............................9

8       Namáhání tyčí ohybem do zlomení..................................... 10

9       Namáhání desek s vlnitým povrchem tlakem................................ 10

10     Namáhání tyčí a trubek tlakem ....................................... 10

11      Pevnost v průtlaku desek s rovinným povrchem o tloušťce do 0, 8 mm včetně ..............11

12     Odolnost desek s rovinným povrchem o tloušťce do 0, 8 mm včetně proti roztržení............11

13     Hustota....................................................11

14     Nasákavost.................................................. 12

15     Elektrické pevnost desek s rovinným a vlnitým povrchem s tloušťkou do 3 mm včetně..........12

16     Elektrická pevnost trubek s vnitřním průměrem do 100 mm včetně.................... 13

17     Odolnost proti elektrickému oblouku.................................... 13

18     Obsah chloridů ...............................................13

19     Obsah síranů.................................................13

20     Obsah popele................................................13

21      Pružnost desek s rovinným povrchem o tloušťce do 1, 5 mm včetně.................... 14

22     Obsah vlhkosti................................................ 14

23     Vnitřní odolnost desek s rovinným povrchem o tloušťce do 10 mm včetně................ 14

Obrázek......................................................15

3


ČSN IEC 667-2+A1

Předmluva

1)   Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek připravené technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)   Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty.

3)   Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise vyznačen.

Úvodní údaje

Tato norma byla připravena subkomisí 15C: Specifikace, technické komise IEC 15: Izolační materiály.

Diskuse o návrhu proběhla na zasedání v Curychu v roce 1979. Výsledkem zasedání byl návrh dokumentu 15C (Central Office) 104, který byl předložen národním komitétům ke schválení v šestiměsíční lhůtě v říjnu 1979.

Dále uvedené země projevily hlasováním souhlas s touto publikací:

Belgie

Jugoslávie

Brazílie

Kanada

Československo

Norsko

Čína

Nový Zéland

Dánsko

Rakousko

Finsko

Spojené království

Francie

SSSR

Irsko

Švýcarsko

Itálie

Turecko

Izrael

 

Další citované IEC v této normě:

IEC 243 Metody zkoušek elektrické pevnosti pevných izolačních materiálů

IEC 296 Specifikace pro nové izolační oleje pro transformátory a vysokonapěťové spínače

IEC 554-2 Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

IEC 641-2 Specifikace lesklé lepenky a obyčejné lepenky pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

Další citované normy:

ISO 62         Plasty - Stanovení nasákavosti

ISO R 149   Modifikovaná Erichsenova zkouška hloubením pro ocelové plechy a pásy

ISO 178       Plasty - Stanovení ohybových vlastností tuhých plastů

ISO 287       Papír a lepenka - Stanovení obsahu vlhkosti - Metoda sušení v sušárně

ISO 604       Plasty - Stanovení tlakových vlastností

ISO 1924     Papír a lepenka - Stanovení tahových vlastností

ISO 1974     Papír - Stanovení pevnosti v dotržení (Metoda podle Elmendorfa)

4


ČSN IEC 667-2+A1

ISO 2144 Papír a lepenka - Stanovení obsahu popela ISO 2758 Papír - Stanovení pevnosti v průtlaku

Změna A1: 1986

Tato změna byla připravena subkomisí 15C: Specifikace, technické komise IEC 15: Izolační materiály.

Text změny vychází z těchto dokumentů:

Šestiměsíční lhůta

Zpráva o hlasování

15C(CO)181

15C(CO)205

Další informace lze nalézt ve výše uvedené zprávě o hlasování.

5


ČSN IEC 667-2+A1

Úvod

Tato norma je jednou z řady norem, která se zabývá vulkanfíbry pro použitív elektrotechnických zařízeních.

Tato řada obsahuje tři části:

Část 1: Definice a všeobecné požadavky

Část 2: Zkušební metody

Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů

Metody uváděné nebo citované v této normě jsou identické s metodami uvedenými v IEC 641: Specifikace lesklé lepenky a obyčejné lepenky pro elektrotechnické účely.

6


ČSN IEC 667-2+A1

1 Rozsah platnosti

Tato norma se zabývá vulkanfibrovými deskami rovinnými nebo s povrchovou vlnitostí, tyčemi a trubkami kruhového průřezu, které jsou vhodné pro použití jako elektrické izolace. Tato norma se nezabývá materiály, které jsou vyrobeny lepením vulkanfíbru různých tlouštěk.

7

Zdroj: www.cni.cz