Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.040; 81.060.20

Listopad 1997

Materiály a předměty ve styku
s potravinami-Křemičité povrchy-
Část 1: Stanovení olova a kadmia
uvolněného z keramického zboží

ČSN
EN 13 88-1

70 0541

 

 

 

Materials and articles in contact with foodstuffs - Silicate surfaces - Part 1: Determination of the release of lead and cadmium from ceramic ware

Matériaux et articles en contact avec les denrées alimentaires - Surfaces silicatées - Partie 1: Détermination de l'émission de plomb et de cadmium par les articles en céramique

Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln - Silikatische Oberflächen - Teil 1: Bestimmung der Abgabe von Blei und Kadmium aus keramischen Gegenständen

 

Tato norma je identická s EN 1388-1:1995.

This standard is identical with EN 1388-1:1995.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 1388-1 (70 0541) z března 1997.

Upozornění: Normou ČSN EN 1388-1 z března 1997 je s platností od 1. dubna 1997 zrušena ČSN 70 0540-1 z ledna 1996.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26256


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1388-1:1995 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN   března 1997 převzala EN 1388-1 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

EN 1388-2   zavedena v ČSN EN 1388-2 Materiály a předměty ve styku s potravinami. Křemičité povrchy. Část 2: Stanovení olova a kadmia uvolněného z křemičitých povrchů kromě keramického zboží (70 0542)

ISO 385-1   dosud nezavedena

ISO 385-2   dosud nezavedena

ISO 648   dosud nezavedena

ISO 835-1   dosud nezavedena

ISO 835-2   dosud nezavedena

ISO 835-3   dosud nezavedena

ISO 1042   zavedena v ČSN ISO 1042 Laboratorní sklo. Odměrné baňky (70 4105)

ISO 3585   zavedena v ČSN ISO 3585 Sklo boritokřemičité 3,3. Vlastnosti (71 4016)

ISO 3696   zavedena v ČSN ISO 3696 Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody (68 4051)

ISO 4788   dosud nezavedena ISO 6486-1   nezavedena

 

Citované předpisy

84/500/EEC směrnice je dostupná v Českém normalizačním institutu, Biskupský dvůr 5, 113 47 Praha 1 - Nové Město

 

Souvisící normy ČSN

ČSN 70 0540-2 Sklo, sklokeramika, keramika, porcelán.

Stanovení olova a kadmia ve výluhu ze spotřebních předmětů. Část 2: Mezní hodnoty

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Sklářský ústav, s. p., Hradec Králové, IČO 15063291, M. Miličová, Ing.V. Křesťan, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing.E.Štejfová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1388-1

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 67.040; 81.060.20

 

Deskriptory: food industry, human nutrition, food, food-container contact, silicates, lead, cadmium, emission, ceramics, tests, chemical analysis, samples, determinations of content, computation

 

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy Část 1: Stanovení olova a kadmia uvolněného z keramického zboží

 

Materials and articles in contact with foodstuffs - Silicate surfaces - Part 1: Determination of the release of lead and cadmium from ceramic ware

Matériaux et articles en contact avec les denrées alimentaires - Surfaces silicatées - Partie 1: Détermination de l'émission de plomb et de cadmium par les articles en céramique

Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln Silikatische Oberflächen - Teil 1: Bestimmung der Abgabe von Blei und Kadmium aus keramischen Gegenständen

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-10-04. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

Úvod

5

1

Předmět normy

6

2

Normativní odkazy

6

3

Termíny a definice

6

4

Podstata metody

7

5

Chemikálie

8

6

Přístroje a pomůcky

9

7

Vzorky

9

8

Příprava vzorků

10

9

Postup zkoušky

10

10

Vyjádření výsledků

12

11

Protokol o zkoušce

13

Příloha A (informativní) Literatura

15


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována pracovní skupinou (3) v technické komisi CEN/TC 194 „Spotřební předměty ve styku s potravinami", jejíž sekretariát řídí BSI, jako jedna ze dvou norem týkající se uvolňování olova a kadmia. Další část této evropské normy má následující titul:

 

EN 1388-2:1995 Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 2: Stanovení olova a kadmia uvolněného z křemičitých povrchů kromě keramického zboží

 

Text návrhu byl podroben zvláštnímu postupu přijetí (Unique Acceptance Procedure - UAP) a schválen CEN jako evropská norma. Této evropské normě se nejpozději do dubna 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do dubna 1996.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu udělenému CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Úvod

Problém uvolňování olova a kadmia z keramického zboží vyžaduje účinný způsob kontroly, aby se zajistila ochrana lidí před možnými riziky. Tato rizika vznikají, když se k přípravě, servírování a uskladnění potravin použije keramické zboží, jehož povrchy jsou opatřeny glazurami a dekory s nevhodným složením, případně jsou špatně naneseny nebo vypáleny.

 

POZNÁMKA - Předměty, které jsou silně barevné nebo dekorované na površích přicházejících do styku s potravinami, nebo které mají velký poměr plochy/objemu, mohou uvolňovat olovo a/nebo kadmium s větší pravděpodobností než jiné předměty.

 

Rada Evropského společenství schválila specifickou směrnici pro měření možných migrací olova a kadmia z keramických předmětů, které ve svém konečném stavu přijdou do styku s potravinami nebo ve styku s potravinami jsou, anebo jsou k tomuto účelu určeny. Směrnice 84/500/EEC příloha I popisuje „Základní pravidla pro stanovení migrace olova a kadmia". V příloze II je atomová absorpční spektroskopie předepsána jako metoda analýzy.

Technická komise 194 Evropské komise pro normalizaci převzala na základě této směrnice úkol vypracovat evropské normy pro zkušební postupy týkající se křemičitých povrchů a současně uvést do souladu existující národní normy s přihlédnutím k mezinárodní normě ISO 6486-1.

Tato část evropské normy specifikuje zkušební metodu pro stanovení olova a kadmia uvolněného z keramických povrchů. V době vývoje směrnice 84/500/EEC byla obvyklým postupem stanovení metoda plamenové atomové absorpční spektroskopie. Tento postup se dosud používá, ačkoli nyní existují i jiné analytické metody.


Strana 6

1   Předmět normy

 

Tato evropská norma specifikuje doporučenou metodu pro stanovení olova a kadmia uvolněného z keramických předmětů, které přicházejí do styku s potravinami.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz