Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.20

Listopad 1997

Kapalné ropné výrobky -
Benzin - Stanovení nízkých
koncentrací olova atomovou
absorpční spektrometrií

ČSN
EN 237

65 6156

 

 

 

Liquid petroleum products - Petrol - Determination of low lead concentrations by atomic absorption spectrometry

Produits pétroliers liquides - Essence - Détermination des basses teneurs en plomb par spectrométrie d'absorption atomique

Flüssige Mineralölerzeugnisse - Ottokraftstoff - Bestimmung von niedrigen Bleigehalten durch - Atomabsorptionsspektrometrie

 

Tato norma je identická s EN 237:1996.

 

This standard is identical with EN 237:1996.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 237 (65 6156) z března 1997.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26261


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 237:1996 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 237 z března 1997 převzala EN 236:1997 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

EN ISO 3696 Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody (68 4051)

ISO 385-1 dosud nezavedena

ISO 648 dosud nezavedena

ISO 1042 zavedena v ČSN ISO 1042 Laboratorní sklo. Odměrné baňky (70 4105)

ISO 3170 dosud nezavedena

ISO 3171 dosud nezavedena

 

Souvisící normy

ČSN 01 0251 Vzájemná shoda výsledků zkušebních metod. Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (eqv ISO 5725)

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 07 8304 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Provozní pravidla

ČSN 07 8509 Barevné označení kovových tlakových nádob k dopravě plynů pro technické účely

ČSN 65 0102 Označování čistoty chemikálií

ČSN 65 6005 Ropa a ropné výrobky. Vzorkovanie

ČSN 68 4063 Čisté chemikálie a činidla. Voda destilovaná

ČSN 70 4101 Laboratorní sklo. Zásady používání odměrného skla (neq ISO 4787:1984)

ČSN 70 4119 Odměrné sklo. Nedělené pipety

ČSN 70 4130 Odměrné sklo. Byrety

 

Souvisící právní předpisy

Nařízení vlády ČSSR č. 192/1988 Sb. o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Petr Kotlán, IČO 62078852.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Škardová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 237:1996

EUROPEAN STANDARD

Leden 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 75.160.20

 

Deskriptory: petroleum products, liquids, motor fuels, chemical analysis, determination of content, atomic absorption spectrophotometry

 

Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení nízkých koncentrací olova atomovou absorpční spektrometrií

 

Liquid petroleum products - Petrol - Determination of low lead concentrations by atomic absorption spectrometry

Produits pétroliers liquides - Essence - Détermination des basses teneurs en plomb par spectrométrie d'absorption atomique

Flüssige Mineralölerzeugnisse - Ottokraftstoff - Bestimmung von niedrigen Bleigehalten durch Atomabsorptionsspektrometrie

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-10-06. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 19 „Ropné výrobky, maziva a příbuzné výrobky", jejíž sekretariát sídlí v NNI.

Této evropské normě se nejpozději do července 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému užívání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do července 1996.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny tuto evropskou normu převzít: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Tato evropská norma je vypracována na základě normy DIN 51 769 Část 8: „Stanovení obsahu olova (celkové olovo) v benzinech s hmotnostní koncentrací olova 5 mg/l až 25 mg/l, přímé stanovení atomovou absorpcí" (říjen 1981). Norma DIN 51 769 část 8 je z technického hlediska ekvivalentní ASTM D 3237-79 „Normalizovaná zkušební metoda pro stanovení olova v benzinu atomovou absorpční spektroskopií".


Strana 5

1   Předmět normy

Tato evropská norma popisuje metodu stanovení celkového obsahu olova v benzinu s obsahem olova 5 mg/l až 25 mg/l atomovou absorpční spektrometrií. Tato metoda nezávisí na typu alkylu olova.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz