Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

26270.pdf

35.100

Prosinec 1997

Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily TB, TC, TD a TE - Transportní služba v režimu se spojením přes síťovou službu v režimu se spojením - Část 3: Požadavky pro skupinu TD nezávislé na typu podsítě

ČSN EN ISP 10609-3


36 9909

 

 

idt ISO/IEC ISP 10609-3:1992

 

Information technology - International Standardized Profiles TB, TC, TD a TE - Connection-mode Transport Service over connection-mode Network Service - Part 3: Subnetwork-type independent requirements for Group TD

Technologies de l'intormation - Profils normalisés internationaux TB, TC, TD et TE - Service de transport en mode connexion sur service de réseau en mode connexion - Partie 3: Spécifications indépendantes du type de sous-réseau pour groupe

TD

Intormationstechnik - Internationale Profilnormen TB, TC, TD und TE - Verbindungsorientierter Transportdienst über verbindungsorientiertem Vermittlungsdienst - Teil 3: Teilnetztyp-unabhängige Anforderungen für Gruppe TD

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISP 10609-3:1996. Evropská norma EN ISP 10609-3:1996 má status české technické normy.

 

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISP 10609-3:1996. The European Standard EN ISP 10609-3:1996 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma nahrazuje ČSN EN ISP 10609-3 (36 9909) z prosince 1996.

 

© Český normalizační institut, 1997
26270


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

 

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISP 10609-3:1996 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISP 10609-3 z prosince 1996 převzala EN ISP 10609-3:1996 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

 

ISO 8072:1986 nezavedena, nahrazena ISO/IEC 8072:1994 zavedenou v ČSN EN ISO/IEC 8072

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice transportní služby (36 9618)

 

ISO/IEC 8073:1988 nezavedena, nahrazena ISO/IEC 8073:1992 (se zapracovaným dodatkem 1, změnou

3 a technickými opravami 1, 2 a 5) zavedenou v ČSN EN 28073 Informační technologie Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Propojení otevřených systémů - Protokol pro zajištění transportní služby v režimu se spojením (idt ISO/IEC 8073:1992) (36 9619)

 

ISO 8348:1987 nezavedena, nahrazena ISO/IEC 8348:1993 zavedenou v ČSN ISO/IEC 8348

Informační technika - Propojení otevřených systémů - Definice sítové služby (36 9641)

 

ISO/IEC ISP 10609-1:1992 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: NEOPRO, IČO: 466 18 660, Ing. Jindřich Schwarz

 

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN ISP 10609-3


 

Leden 1996

 

ICS: 35.100.00

 

Deskriptory: data processing, information interchange, network interconnection, open systems interconnection, data transmission, communication procedure, control procedures, transport layer, protocols

 

Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily TB, TC, TD a TE - Transportní služba 

v režimu se spojením přes síťovou službu v režimu se spojením - Část 3: Požadavky 

pro skupinu TD nezávislé na typu podsítě 

(idt ISO/IEC ISP 10609-3:1992)

 

Information technology - International Standardized 

Profiles TB, TC, TD a TE - Connection-mode 

Transport Service over 

connection-mode Network Service - Part 3:

Subnetwork-type independent requiremets for 

Group TD 

(idt ISO/IEC ISP 10609-3:1992)

 

Technologies de l'information - Profils 

normalisés internationaux TB, TC, TD et TE Service 

de transport en mode connexion sur 

service de réseau en mode connexion Partie 

3: Spécifications indépendantes du 

type de sous-réseau pour groupe TD 

(idt ISO/IEC ISP 10609-3:1992)

 

Informationstechnik - Internationale 

Profilnormen TB, TC, TD und TE Verbindungsorientierter 

Transportdienst über 

verbindungsorientiertem Vermittlungsdienst Teil 

3: Teilnetztyp-unabhängige 

Anforderungen für Gruppe TD 

(idt ISO/IEC ISP 10609-3:1992)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-10-04. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoli jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN 

Evropská komise pro normalizaci 

European Committee for Standardization 

Comité Européen de Normalisation 

Europäisches Komitee für Normung 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text mezinárodní normy od ISO/IEC/JTC1 „Informační technologie" Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) byla přijata Technickým sborem CEN jako evropská norma.

 

Této evropské normě se nejpozději do července 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do července 1996.

 

Ve shodě s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny přijmout tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

 

Text mezinárodní normy ISO/IEC ISP 10609-3:1992 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoli modifikací.

 

POZNÁMKA - EN ISP 10609 - Části 2, 3, 6, 7 a 9 nahrazují ENV 41104:1987, která musí být zrušena.

 

V současné době existuje tento dokument pouze v anglické verzi.


Strana 5

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

6

Úvod

7

1

Předmět

7

2

Normativní odkazy

7

3

Definice

8

4

Zkratky

8

5

Požadavky nezávislé na typu podsítě

8

Přílohy

A Seznam požadavků na prohlášení o shodě implementace mezinárodně normalizovaného profilu (IPRL)

11

Úvod

11

A.1 Notace

11

A.2 IPRL transportní vrstvy závislý na TD

12

B Seznam hlášení vad

13


Strana 6

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém pro celosvětovou normalizaci. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem pomocí technických komisí, zřízených těmito organizacemi pro vyvíjení technických činností v jednotlivých oblastech. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech společného zájmu. Práce se zúčastňují i další mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

 

V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Navíc k vývoji mezinárodních norem vytvořila ISO/IEC JTC 1 speciální skupinu na funkční normalizaci pro zpracování mezinárodně normalizovaných profilů.

 

Mezinárodně normalizovaný profil je mezinárodně sjednocený, harmonizovaný dokument, který vyznačuje normy nebo skupiny norem společně s volitelnými možnostmi a parametry nezbytnými pro splnění určité funkce nebo množiny funkcí.

 

Návrhy mezinárodně normalizovaných profilů se rozesílají národním členům k hlasování. Vydání mezinárodně normalizovaného profilu vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících národních orgánů.

 

Mezinárodně normalizovaný profil ISO/IEC ISP 10609-3 byl připraven za účasti

 

- OSI Asia-Oceania Workshop (AOW) (Pracovní sdružení OSI Asie-Oceánie);

 

- European Workshop for Open Systems (EWOS) (Evropské pracovní sdružení pro otevřené systémy);

 

- OSI Implementors Workshop (OIW) (Pracovní sdružení OSI realizačních organizací).

 

ISO/IEC ISP 10609 se skládá z následujících částí uvedených pod společným názvem Informační technologie - Mezinárodně normalizované profily TB, TC, TD a TE - Transportní služba v režimu se spojením pres sítovou službu v režimu se spojením:

 

- Část 1: Požadavky pro skupinu TB nezávislé na typu podsítě

 

- Část 2: Požadavky pro skupinu TC nezávislé na typu podsítě

 

- Část 3: Požadavky pro skupinu TD nezávislé na typu podsítě

 

- Část 4: Požadavky pro skupinu TE nezávislé na typu podsítě

 

- Část 5: Definice profilů TB1111/TB1121

 

- Část 6: Definice profilů TC1111/TC1121

 

- Část 7: Definice profilů TD1111/TD1121

 

- Část 8: Definice profilů TE1111/TE1121

 

- Část 9: Požadavky pro sítovou vrstvu, spojovou vrstvu a fyzickou vrstvu závislé na typu podsítě a týkající se stálého přístupu k datové síti s přepojováním paketů při použití virtuálních spojení

 

Přílohy A a B tvoří nedílnou součást této části ISO/IEC ISP 10609.


Strana 7

Úvod

 

Tato část ISO/IEC ISP 10609 (mezinárodně normalizovaný profil) je definována v rámci kontextu funkční normalizace v souladu s principy specifikovanými prostřednictvím ISO/IEC TR 10000-1:1990. Kontext funkční normalizace je jednou částí celkové oblasti týkající se normalizační aktivity v informační technologii (IT) a pokrývá základní normy, profily a registrační mechanismy. Profil definuje kombinaci základních norem, které společně zajišťují specifické a správně definované funkce IT. Profily normalizují používání volitelných a dalších variantních možností u základních mezinárodních norem a vytváří základy pro vývoj jednotných mezinárodně uznaných systémových testů.

 

Jednou z nedůležitějších rolí ISP je posloužit jako základ pro vývoj mezinárodně uznaných testů a testovacích středisek (jinými organizacemi než jsou ISO a IEC). ISP nejsou vydávány jen proto, aby byla příslušná volba základních norem a volitelných možností „legitimní", ale na podporu skutečné systémové spolupráce. Vývoj a obecné přijetí testů založených na tomto a ostatních ISP je rozhodující pro úspěšnou realizaci tohoto záměru.

 

ISO/IEC ISP 10609 sestává z několika částí, z nichž je tato částí 3. ISO/IEC ISP 10609-1, ISO/IEC ISP 10609-2, ISO/IEC ISP 10609-3 a ISO/IEC ISP 10609-4 specifikují jednotlivě požadavky nezávislé na typu podsítě pro skupiny profilů TB, TC, TD a TE. ISO/IEC ISP 10609-5, ISO/IEC ISP 10609-6, ISO/IEC ISP 10609-7 a ISO/IEC ISP 10609-8 definují jednotlivě TB1111/TB1121, TC1111/TC1121, TD1111/TD1121 a TE1111/TE1121. ISO/IEC ISP 10609-9 specifikuje požadavky závislé na typu podsítě a týkající se stálého přístupu k datové síti s přepojováním paketů při použití virtuálních spojení.

 

1 Předmět

 

Tato část ISO/IEC ISP 10609 je aplikovatelná na koncové systémy týkající se činnosti v prostředí propojení otevřených systémů (OSI). Specifikuje kombinaci norem OSI, které společně zajišťují transportní službu v režimu se spojením použitím sítové služby v režimu se spojením.

 

Tato část ISO/IEC ISP 10609 je aplikovatelná na ustanovení transportní služby v režimu se spojením v koncových systémech připojených k jakémukoli typu podsítě, ze které se může dostupně uskutečnit normalizovaná sítová služba v režimu se spojením.

 

Profily transportní služby v režimu se spojením přes síťovou službu v režimu se spojením jsou seskupeny v souladu s jejich požadovanou podporou třídy (tříd) transportních protokolů.

 

Skupina TB: Obsahuje třídy 0, 2 a 4 transportních protokolů

 

Skupina TC: Obsahuje třídy 0 a 2 transportních protokolů

 

Skupina TD: Obsahuje třídu 0 transportních protokolů

 

Skupina TE: Obsahuje třídu 2 transportních protokolů

 

Tato část ISO/IEC ISP 10609 specifikuje požadavky pro skupinu TD nezávislé na typu podsítě.

 

Zdroj: www.cni.cz