Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 95.020

Listopad 1997

Civilní střelné zbraně a střelivo -
Střelnice pro ruční palné a
plynové zbraně

ČSN  39 5401


 

 

 

Civil shooting weapons and ammunition

Civil arme à feu et munition

Zivilschiebwaffen und Munition

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26281


Strana 2

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

3

2

Kombinační tabulka

3

3

Druhy střelnic - termíny a definice

6

4

Prvky střelnic - termíny a definice

8

5

Rozdělení střelnic

11

6

Požadavky na řešení střelnic

11

7

Dokumentace střelnic

18

8

Uvedení střelnic do provozu

19

9

Provoz střelnic

20

 

Předmluva

Tato norma stanoví podmínky pro projektování a výstavbu střelnic na území ČR. Nevztahuje se na střelnice určené pro potřeby armády České republiky nebo veřejných ozbrojených sborů. Norma se nezabývá obecnými předpisy pro výstavbu a stanoví pouze odlišnosti týkající se výstavby střelnic. Norma zapracovává zkušenosti z provozu stávajících střelnic.

 

Souvisící ČSN

ČSN 36 0450   Umělé osvětlení vnitřních prostorů

ČSN 39 5002-1m  Civilní střelné zbraně a střelivo - Všeobecné termíny a definice

 

Souvisící předpisy

Zákon č. 288/95 Sb., o střelných zbraních a střelivu

Zákon č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č. 103/90 Sb., zákona č. 262/92 Sb. a zákona č. 43/94 Sb.

Zákon č. 43/94 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/76 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 50/96 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních

Vyhláška ČÚBP č. 48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/96 Sb., o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení sčerným loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem

Vyhláška č. 83/76 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 45/79 Sb. a vyhlášky č. 376/92 Sb.

Vyhláška č. 85/76 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/80 Sb. a vyhlášky č. 378/92 Sb.

Vyhláška MPSV č. 204/94 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Hygienické předpisy se zřetelem zvláště na sv. 37/77 č. 41 a sv. 39/78 č. 46


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav s. p., Česká zkušebna zbraní a střeliva, IČO 00001490, Ing. Zdeněk Štěpánek, Ing. Otto Hudrlík, Vlasta Vančurová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková

 

1   Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na střelnice z hlediska jejich bezpečnosti, hygieny prostředí, požární bezpečnosti a ekologie.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz