Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23. 040. 20

Listopad 1997

Plastové potrubní systémy Termoplastové potrubní systémy pro beztlakové použití Zkouška vodotěsnosti

ČSN EN 1053

64 3134

Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for non-pressure applications - Test method for watertightness

Systèmes de canalisations en plastiques - Systèmes de canalisations thermoplastiques pour applications sans pression Méthode d'essai de l'étanchéité à l'eau

Kunststoff - Rohrleitungssysteme - Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten für drucklose Anwendungen - Prüfverfahren auf die Wasserdichtheit

Tato norma je identická s EN 1053: 1995

This national standard is identical with EN 1053: 1995

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 1053 (64 3134) z března 1997

© Český normalizační institut, 1997

26285


ČSN EN 1053

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1053: 1995 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN z března 1997 převzala EN 1053: 1995 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín IČO 47910381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 52 PLASTY

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová

2


ČSN EN 1053

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 1053

Říjen 1995

ICS 23. 040. 20

Deskriptory: sanitation, water removal, sewage, buildings, interior, plastic tubes, thermoplastic resins, leak tests, water-tightness, verification

Plastové potrubní systémy -

Termoplastové potrubní systémy pro beztlakové použití -

Zkouška vodotěsnosti

Plastics piping systems Thermoplastics piping systems for non-pressure applications Test method for watertightness

Systèmes de canalisations en plastiques Systèmes de canalisations thermoplastiques pour applications sans pression Méthode d'essai de l'étanchéité à l'eau

Kunststoff - Rohrleitungssysteme Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten für drucklose Anwendungen Prüfverfahren auf die Wasserdichtheit

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-05-10. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalization

Europäisches Komittee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B - 1050 Brussels

3


ČSN EN 1053

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 155 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy jejíž sekretariát řídí NNI.

Této evropské normě se nejpozději do dubna 1996 uděluje status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením к přímému používání a národní normy které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do dubna 1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Základem této normy je příloha В "Zkouška vodotěsnosti" mezinárodní normy ISO 3633: 1991 "Trubky a tvarovky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC) pro kanalizace a stoky nečistot a odpadu (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Specifikace", kterou připravila Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Norma je modifikována tak, aby se dala použít pro jiné plastové materiály a/nebo jiné zkušební podmínky a sladit s texty jiných norem zkušebních metod.

Modifikace:

- není uveden žádný materiál;

- zkušební parametry, s výjimkou parametrů společných pro všechny plasty, jsou vynechány;

- není uvedeno omezení průměru;

- nejsou uvedeny žádné požadavky závislé na materiálu;

- byly provedeny redakční změny;

-  metoda byla rozšířena, aby zahrnovala rychlé zkoušení sériově vyráběných výrobků, zhotovených z více než jednoho dílu.

Parametry zkoušení závislé na materiálu a/nebo požadavky na provedení jsou zahrnuty do příslušných systémových norem.

Norma je jednou ze série norem zkušebních metod, které podporují systémové normy pro plastové potrubní sítě a kanalizační sítě.

1 Předmět normy

Tato norma uvádí metodu zkoušení vodotěsnosti:

a)  spojů termoplastových potrubních systémů pro beztlaková použití;

b)   termoplastových smontovaných výrobků, zhotovených z více než jednoho dílu pro beztlaková použití.

4

Zdroj: www.cni.cz