Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.20;65.060.80

Listopad 1997

Zemědělské a lesnické stroje a traktory,
motorové žací a zahradní stroje –
Značky ovládačů a sdělovačů - 
Část 4: Značky pro lesnické stroje

ČSN
EN IS O 3767-4

47 0050

 

 

 

Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment - Symbols for operator controls and other displays - Part 4: Symbols for forestry machinery

Tracteurs, matériels agricoles et forestiers, matériel à moteur pour jardins et pelouses - Symboles pour les commandes de l´ opérateur et autres indications - Partie 4: Symboles pour le matériel forestier

Traktoren, Land- und Forstmaschinen, motorgetriebene Rasen- und Gartengeräte - Bildzeichen für Bedienelemente und sonstige Anzeigeeinrichtungen - Teil 4: Bildzeichen für Forstmaschinen

 

Tato norma je identická s EN ISO 3767-4:1995.

This standard is identical with EN ISO 3767-4:1995.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN ISO 3767-4 (47 0050) z března 1997.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26293


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 3767-4:1995 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN   března 1997 převzala EN ISO 3767-4:1995 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

ISO 3461-1:1988 zavedena v ČSN ISO 3461-1 Základní požadavky na tvorbu grafických značek. Část 1: Grafické značky používané na zařízení (01 8016)

ISO 3767-1:1991 zavedena v ČSN EN ISO 3767-1 Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky ovládačů a sdělovačů - Část 1: Všeobecné značky (47 0050)

ISO 4196:1984 zavedena v ČSN ISO 4196 Grafické značky. Užití šipek (01 8005)

ISO 6814:1983   dosud nezavedena

ISO 7000:1989 zavedena v ČSN ISO 7000 Značky pro použití na zařízeních - Rejstřík a přehled (01 8024)

IEC 417:1973 zavedena v ČSN IEC 417 Značky nahrazující nápisy na předmětech. Rejstříky a přehled (34 5555)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, Praha, IČO 020362, Ing. Oldřich Petr

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Čížková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 3767-4

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 01.080.20; 65.060.80

 

Deskriptory: agricultural machinery, forest equipment, operating stations, control devices, ergonomics, symbols, designation

 

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky ovládačů a sdělovačů - Část 4: Značky pro lesnické stroje (ISO 3767-4:1993)

 

Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment – Symbols for operator controls and other displays - Part 4: Symbols for forestry machinery (ISO 3767-4:1993)

Tracteurs, matériels agricoles et forestiers, maté - riel à moteur pour jardins et pelouses – Symboles pour les commandes de l'opérateur et autres indi - cations - Partie 4: Symboles pour le matériel forestier (ISO 3767-4:1993)

Traktoren, Land- und Forstmaschinen, motorge - triebene Rasen- und Gartengeräte – Bildzeichen für Bedienelemente und sonstige Anzeigeeinrich - tungen - Teil 4: Bildzeichen für Forstmaschinen (ISO 3767-4:1993)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-09-30. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracované ISO/TC 23 „Zemědělské a lesnické stroje a traktory" mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), byl převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 144 „Zemědělské a lesnické stroje a traktory".

 

Této evropské normě se nejpozději do června 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do června 1996.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 3767-4:1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

1          Předmět normy

Tato část ISO 3767 stanoví značky pro použití na ovládačích a sdělovačích na lesnických strojích definovaných v ISO 6814.

 

Značky uvedené v této části ISO 3767 platí pro ovládače a sdělovače společně používané na lesnických strojích jako např. na strojích pro těžbu a vyvážení dřeva a nakládačů kmenů. Tato část také obsahuje značky pro ovládače a sdělovače určené pro zařízení jako jsou pily, stabilizátory a navijáky.

 

POZNÁMKA 1 - Předmluva k této části ISO 3767 obsahuje seznam dalších částí této mezinárodní normy, ve kterých jsou uvedeny značky pro specifické druhy strojů a zařízení.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz