Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.110

Listopad 1997

Bezpečnost strojních zařízení -
Vizuální signály nebezpečí -
Všeobecné požadavky, navrhování
a zkoušení

ČSN
EN 842

83 3592

 

 

 

Safety of machinery - Visual danger signals - General requirements, design and testing

Sécurité des machines - Signaux visuels de danger - Exigences générales, conception et essais

Sicherheit von Maschinen - Optische Gefahrensignale - Allgemeine Anforderungen, Gestaltung und Prüfung

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 842:1996. Evropská norma EN 842:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 842:1996. The European Standard EN 842:1996 has the status of a Czech Standard.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26310


Strana 2

 

Národní předmluva

Tato norma obsahuje Národní přílohu NA (informativní) vysvětlující uvedené charakteristiky zorného pole.

 

Citované normy

EN 292-2:1991/A1:1995   zavedena v ČSN EN 292-2 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 2: Technické zásady a specifikace (83 3001)

EN 60073   zavedena v ČSN IEC 73 Elekrotechnické předpisy - Kódování sdělovačů a ovládačů pomocí barev a doplňkových prostředků (33 0170)

EN 61310-1   zavedena v ČSN EN 61 310-1 Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály (33 2205)

ISO 3864   zavedena v ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (01 8010)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ERGOTEST, Olomouc, IČO 11131292, Ing. Zdeněk Chlubna

Technická normalizační komise: TNK 2 Bezpečnost technických zařízení. Ergonomie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Josef Vašák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 842

EUROPEAN STANDARD

Červen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 13.110

Deskriptory: safety of machines, ergonomics, hazard, danger zone, warning system, visual signal, requirement, design, tests

 

Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení

 

Safety of machinery - Visual danger signals- General requirement, design and testing

 

Sécurité des machines - Signaux visuels de danger - Exigences générales, conception et essais

 

Sicherheit von Maschinen - Optische Gefahrensignale - Allgemeine Anforderungen, Gestaltung und Prüfung

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-11-30. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

5

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

6

4

Bezpečnostní a ergonomické požadavky

6

4.1

Všeobecně

6

4.2

Rozpoznatelnost

7

4.3

Rozlišitelnost

11

4.4

Oslnění

11

4.5

Vzdálenost

11

4.6

Doba trvání

11

5

Fyzikální měření

12

6

Subjektivní zraková kontrola

12

Příloha A (informativní) Bibliografie

13

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřují podstatné požadavky nebo jiná ustanovení směrnic EU

14


Strana 5

 

Úvod

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 122 „Ergonomie", jejíž sekretariát má DIN.

Této evropské normě se nejpozději do prosince 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do prosince 1996.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

Na mezinárodní úrovni byla pracovní skupinou WG 3 „Signály nebezpečí a porozumění řeči v hlučném prostředí" ISO/TC 159/SC 5 „Ergonomie fyzikálního prostředí" vypracována mezinárodní norma ISO 11428 „Ergonomie - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení." Obsah evropské normy EN 842 a mezinárodní normy ISO 11428 je identický, avšak hranice použitelnosti norem pro další technické oblasti jsou rozdílné.

Přímé převzetí mezinárodní normy do evropské normy není možné v důsledku stávajících rozdílných aplikačních mezí na evropské a mezinárodní úrovni. Důvodem je skutečnost, že EN 842 byla vypracována za účelem splnění základních zdravotnických a bezpečnostních požadavků přílohy I Směrnice Rady 89/392/ES ze dne 14. června 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajích se strojních zařízení:

„Základní hygienické a bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu strojních zařízení" (viz přílohu A EN 292-2:1991/A1:1995), a aby se proto hranice použitelnosti evropské normy omezily na tuto směrnici.

Podle Vnitřních předpisů CEN jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

1   Předmět normy

Tato Evropská norma popisuje kritéria pro vnímání vizuálních signálů nebezpečí v oblasti, kde je člověk schopen rozpoznat tyto signály i na ně reagovat. Stanovuje bezpečnostní a ergonomické požadavky a příslušná fyzikální měření a subjektivní zrakovou kontrolu. Poskytuje také pomoc při navrhování signálů, aby byly zřetelně vnímány a rozlišovány tak, jak to požaduje část 5.3 EN 292-2:1991.

Tato Evropská norma neplatí pro informace o nebezpečí:

- které jsou podávány buď v písemné nebo obrazové podobě,

- které jsou přenášeny prostřednictvím terminálů.

Tato Evropská norma není využitelná pro případy speciálních regulací jako jsou například ochrana před obecným ohrožením a veřejná doprava.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz