Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

49.040.10

Říjen 1997

Letectví a kosmonautika - Přetavované materiály a odlitky z titanu a slitin titanu - Technická specifikace - Část 2: Přetavované

ČSN EN 2545-2


31 2541

 

 

 

Aerospace series - Titanium and titanium alloy remelting stock and castings - Technical specification - Part 2: Remelting stock

Série aérospatiale - Produits pour refusion et pieces moulées en titane et alliages de titane - Spécification technique - Partie 2: Produits pour refusion

Luft- und Raumfahrt - Vormaterial und Gußstücke aus Titan und Titanlegierungen - Technische Lieferbedingungen - Teil 2: Vormaterial

 

Tato norma je identická s EN 2545-2:1995.

 

This standard is identical with EN 2545-2:1995.

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma nahrazuje ČSN EN 2545-2 (31 2541) z prosince 1996.
26323


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

 

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 2545-2:1995 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN   prosince 1996 převzala EN 2545-2:1995 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

 

EN 2002-1 dosud nezavedena

 

EN 2002-2 dosud nezavedena

 

EN 2002-5 dosud nezavedena

 

EN 2545-1 zavedena v ČSN EN 2545-1 Letectví a kosmonautika - Přetavované materiály a odlitky z titanu a slitin titanu - Technická specifikace - Část 1: Všeobecné požadavky (31 2541)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný a zkušební letecky ústav, a. s., Praha, IČO 010669, Ing. Vladimír Zítek

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Čížková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 2545-2


 

Květen 1995

 

ICS 49.040.10

 

Deskriptory: aircraft industry, titanium, titanium alloy, forging, casting, melting, specification

 

Letectví a kosmonautika - Přetavované materiály a odlitky z titanu a slitin titanu -

Technická specifikace - Část 2: Přetavované materiály

 

Aerospace series - Titanium and titanium alloy remelting stock and castings - Technical specification - Part 2: Remelting stock

 

Série aérospatiale - Produits pour refusion et

pièces moulées en titane et alliages de titane -

Spécification technique - Partie 2: Produits pour

refusion

 

Luft- und Raumfahrt - Vormaterial und Gußstücke

aus Titan und Titanlegierungen - Technische

Lieferbedingungen - Teil 2: Vormaterial

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-11-25. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Výroba

5

4

Rozměry a mezní úchylky

5

5

Vnitřní vady

5

6

Vady povrchu

5

7

Chemické složení

5

8

Odběr zkušebních vzorků

6

9

Mechanické zkoušky

6

10

Značení

6

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla zpracována Evropským sdružením výrobců letecké a kosmické techniky (AECMA).

 

Po připomínkování a hlasování podle stanov tohoto sdružení, byla tato norma, před předložením CEN, schválena národními sdruženími a příslušnými úřady členských zemí AECMA.

 

Této evropské normě se nejpozději do listopadu 1995 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do listopadu 1995.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví zvláštní požadavky na přetavované materiály určené pro výrobu odlitků z titanu a slitin titanu.

 

Tato norma se musí používat společně s EN 2545-1.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz