Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.040.20                                                                                                                             Srpen 1997

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 2: Ozařovací a zkušební postupy

ČSN
IEC 544-2

34 6411

 

Guide for  determining  the effects of ionizing radiation on insulating materials - Part 2: Procedures for irradiation and test

Guide pour la détermination des effets des rayonnements ionisants sur les matériaux isolants - Deuxième partie:  Méthodes d’irradiation et d’essai

Elektroisolierstoffe - Bestimmung der Wirkung  ionisierender Strahlung - Teil 2: Bestrahlung- und  Prüfverfahren

Tato norma je identická s IEC 544-2:1991.

This standard is identical with the IEC Publ. 544-2:1991.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 93:1980 zavedena v ČSN IEC 93 HD 429 Zkoušky pevných elektroizolačních  materiálů - Metody měření vnitřní rezistivity a povrchové rezistivity pevných elektroizolačních materiálů (34 6460).

IEC 167:1964 zavedena v ČSN IEC 167 Zkoušky pevných elektroizolačních materiálů - Zkušební metody k stanovení izolačního odporu pevných elektroizolačních  materiálů (34 6461).

IEC 212:1971 zavedena v ČSN IEC 212 HD 437 S1 Standardní podmínky používané před zkoušením a během zkoušení pevných elektroizolačních materiálů  (34 6401).

IEC 243-1:1988 dosud nezavedena.

IEC 544-1:1977 nezavedena, nahrazena IEC 544-1:1994, která je zavedena v ČSN EN 60544-1 Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 1: Interakce záření a dozimetrie (34 6411).

IEC 544-4:1985 zavedena v ČSN IEC 544-4 Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 4: Uživatelský třídicí systém pro prostředí ionizujícího záření (34 6411).

ISO 37:1977 nezavedena, nahrazena ISO 37:1994, která je zavedena v ČSN ISO 37 Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků - Stanovení tahových vlastností (62 1436).

ISO 48:1979 nezavedena, nahrazena ISO 48:1994, která je zavedena v ČSN ISO 48 Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků - Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD) (62 1433).

ISO 178:1975 dosud nezavedena.

ISO 179:1982 dosud nezavedena.

ISO/R 527:1966 nezavedena.

ISO 815:1972 nezavedena, nahrazena ISO 815:1991, která je zavedena v ČSN ISO 815 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku při laboratorních, zvýšených nebo snížených teplotách (62 1456).

ISO 868:1985 zavedena v ČSN 62 1431 Pryž, plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (Tvrdost Shore) (mod ISO 868:1985).

Souvisící ČSN

ČSN 01 1308 Veličiny a jednotky v atomové a jaderné fyzice

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly v článku 3.1 doplněny dvě informativní národní poznámky; příloha 1, v příkladu 1 a v příkladu 2 je jedna vysvětlující národní poznámka pod čarou.

Vypracování normy

Zpracovatel: Bohumil Hájek, technické normy, IČO 44368933

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt


Strana 3

 

MEZINÁRODNÍ NORMA                                                                                           IEC 544-2           

 

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků                                Druhé vydání
ionizujícího záření - Část 2: Ozařovací a zkušební postupy                         1991-08

Obsah

                                                                                                                                                   Strana

Předmluva................................................................................................................................................................................... 4

Úvodní údaje a normativní odkazy .............................................................................................................................................. 4

Kapitoly a články

1  Úvod ........................................................................................................................................................................................5

2  Předmět normy a rozsah působnosti....................................................................................................................................... 6

3  Ozařování.................................................................................................................................................................................6

3.1  Druh záření a dozimetrie.......................................................................................................................................................6

3.2   Ozařovací podmínky............................................................................................................................................................7

3.3   Příprava vzorků....................................................................................................................................................................7

3.4   Ozařovací postupy...............................................................................................................................................................7

3.4.1  Volba dávkového příkonu ..................................................................................................................................................7

3.4.2  Volba teploty při ozařování.................................................................................................................................................7

3.4.3  Ozařování na vzduchu.......................................................................................................................................................8

3.4.4  Ozařování v prostředích jiném než vzduch ........................................................................................................................8

3.4.5  Ozařování ve vakuu ...........................................................................................................................................................8

3.4.6  Ozařování pod vysokým tlakem .........................................................................................................................................8

3.4.7  Ozařování při mechanickém namáhání .............................................................................................................................8

3.4.8  Ozařování při elektrickém namáhání..................................................................................................................................9

3.4.9  Kombinované ozařovací postupy........................................................................................................................................9

3.5  Postexpoziční jevy ................................................................................................................................................................9

3.6  Specifikované sady ozařovacích podmínek...........................................................................................................................9

4  Zkoušení .................................................................................................................................................................................9

4.1  Všeobecně ...........................................................................................................................................................................9

4.2  Zkušební postupy .................................................................................................................................................................9

4.3  Vyhodnocovací kritéria ........................................................................................................................................................11

4.3.1 Kritéria koncového bodu ....................................................................................................................................................11

4.3.2  Hodnoty absorbované dávky .............................................................................................................................................11

4.4  Vyhodnocování ....................................................................................................................................................................11

5  Protokol o zkoušce .................................................................................................................................................................11

5.1  Látka (materiál) ...................................................................................................................................................................11

5.2  Ozáření ...............................................................................................................................................................................11

5.3  Zkouška ..............................................................................................................................................................................12

5.4  Vyjádření výsledků...............................................................................................................................................................12

Příloha A  -  Příklady protokolů o zkoušce..................................................................................................................................13

Příloha B  -  Literatura ...............................................................................................................................................................18


Strana 4

Předmluva

 1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody týkající se technických otázek připravené technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty.

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoli rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise vyznačen.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz