Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

13.340.10;97.220;97.220.20

Listopad 1997

Přilby pro sjezdové lyžování

ČSN EN 1077


83 2164

 

 

 

Helmets for alpine skiers

Casques pour skieurs de ski alpin

Helme für alpine Skiläufer

 

Tato norma je identická s EN 1077:1996.

 

This standard is identical with EN 1077:1996.

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma nahrazuje ČSN EN 1077 (83 2164) z března 1997.

 

© Český normalizační institut, 1997
26335


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

 

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1077:1996 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1077 z března 1997 převzala EN 1077:1996 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

 

EN 960 zavedena v ČSN EN 960 Makety hlavy pro zkoušení ochranných přileb (83 2140)

 

ISO 4892-1:1994 dosud nezavedena

 

ISO 4892-2:1994 dosud nezavedena

 

ISO 6487:1987 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Jan Šafr

 

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 1077


 

Březen 1996

 

ICS 13.340.10; 97.220.00; 97.220.20

 

Deskriptory: sports, alpine skis, helmets, acccident prevention, definitions, equipment specifications, field of visibility, shock resistances, fastenings, tests, penetration test effectiveness, durability, marking

 

Přilby pro sjezdové lyžování

 

Helmets for alpine skiers

 

Casques pour skieurs de ski alpin

 

Helme für alpine Skiläufer

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-11-12. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Úvod

4

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Termíny a definice

5

4

Požadavky

6

5

Zkoušení

9

6

Značení

18

7

Návod k používání

18

Příloha A (informativní) - Umělé stárnutí

19

Příloha ZA (informativní) - Články této evropské normy týkající se podstatných požadavků nebo jiných ustanovení směrnic EU

20

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 158 „Ochrana hlavy", jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

 

Této evropské normě se nejpozději do září 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do září 1996.

 

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

 

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC je zavedení této evropské normy závazné pro následující státy: Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Island, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

Úvod

 

Účelem přileb je snížit riziko úrazu lebky a částí hlavy zakrytých přilbou.

 

Ochrana poskytovaná přilbou závisí na okolnostech souvisejících s úrazem a nošení přílby nemusí vždy zabránit smrti nebo dlouhodobé invaliditě.

 

Část nárazové energie je tlumena přilbou, čímž se zmenší energie nárazu, jemuž je hlava vystavena.

Konstrukce přilby může být touto pohlcenou energií poškozena a proto každá přilba, která byla vystavena takovémuto nárazu, musí být vyměněna, i když není patrné žádné poškození.

 

Pro dosažení plné funkční způsobilosti a zajištění pevného držení na hlavě musí být přilba těsně nasazena tak, jak to dovolí pohodlí při nošení. Během používání je nutné, aby přilba byla bezpečně upevněna a podbradní pásek byl stále pevně napnut.


Strana 5

1 Předmět normy

 

Tato evropská norma stanoví minimální požadavky a zkušební metody pro ochranné přilby používané lyžaři, včetně dětí a účastníků závodů, při sjezdovém lyžování.

 

Požadavky a odpovídající příslušné zkušební metody jsou stanoveny pro:

 

- konstrukci včetně zorného pole;

 

- odolnost proti nárazu (schopnost tlumení nárazu);

 

- odolnost proti úderu ostrým předmětem (proti průrazu);

 

- vlastnosti náhlavní vložky (vnitřní výstroje);

 

- značení a údaje pro uživatele.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz