Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.10; 13.340.20; 53.020.10

Prosinec 1997

Záchranné prostředky -
Záchranná zdvihací zařízení

ČSN
EN 1496

83 2670

 

 

 

Rescue equipment - Rescue lifting devices

Equipement de sauvetage - Dispositifs de sauvetage par élévation

Rettungsaus rüstung   - Rettungshubgeräte

 

Tato národní norma je identická s EN 1496:1996.

This national standard is identical with EN 1496:1996.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 1496 (83 2670) z března 1997.

 

© Český normalizační institut, 1997
26337


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1496:1996   do soustavy norem ČSN.

Zatímco ČSN EN 1496 z března 1997 převzala EN 1496:1996 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

EN 341  zavedena v ČSN EN 341 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky- Slaňovací zařízení (83 2627)

EN 353-1:1992  zavedena v ČSN EN 353-1 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky- Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení (83 2625)

EN 353-2:1992  zavedena v ČSN EN 353-2 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky- Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném zajišťovacím vedení (83 2625)

EN 355:1992  zavedena v ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky- Tlumiče pádu (83 2622)

EN 360:1992   zavedena v ČSN EN 360 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky- Zatahovací zachycovače pádu (83 2624)

EN 362 zavedena v ČSN EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky- Spojky (83 2623)

EN 363  zavedena v ČSN EN 363 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky- Systémy zachycení pádu (83 2650)

EN 364:1992 zavedena v ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky- Zkušební metody (83 2660)

EN 365 zavedena v ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky- Všeobecné požadavky na návody k používání a značení (83 2601)

prEN 892-1 dosud nezavedena

EN 919:1995 dosud nezavedena

EN 1497:1996 zavedena v ČSN EN 1497 Záchranné prostředky- Záchranné postroje (83 2671) prEN 1891:1995 dosud nezavedena

ISO 1140 dosud nezavedena

ISO 1141 dosud nezavedena

ISO 2232 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Vědeckovýzkumný uhelný ústav, a. s., Divize 30 - Zkušebny, IČO 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1496

EUROPEAN STANDARD

Duben 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 13.220.10; 13.340.20; 53.020.10

Deskriptory: rescue equipment, personal protective equipment, lifting equipment, winches, specifications, human factors engineering, materials, ropes, webbing, equipment specifications, tests, performance tests, corrosion tests, instructions, marking

 

Záchranné prostředky - Záchranná zdvihací zařízení

 

Rescue equipment - Rescue lifting devices

Equipement de sauvetage - Dispositifs de sauvetage par élévation

Rettungsaus rüstung - Rettungshubgeräte

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-03-07. Členové CEN jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložena členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

6

4

Technické požadavky

6

5

Zkušební metody

7

6

Návody k používání a značení

9

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky nebo jiná ustanovení směrnic EU

11


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům z výšky etně pracovních pásů", jejímž sekretariátem byl pověřen DIN.

Této evropské normě se nejpozději do října 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do října 1996.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CENEvropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

Norma byla schválena a v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje požadavky, zkušební metody, návody k používání a značení pro záchranná zdvihací zařízení (dále uváděná jako „zařízení"). Záchranné zdvihací zařízení není součástí osobního ochranného pho prostředku proti pádům z výšky. Slaňovací zařízení viz EN 341.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz