Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.10; 97.220.40

Listopad 1997

Přilby pro létání a podobné sporty

ČSN
EN 966

83 2162

 

 

 

Helmets for airborne sports

Casques de sports aériens

Luftsportthelme

 

Tato norma je identická s EN 966:1996.

This standard is identical with EN 966:1996.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 966 (83 2162) z března 1997.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26340


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 966:1996 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 966 z března 1997 převzala EN 966:1996 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

EN 960 zavedena v ČSN EN 960 Makety hlavy pro zkoušení ochranných přileb (83 2140)

ISO 4892-1:1994   dosud nezavedena

ISO 4892-2:1994   dosud nezavedena

ISO 6487:1987   dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Jan Šafr

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 966

EUROPEAN STANDARD

Březen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 13.340.10; 97.220.40

 

Deskriptory: sports, paragliders, ulm, helmets, specifications, design, safety devices, characteristics, tests, shock resistances, marking, utilization, information

 

Přilby pro létání a podobné sporty

 

Helmets for airborne sports

Casques de sports aériens

Luftsportthelme

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-03-07. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Úvod

4

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Termíny a definice

5

4

Materiály

6

5

Konstrukční provedení

6

6

Požadavky

8

7

Zkoušení

8

8

Značení

14

9

Návod k používání

14

Příloha A (normativní) - Nasazení přilby na maketu hlavy

19

Příloha B (normativní) - Zkušební oblast

20

Příloha C (normativní) - Zorné pole

21

Příloha D (informativní) - Umělé stárnutí

23

Příloha ZA (informativní) - Články této evropské normy týkající se podstatných požadavků nebo jiných ustanovení směrnic EU

24

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 158 „Ochranné přilby", jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

 

Této evropské normě se nejpozději do září 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do září 1996.

 

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

 

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC je zavedení této evropské normy závazné pro následující státy: Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Island, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

Úvod

 

Ochrana poskytovaná přilbou závisí na okolnostech souvisejících s úrazem a nošení přilby nemusí vždy zabránit smrti nebo dlouhodobé invaliditě.

 

Část nárazové energie je tlumena přilbou, čímž se zmenší energie nárazu, jemuž je hlava vystavena. Konstrukce přilby může být touto pohlcenou energií poškozena a proto každá přilba, která byla vystavena takovémuto nárazu, musí být vyměněna, i když není patrné žádné poškození.

 

Pro dosažení plné funkční způsobilosti a zajištění pevného držení na hlavě musí být přilba těsně nasazena, tak jak to dovolí pohodlí při nošení. Během používání je nutné, aby přilba byla bezpečně upevněna a podbradní pásek byl stále pevně napnut.


Strana 5

1   Předmět normy

 

Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro ochranné přilby používané při parašutizmu, závěsném létání a létání na ultralehkých letadlech.

 

Přilby pro letecké sporty jsou v této evropské normě rozděleny takto:

-  kategorie HPG: přilby pro parašutizmus a závěsné létání;

-  kategorie UL: přilby pro létání na ultralehkých letadlech.

 

Požadavky a odpovídající příslušné zkušební metody jsou stanoveny pro:

-  konstrukci včetně podbradního pásku, náhlavní vložky (vnitřní výstroje), zorného pole, pohyblivosti hlavy a ochrany očí;

-  odolnost proti úderu ostrým předmětem (proti průrazu);

-  odolnost proti nárazu (schopnost tlumení nárazu);

-  vlastnosti náhlavní vložky (vnitřní výstroje);

-  značení a údaje pro uživatele.

 

POZNÁMKA - Požadavky se vztahují na obě kategorie. Speciální požadavky jsou obsaženy v příslušných článcích.

 

Tato evropská norma neplatí pro jiné druhy ochrany hlavy používané při leteckých sportech.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz