Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.10

Listopad 1997

Bezpečnostní, ochranná a pracovní
obuv pro profesionální použití -
Část 2: Dodatečné požadavky
a zkušební metody

ČSN
EN 34 4-2

83 2500

 

 

 

Safety, protective and occupational footwear for professional use - Part 2: Additional requirements and test methods

Chaussures de sécurité, chaussures de protection et chaussures de travail à usage professionnel - Partie 2: Exigences additionnelles et méthodes d'essais

Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe für den gewerblichen Gebrauch - Teil 2: Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren

 

Tato norma je identická s EN 344-2:1996.

This national standard is identical with EN 344-2:1996.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 344-2 (83 2500) z března 1997.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26341


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 344-2:1996 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 344-2 z března 1997 převzala EN 344-2:1996 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

EN 345-2 zavedena v ČSN EN 345-2 Bezpečnostní obuv pro profesionální použití - Část 2: Dodatečné specifikace (83 2501)

EN 346-2 zavedena v ČSN EN 346-2 Ochranná obuv pro profesionální použití - Část 2: Dodatečné specifikace (83 2502)

EN 347-2 zavedena v ČSN EN 347-2 Pracovní obuv pro profesionální použití - Část 2: Dodatečné specifikace (83 2503)

EN 344:19921) zavedena v ČSN EN 344 Požadavky a zkušební metody na bezpečnostní, ochrannou a pracovní obuv pro profesionální použití (83 2500)

EN 345:19921) zavedena v ČSN EN 345 Specifikace bezpečnostní obuvi pro profesionální použití (83 2501)

EN 346:19921) zavedena v ČSN EN 346 Specifikace ochranné obuvi pro profesionální použití (83 2502)

EN 347:19921) zavedena v ČSN EN 347 Specifikace pracovní obuvi pro profesionální použití (83 2503)

EN 366:1993 zavedena v ČSN EN 366 Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: Hodnocení materiálů a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu (83 2744)

EN 381-3:1996   dosud nezavedena

EN 388:1994 zavedena v ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (83 2350)

ISO 6940:1984 zavedena v ČSN EN ISO 6940 Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (80 0805)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Svit, a. s, Zlín, IČO 013552, Milada Šmatlová

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

 

_______________

1) Po vydání EN 344-2, EN 345-2, EN 346-2 a EN 347-2 bude k EN 344:1992, EN 345:1992, EN 346:1992 a EN 347:1992 doplněno označení Část 1.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 344-2

EUROPEAN STANDARD

Červenec 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 13.340.10

 

Deskriptory: personal protective equipment, accident prevention, work safety, footwear, boots, specifications, characteristics, tests, water resistance

 

Bezpečnostní, ochranná a pracovní obuv pro profesionální použití - Část 2: Dodatečné požadavky a zkušební metody

 

Safety, protective and occupational footwear for professional use - Part 2: Additional requirements and test methods

Chaussures de sécurité, chaussures de protection et chaussures de travail à usage professionnel - Partie 2: Exigences additionnelles et méthodes d'essais

Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe für den gewerblichen Gebrauch - Teil 2: Zusätzliche Anforderungen und Prüfverfahren

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-05-18. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comitée Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

0

Úvod

4

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

5

4

Požadavky na obuv v kompletním stavu

6

4.1

Odběr vzorků a kondicionování

6

4.2

Odolnost proti průniku vody

6

4.3

Ochrana proti pořezání ruční motorovou pilou

6

4.4

Odolnost proti rizikům spojeným s hašením požárů (obuv pro hasiče)

8

4.5

Ochrana nártu

9

4.6

Odolnost proti proříznutí

9

5

Zkušební metody

11

5.1

Stanovení odolnosti proti průniku vody

11

5.2

Stanovení tepelného chování obuvi

12

5.3

Stanovení odolnosti ochrany nártu proti nárazu

13

5.4

Stanovení odolnosti svršku proti proříznutí

17

Příloha ZA (informativní): Články této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky nebo jiná ustanovení směrnic EU

18

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 161 „Ochranné prostředky nohou a dolních končetin", jejíž sekretariát je ustanoven při BSI.

 

Této evropské normě se nejpozději do ledna 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do ledna 1997.

 

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic(e) EU.

 

Tato evropská norma byla původně předložena CEN k připomínkování pod označením prEN 190. Změnu číslování tohoto návrhu požadovala CEN/TC 161, a proto je tato evropská norma vydávána pod označením EN 344-2. Po vydání EN 344-2 bude změněno označení EN 344:1992 na EN 344-1, aby byla zajištěna srozumitelnost odkazů na EN 344. Stejná situace je u EN 345, EN 346 a EN 347.

 

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC je zavedení této evropské normy závazné pro následující země: Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Island, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Řecko, Portugalsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko,

 

0   Úvod

 

V průběhu řešení EN 344:1992 se ukázalo, že existuje celá řada požadavků a zkušebních metod potřebných pro určité druhy obuvi pro profesionální použití, které však nebyly zpracovány na takové úrovni, aby mohly být zařazeny do normy. Některé z těchto požadavků a zkušebních metod jsou začleněny do této normy, která je určena pro doplnění a současné používání s EN 344:19921) ve spojení s EN 345-2, EN 346-2 a EN 347-2. Nadále probíhají normalizační práce týkající se odolnosti proti uklouznutí, ochrany proti chemickým rizikům a mechanické metody pro stanovení odolnosti proti vodě. Rovněž se připravuje samostatná evropská norma pro izolační obuv.

 

_______________

1) Po vydání EN 344-2, EN 345-2, EN 346-2 a EN 347-2 bude k EN 344:1992, EN 345:1992, EN 346:1992 a EN 347:1992 doplněno označení Část 1.


Strana 5

1   Předmět normy

 

Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody týkající se vlastností obuvi pro profesionální použití mimo těch, které jsou specifikovány v EN 344:19921). Zahrnuje odolnost proti průniku vody, ochranu proti pořezání ruční řetězovou pilou, odolnost proti rizikům spojeným s hašením požárů (obuv pro hasiče), ochranu nártu a odolnost proti proříznutí.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz