Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30

Leden 1998

Krátkočlánkové řetězy pro účely
zdvihání - Bezpečnost - Část 1:
Všeobecné přejímací podmínky

ČSN 
EN 81 8-1 + AC

27 0083

 

 

 

Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 1: General conditions of acceptance

Chaines de levage à maillons courts - Sécurité - Partie 1: Conditions générales de réception

Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Abnahmebedingungen

 

Tato norma je identická s EN 818-1:1996 včetně její opravy AC:1996.

This standard is identical with EN 818-1:1996 including its corrigendum AC:1996.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26354


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 292-1 zavedena v ČSN EN 292-1 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 1: Základní terminologie, metodologie (83 3001)

EN 292-2 zavedena v ČSN EN 292-2 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování - Část 2: Technické zásady a specifikace (83 3001)

EN 292-2/A1   dosud nezavedena

prEN 818-6   dosud nezavedena

prEN 1050   dosud nezavedena

EN 10002-2   dosud nezavedena

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (01 0321)

 

Další souvisící normy

ČSN EN 818-2 Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 8 (27 0083)

ČSN EN 818-4 Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 4: Vázací řetězy - Třída 8 (27 0083)

 

Vypracování normy

Zpracoval: Řetězárna, a. s., Česká Ves, IČO 47672081, Ing. Miroslav Fojtů

Technická normalizační komise: TNK 100 Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 818-1

EUROPEAN STANDARD

Duben 1996

NORME EUROPÉENNE

+ AC

EUROPÄISCHE NORM

Říjen 1996


 

ICS 53.020.30

 

Deskriptory: lifting chains, welded chains, chain links, steels, safety, accident prevention, hazards, mechanical properties, tests, acceptance testing, marking, certification

 

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné přejímací podmínky (obsahuje změnu AC:1996)

 

Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 1: General conditions of acceptance (includes Amendment AC:1996)

Chaines de levage à maillons courts - Sécurité - Partie 1: Conditions générales de réception (inclut l'amendement AC:1996)

Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Abnahmebedingungen (enhält Änderung AC:1996)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-03-07, změna AC nabyla účinnosti 1996-11-20. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě, bez jakýchkoli modifikací, uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace, týkající se těchto národních norem, lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status, jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

0

Úvod

4

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

6

4

Rizika

7

5

Bezpečnostní požadavky

7

6

Ověření bezpečnostních požadavků

9

7

Značení

11

8

Certifikát výrobce

12

9

Pokyny pro použití

12

Přílohy

Příloha A (normativní) Požadavky na zkušební stroj pro statickou zkoušku tahem

13

Příloha B (normativní) Požadavky na vybavení pro zkoušku ohybem

14

Příloha C (informativní) Navržené smluvní podmínky

15

 

Předmluva

Tato Evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TS 168 „Řetězy, lana, popruhy, vázací prostředky a příslušenství - Bezpečnost", jejíž sekretariát je v BSI.

 

Této evropské normě se nejpozději do října 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do října 1996.

 

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

 

Další části EN 818 jsou:

Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 8

Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 4

Část 4: Vázací řetězy - Třída 8

Část 5: Vázací řetězy - Třída 4

Část 6: Řetězové vázací prostředky - pokyny pro použití a údržbu

 

Další část nebo části budou zahrnovat řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla a jiná zdvihací zařízení.

Toto je první vydání této části EN 818.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se tuto evropskou normu zavazují zavést národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

0   Úvod

Tato evropská norma byla zpracována jako harmonizační norma, k jednotnému přizpůsobení se hlavním bezpečnostním požadavkům Směrnice pro strojní zařízení a odpovídajícím nařízením EFTA.

 

Směrnice požaduje, aby jako součásti vázacích prostředků byly použity svařované krátkočlánkové řetězy, u nichž je poměr jmenovité rozteče k jmenovité tloušťce 3:1.


Strana 5

Řetězy, obsažené v této evropské normě, jsou rozděleny do tříd, které se vztahují nejen k pevnosti materiálu, ale i k mechanickým vlastnostem hotového výrobku. Každá třída je označena písmenem pro řetěz přesné tolerance nebo číslem pro řetěz střední tolerance v řadách M,4; P,5; S,6; T,8; V,10; (viz poznámka v tabulce 0). Písmeno nebo číslo označuje jmenovité napětí při minimální síle při přetržení jak je uvedeno v tabulce 0.

 

Rozsah obsažených rizik je uveden v předmětu normy této části normy EN 818. Navíc zdvihací zařízení musí vyhovět příslušným rizikům dle EN 292, která nejsou uvedena v této normě, pokud se na ně vztahují.

 

Tabulka 0 - Základní značky tříd

 

5Y1.gif

 

1   Předmět normy

Tato část EN 818 stanovuje všeobecné přejímací podmínky, vztahující se k bezpečnosti, pro řetězy s elektricky svařovanými krátkými články z kruhové oceli. Platí pro:

a) řetězy střední tolerance užité pro vázací řetězy pro obecné použití při zdvihání;

b) řetězy přesné tolerance užité pro řetězová zdvihadla a jiná podobná zdvihací zařízení.

Rizika, obsažená v této části EN 818, jsou uvedena v kapitole 4.

 

Příloha C obsahuje návrhy formulací, které mohou být zahrnuty ve smluvních podmínkách pro přejímku, značení přejímky a analýzu tavby oceli.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz