Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.020

Listopad 1997

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti-
Část A01: Všeobecné principy
zkoušení

ČSN
EN IS O 105-A01

80 0120

 

 

 

Textiles - Tests for colour fastness - Part A01: General principles of testing

Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie A01: Principes géneraux pour effectuer

Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil A01: Allgemeine Prüfgrundlagen

 

Tato norma je identická s EN ISO 105-A01:1995. This standard is identical with EN ISO 105-A01:1995.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN ISO 105-A01 (80 0120) z března 1997.

Upozornění:Normou ČSN EN ISO 105-A01 z března 1997 je s platností od 1. dubna 1997 zrušena ČSN EN 20105-A01 ze září 1994.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26366


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN IS 105-A01:1995 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO z března 1997 převzala EN ISO 105-A01:1995 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

ISO 105-A02:1993   zavedena v ČSN EN 20105-A02 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu (80 0119) (idt ISO 105-A02:1993)

ISO 105-A03:1993   zavedena v ČSN EN 20105-A03 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A03: Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění (80 0121) (idt ISO 105-A03:1993)

ISO 105-A04:1989   nezavedena

ISO 105-A05:1996   dosud nezavedena

ISO 105-B01:1994   nezavedena

ISO 105-B02:1994   nezavedena

ISO 105-B03:1994   dosud nezavedena

ISO 105-B04:1994   dosud nezavedena

ISO 105-B06:1992   nezavedena

ISO 139:1973   zavedena v ČSN EN 20139 Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (80 0056) (idt ISO 139)

ISO 3696:1987   zavedena v ČSN ISO 3696 Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody (68 4051)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: inoTEX, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, IČO 47451963 - Květa Petrová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 105-A01

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 59.020                               Nahrazuje EN 20105-A01:1992

Deskriptory: textiles, dyeing, dyes, printing, colourfastness, dyeing tests, deterioration, staining of colour, generalities

 

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A01: Všeobecné principy zkoušení (ISO 105-A01:1994)

 

Textiles - Tests for colour fastness - Part A01: General principles of testing (ISO 105-A01:1994)

Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie A01: Principes géneraux pour effectuer (ISO 105-A01:1994)

Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil A01: Allgemeine Prüfgrundlagen (ISO 105-A01:1994)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-04-15. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text mezinárodní normy byl připraven technickou komisí ISO/TC 38 „Textil" ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky".

Tato evropská norma nahrazuje EN ISO 20105-A01:1992.

Této evropské normě se nejpozději do května 1996 uděluje status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do května 1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 105-A01:l994 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

POZNÁMKA - Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v seznamu přílohy ZA (normativní).


Strana 5

1   Předmět normy

 

1.1 Tato část ISO 105 obsahuje obecné základy k postupům uvedeným v řadě norem pro zkoušení stálobarevnosti textilií, jako vodítko pro uživatele. Je popsáno použití a rozsah použití metod. Jsou vysvětleny některé opakující se pojmy (základní pojmy). Kromě toho tato část podává přehled o členění zkušebních norem a stanovení pro takové pracovní postupy, které jsou společné pro větší počet zkušebních metod.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz