Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

59.080.10

Listopad 1997

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část S02: Stálobarevnost při vulkanizaci: chloridem sirným

ČSN EN ISO 105-S02


80 0162

 

 

 

Textiles - Tests for colour fastness - Part S02: Colour fastness to vulcanization: Sulfur monochloride

Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie S02: Solidité des teintures à la vulcanisation: Monochlorure de soufre

Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil S02: Farbechtheit gegen Vulkanisieren: Dischwefel-Dichlorid

 

Tato norma je identická s EN ISO 105-S02:1995.

 

This standard is identical with EN ISO 105-S02:1995.

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma nahrazuje ČSN EN ISO 105-S02 (80 0162) z března 1997.

 

Upozornění: Normou ČSN EN ISO 105-S02 z března 1997 je s platností od 1. dubna 1997 zrušena ČSN 80 0162 z 1966-12-10.

 

© Český normalizační institut, 1997




26422


Strana 2

Národní předmluva

 

Změna proti předchozí normě

 

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 105-S02:1995 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO z března 1997 převzala EN ISO 105-S02:1995 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

 

ISO 105-A01:1994 zavedena v ČSN EN ISO 105-A01 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A01: Všeobecné principy zkoušení (ISO 105-A01:1994) (80 0120)

 

ISO 105-A02:1993 zavedena v ČSN EN 20105-A02 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu (80 0119) (idt ISO 105-A02:1993)

 

ISO 105-F:1985 nezavedena

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: inoTEX, s.r.o., Dvůr Králové nad Labem, IČO 47451963 - Květa Petrová

 

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: ing. Eva Řeháková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

NORME STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 105-S02


Listopad 1995

 

ICS 59.080.10

 

Deskriptory: textiles, dyes, tests, vulcanizing tests, determination, colour fastness

 

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část S02: Stálobarevnost při vulkanizaci: chloridem sirným (ISO 105-S02:1993)

 

Textiles - Tests for colour fastness - Part S02: Colour fastness to vulcanization: Sulfur monochloride (ISO 105-S02:1993)

 

Textiles - Essais de solidité des teintures - Partie S02: Solidité des teintures à la vulcanisation: Monochlorure de soufre (ISO 105-S02:1993)

 

Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil S02: Farbechtheit gegen Vulkanisieren: Dischwefel-Dichlorid (ISO 105-S02:1993)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-07-28. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN. Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text mezinárodní normy byl převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky" od ISO/TC 38 „Textil" mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

 

Této evropské normě se nejpozději do května 1996 uděluje status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do května 1996.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

 

Text mezinárodní normy ISO 105-S02:1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

POZNÁMKA - Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v seznamu přílohy ZA (normativní).

 

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 105 stanoví metodu pro zjišťování odolnosti barvy textilií všech druhů a všech forem zpracování vůči účinku chloridu sirného za podmínek běžných při vulkanizaci pryže za studena.

 



-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz